ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

 1. * ama zakaru * pina no yatukwo ni * ame pito si * kaku kwopwi suraba * ik yeru sirusi ari MYS.18.4082
 2. * ik yeru yo ni * a pa imada mi zu * koto tayete * kaku omosirwo ku * nup ye ru pukurwo pa MYS.4.746
 3. * ima pa a pa * sina mu yo wa ga se * ik yeri tomo * ware ni yoru be si to * ipu to ipa na ku ni MYS.4.684
 4. * sinaba koso * api mi zu ara me * ikite araba * sirwo kami kwo ra ni * opwi zu ara me ya mo MYS.16.3792
 5. * koto mo na ku * iki ko si mono wo * oi nami ni * kakaru kwopwi ni mo * ware pa ap ye ru kamo MYS.4.559
 6. * akidu sima * yamato no kuni pa * kamu kara to * koto age se nu kuni * sikaredomo * ware pa koto age su * ame tuti no * kamwi mo panapada * wa ga omopu * kokoro sira zu ya * yuku kage no * tukwi mo pe yukeba * tama kagiru * pi mo kasanari * omo pe ka mo * mune yasu kara nu * kwopu re kamo * kokoro no ita ki * suwe tupi ni * kimi ni apa zupa * wa ga inoti no * ik yera mu kipami * kwopwitutu mo * ware pa watara mu * maswo kagami * tadame ni kimi wo * api mi te ba koso * wa ga kwopwi yama me MYS.13.3250
 7. * kwopwi sina mu * noti pa nani se mu * wa ga inoti * ik yeru pi ni koso * mi maku pori su re MYS.11.2592
 8. * ikaruga no * tomi no wi no midu * ika naku ni * tage te masi mono * tomi no wi no midu JSHT.1
 9. * kusa makura * ko no tabi no ke ni * tuma sakari * ipye di omopu ni * ik yeru subye na si MYS.13.3347a
 10. * noti tupi ni * imo pa apa mu to * asa tuyu no * inoti pa ik yeri * kwopwi pa sige kyedo MYS.12.3040
 11. * ikubaku mo * ik yerazi inoti wo * kwopwi tutu so * ware pa ikiduku * pito ni sira ye zu MYS.12.2905
 12. * ik yeru mono * tupi ni mo sinuru * mono ni areba * ko no yo n aru ma pa * tanwosi ku wo ara na MYS.3.349
 13. * maswo kagami * te ni tori motite * mire do aka nu * kimi ni okurete * ik yeri to mo na si MYS.12.3185
 14. * utukusi * to * wa ga omopu imo pa * paya mo sina nu ka * ik yeri tomo * ware ni yoru be si to * pito no ipa naku ni MYS.11.2355
 15. * asiya no * unapi wotomye no * ya tose kwo no * kata opwi no toki yu * wo banari ni * kami taku madeni * narabi wiru * ipye ni mo mi ye zu * utuyupu no * komorite woreba * mi te si ka to * ibusemu toki no * kaki po nasu * pito no twopu toki * tinu wotokwo * unapi wotokwo no * puse ya taku * sususi kipopi * api ywobapi * si kyeru toki pa * yaki tati no * ta kami osi neri * sira mayumi * yuki tori opite * midu ni iri * pwi ni mo ira mu to * tati mukapi * kipopi si toki ni * wagimo kwo ga * papa ni katara ku * situ ta maki * iyasi ki wa ga yuwe * masura wo no * araswopu mireba * ik yeri tomo * apu be ku are ya * sisi kusiro * yomwi ni mata mu to * komori nu no * sita pape okite * uti nageki * imo ga inureba * tinu wotokwo * so no ywo ime ni mi * tori tutu ki * opi yuki kyereba * okure taru * unapi wotokwo i * ame apugi * sakyebi orabi * asi zuri si * ki kami takyebwite * mokoro wo ni * makete pa arazi to * kaki paki no * wo tati tori paki * tokorotura * tome yuki k yereba * ugara dwoti * i yuki tudwopi * naga ki yo ni * sirusi ni se mu to * topo ki yo ni * katari tuga mu to * wotomye tuka * naka ni tukuri oki * wotokwo tuka * konata kanata ni * tukuri ok yeru * yuwe yosi kikite * sira nedomo * nipimo no goto mo * ne naki turu kamo MYS.9.1809
 16. * toki kinu no * kwopwi midaretutu * uki managwo * ikite mo ware pa * ari wataru kamo MYS.11.2504
 17. * naga ki ywo wo * kimi ni kwopwitutu * ik yera zupa * sakite tiri ni si * pana nara masi wo MYS.10.2282


Page of 2      (currently showing results 26 to 42 of 42)