ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * api mite pa * ti tose ya inu ru * ina wo ka mo * ware ya sika omopu * kimi mati gate ni MYS.11.2539
 2. * itu si ka to * matu ramu imo ni * tamadusa no * koto dani tuge zu * ini si kimi kamo MYS.3.445
 3. * musasi nwo no * wo guki ga kigisi * tati wakare * ini si yopi ywori * se ro ni apa napu yo MYS.14.3375
 4. * tobu tori no * asuka no satwo wo * okite inaba * kimi ga atari pa * mi ye zu ka mo ara mu MYS.1.78a
 5. * subye mo na ku * kuru si ku areba * ide pasiri * inana to omopedo * kwo ra ni sayari nu MYS.5.899
 6. * asa kage ni * wa ga mwi pa nari nu * tama kagiru * ponoka ni mi yete * ini si kwo yuwe ni MYS.11.2394
 7. * yo no naka wo * nani ni tatope mu * asa biraki * kogi ini si pune no * atwo na ki goto si MYS.3.351
 8. * opo kimi no * topo no mikadwo so * mi yuki puru * kwosi to na ni op yeru * ama zakaru * pina ni si areba * yama taka mi * kapa toposiro si * nwo wo piro mi * kusa koso sigye ki * ayu pasiru * natu no sakari to * sima tu tori * ukapi ga tomo pa * yuku kapa no * kiywo ki se gotoni * kagari sasi * nadusapi noboru * tuyu simo no * aki ni itareba * nwo mo sapa ni * tori sudak yeri to * masura wo no * tomo izanapite * taka pa si mo * amata aredomo * ya kata wo no * a ga opo kurwo ni * sira nuri no * suzu tori tukete * asa kari ni * i po tu tori tate * yupu kari ni * ti dori pumi tate * opu gotoni * yurusu koto na ku * ta banare mo * woti mo ka yasu ki * kore wo okite * mata pa arigata si * sa narab yeru * taka pa na kye mu to * kokoro ni pa * omopi pokorite * wemapitutu * wataru apida ni * tabure taru * siko tu okina no * koto dani mo * ware ni pa tuge zu * tonogumori * ame no puru pi wo * to gari su to * na nomwi wo norite * misimanwo wo * so gapi ni mi tutu * putagami no * yama tobi kwoyete * kumo gakuri * kakeri ini ki to * kapyeri kite * sipabure tugure * woku yosi no * soko ni na kyereba * ipu subye no * tadoki wo sira ni * kokoro ni pa * pwi sape moyetutu * omopi kwopwi * ikiduki amari * kedasiku mo * apu koto ari ya to * asipikwi no * wotemo konomo ni * tonami pari * moribye wo suwete * tipayaburu * kamwi no yasiro ni * teru kagami * situ ni tori swope * kopi nomite * a ga matu toki ni * wotomye ra ga * ime ni tuguraku * na ga kwopuru * so no po tu taka pa * matudaye no * pama yuki gurasi * tunasi toru * pimi no ye sugwi te * takwo no sima * tobi ta motopori * asi gamo no * sudaku puru ye ni * woto tu pi mo * kinopu mo ari tu * tika ku araba * ima putu ka damwi * * topo ku araba * nanu ka no woti pa * sugwi me ya mo * ki na mu wa ga sekwo * nemokoro ni * na kwopwi so yo to so * ima ni tuge turu MYS.17.4011
 9. * mura tori no * asa dati ini si * kimi ga upe pa * sayaka ni kiki tu * omopi si goto ku MYS.20.4474a
 10. * asa kage ni * wa ga mwi pa nari nu * tama kagiru * ponoka ni mi yete * ini si kwo yuwe ni MYS.12.3085
 11. * adomopite * kogi ini si pune pa * takasima no * adwo no minatwo ni * pate ni kye mu kamo MYS.9.1718
 12. * tatite omopi * wite mo so omopu * kurenawi no * aka mo suswo biki * ini si sugata wo MYS.11.2550
