ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * ama zakaru * pina no naga di wo * kwopwi kureba * akasi no two ywori * ipye no atari mi yu MYS.15.3608a
 2. * tuginepu ya * yamasiro gapa wo * miya nobori * wa ga noboreba * awo ni yo si * nara wo sugwi * wo date * yamato wo sugwi * wa ga * migaposi * kuni pa * kadurakwi taka miya * wagipye no atari KK.58
 3. * imo ga nuru * toko no atari ni * ipa gukuru * mi tu ni mogamo yo * irite ne maku mo MYS.14.3554
 4. * wata no soko * oki tu sira nami * * tatuta yama * itu ka kwoye na mu * imo ga atari mi mu MYS.1.83
 5. * awo kwoma no * a gaki wo paya mi * kumo wi ni so * imo ga atari pa * kakuri ki ni kyeru MYS.2.136b
 6. * aki yama ni * oturu momiti ba * simasi ku pa * na tiri magapi so * imo ga atari mi mu MYS.2.137a
 7. * kapa kami ni * arapu waka na no * nagare kite * imo ga atari no * se ni koso yora me MYS.11.2838
 8. * oku yama no * ma kwi no ita two wo * oto paya mi * imo ga atari no * simo no upe ni ne nu MYS.11.2616
 9. * nubatama no * ywo wataru tukwi pa * paya mo ide nu kamo * una para no * ya swo sima no upe yu * imo ga atari mi mu MYS.15.3651
 10. * paru no nwo ni * asaru kigisi no * tuma gwopwi ni * ono ga atari wo * pito ni sire tutu MYS.8.1446
 11. * kimi ga atari * mitutu mo wora mu * ikwoma yama * kumo na tanabiki * ame pa puru tomo MYS.12.3032
 12. * imo ga atari * topo ku mo mireba * ayasi ku mo * ware pa kwopuru ka * apu yosi na si ni MYS.11.2402
 13. * imo ga atari * wa pa swode pura mu * ko no ma ywori * ide kuru tukwi ni * kumo na tanabiki MYS.7.1085
 14. * imo ga atari * sige ki kari ga ne * yupu gwiri ni * ki nakite sugwi nu * subye na ki madeni MYS.9.1702


Page of 2      (currently showing results 26 to 39 of 39)