 13. * pito goto wo * sige mi kotita mi * wa g imo kwo ni * ini si tukwi ywori * imada apa nu kamo MYS.12.2895
 14. * ko no tukwi pa * kimi ki masa mu to * opo bune no * omopi tanomite * itu si ka to * wa ga mati woreba * momiti ba no * sugwite ini ki to * tamadusa no * tukapi no ipeba * potaru nasu * ponoka ni kikite * opo tuti wo * ponopo to pumite * tatite wite * yuku pye mo sira zu * asa gwiri no * omopi matwopite * tuwe tara zu * ya saka no nageki * nageke domo * sirusi wo na mito * iduku ni ka * kimi ga masa mu to * ama kumo no * yuki no manima ni * i yu sisi no * yuki mo sina mu to * omope domo * miti no sira neba * pito ri wite * kimi ni kwopuru ni * ne nomwi si naka yu MYS.13.3344
 15. * tobu tori no * asuka no satwo wo * okite inaba * kimi ga atari wo * mi zute ka mo ara mu MYS.1.78b
 16. * asu ywori pa * inami no kapa no * idete inaba * tomar eru ware pa * kwopwitutu ya ara mu MYS.12.3198
 17. * miyakwo bye ni * kimi pa ini si wo * ta ga toke ka * wa ga pimo no wo no * yupu te tayu si mo MYS.12.3183
 18. * awo ni yo si * nara wo ki panare * ama zakaru * pina ni pa aredo * wa ga sekwo wo * mi tutu si woreba * omopi yaru * koto mo ari si wo * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * wosu kuni no * koto tori motite * waka kusa no * ayupi ta dukuri * mura tori no * asa dati inaba * okure taru * are ya kanasi ki * tabi ni yuku * kimi ka mo kwopwi mu * omopu swora * yasu ku ara neba * nagekaku wo * todome mo kanete * mi wataseba * u no pana yama no * pototogisu * ne nomwi si naka yu * asa gwiri no * midaruru kokoro * koto ni idete * ipaba yuyusi mi * twonami yama * tamuke no kamwi ni * nusa maturi * a ga kopi nomaku * pasikyeyasi * * kimi ga tadaka wo * ma saki ku mo * ari ta motopori * tukwi tataba * toki mo kapasa zu * nadesi kwo ga * pana no sakari ni * api mi sime to so MYS.17.4008
 19. * nubatama no * kurwo ki mi kyesi wo * ma tubusa ni * tori yosopi * oki tu tori * muna miru toki * patatagi mo * kore pa pusapa zu * pye tu nami * so ni nuki ute * soni dori no * awo ki mi kyesi wo * ma tubusa ni * tori yosopi * oki tu tori * muna miru toki * patatagi mo * ko mo pusapa zu * pye tu nami * so ni nuki ute * yam agata ni * maki si * atate tuki * * some kwi ga * siru ni * * sime koromo wo * ma tubusa ni * tori yosopi * oki tu tori * muna miru toki * patatagi mo * ko si yorosi * * itwokwoya no * imwo no mikoto * mura tori no * wa ga mure inaba * pike tori no * wa ga pike inaba * nakazi to pa * na pa ipu tomo * yamato no * pito moto susuki * una kabusi * na ga naka sa maku * asa ame no * kwiri ni tata mu zo * waka kusa no * tuma no mikoto * koto no * katari goto mo * ko woba KK.4
 20. * nubatama no * kurwo ki mi kyesi wo * ma tubusa ni * tori yosopi * oki tu tori * muna miru toki * patatagi mo * kore pa pusapa zu * pye tu nami * so ni nuki ute * soni dori no * awo ki mi kyesi wo * ma tubusa ni * tori yosopi * oki tu tori * muna miru toki * patatagi mo * ko mo pusapa zu * pye tu nami * so ni nuki ute * yam agata ni * maki si * atate tuki * * some kwi ga * siru ni * * sime koromo wo * ma tubusa ni * tori yosopi * oki tu tori * muna miru toki * patatagi mo * ko si yorosi * * itwokwoya no * imwo no mikoto * mura tori no * wa ga mure inaba * pike tori no * wa ga pike inaba * nakazi to pa * na pa ipu tomo * yamato no * pito moto susuki * una kabusi * na ga naka sa maku * asa ame no * kwiri ni tata mu zo * waka kusa no * tuma no mikoto * koto no * katari goto mo * ko woba KK.4
 21. * tabi ni ini si * kimi si mo tugite * ime ni mi yu * a ga kata kwopwi no * sike kyereba kamo MYS.17.3929
 22. * mi yosi nwo no * ma kwi tatu yama ni * awo ku opuru * yama suga no ne no * nemokoro ni * wa ga omopu kimi pa * opo kimi no * make no manima ni * pina zakaru * kuni wosame ni to * mura tori no * asa tati inaba * okure taru * ware ka kwopwi na mu * tabi n araba * kimi ka sinwopa mu * ipa mu subye * se mu subye sira ni * papu tuta no * yuki no * wakare no amata * wosi ki mono kamo MYS.13.3291a
 23. * api mi te pa * ti tose ya inuru * ina wo ka mo * are ya sika mopu * kimi mati gate ni MYS.14.3470
 24. * ama kumo no * muka busu kuni no * mononopu to * ipa yuru pito pa * sumyeroki no * kamwi no mi kadwo ni * two no pye ni * tati samorapi * uti no pye ni * tukape maturite * tama kadura * iya topo naga ku * oya no na mo * tugi yuku mono to * omo titi ni * tuma ni kwo domo ni * katarapite * tati ni si pi ywori * taratine no * papa no mikoto pa * ipapi be wo * mapye ni suwe okite * kata te ni pa * yupu tori moti * kata te ni pa * nikitape maturi * tapirake ku * ma saki ku mase to * ame tuti no * kamwi wo kopi nome * ika n ara mu * tosi tukwi pi ni ka * tutuzi pana * nipop yeru kimi ga * kuro tori no * nadusapi ko mu to * tatite wite * mati kye mu pito pa * opo kimi no * mikoto kasikwo mi * osi teru * nanipa no kuni ni * ara tama no * tosi puru made ni * sirwo tape no * koromo mo posa zu * asa yopi ni * ari turu kimi pa * ikasama ni * omopi mase ka * utusemi no * wosi ki ko no yo wo * tuyu simo no * okite ini kye mu * toki ni ara zu site MYS.3.443
 25. * ama tobu ya * karu no miti pa * wagimo kwo ga * satwo ni si areba * nemokoro ni * mi maku posi kyedo * yama zu yukaba * pito me wo opo mi * mane ku yukaba * pito siri nu be mi * sane kadura * noti mo apa mu to * opo bune no * omopi tanomite * tama kagiru * ipa kaki puti no * komori nomwi * kwopwi tutu aru ni * wataru pi no * kure yuku ga goto * teru tukwi no * kumo gakuru goto * oki tu mo no * nabiki si imo pa * momiti ba no * sugwite ini ki to * tamadusa no * tukapi no ipeba * adusa yumi * oto ni kikite * ipa mu subye * se mu subye sira ni * oto nomwi wo * kikite ari e neba * wa ga kwopuru * ti pye no pito pye mo * nagusamu ru * kokoro mo ari ya to * wagimo kwo ga * yama zu ide mi si * karu no iti ni * wa ga tati kikeba * tama ta suki * unebwi no yama ni * naku tori no * kowe mo kikoye zu * tama poko no * miti yuku pito mo * pito ri dani * ni te si yuka neba * subye wo na mi * imo ga na ywobite * swode zo puri turu MYS.2.207a


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 47)