ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * arare puri * kasima no kami wo * inoritutu * sumera mi kusa ni * ware pa ki ni si wo MYS.20.4370
 2. * opo kimi no * make no manima ni * sima mori ni * wa ga tati kureba * papaswoba no * papa no mikoto pa * mi mo no suswo * tumi age kaki nade * titi no mwi no * titi no mikoto pa * takudunwo no * sira pige no upe yu * namita tari * nageki notabaku * kagwo zimono * tada pito ri site * asa two de no * kanasi ki wa ga kwo * ara tama no * tosi no wo naga ku * api mi zupa * kwopwisi ku aru be si * kepu dani mo * koto dopi se mu to * wosimitutu * kanasibwi mase * waka kusa no * tuma mo kwo domo mo * woti koti ni * sapa ni kakumi wi * paru tori no * kowe no sa maywopi * sirwo tape no * swode naki nurasi * tadusapari * wakare kate nito * piki todome * sitapi si monowo * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * tama poko no * miti ni ide tati * woka no saki * i tamuru gotoni * yorodu tabi * kapyeri mi situtu * paroparo ni * wakare si kureba * omopu swora * yasu ku mo ara zu * kwopuru swora * kurusi ki monowo * utusemi no * yo no pito nareba * tama kiparu * inoti mo sira zu * una para no * kasikwo ki miti wo * sima dutapi * i kogi watarite * ari meguri * wa ga kuru madeni * tapirake ku * oya pa imasane * tutumi na ku * tuma pa mata se to * suminoye no * a ga sumye kamwi ni * nusa maturi * inori mawosite * nanipa tu ni * pune wo uke suwe * ya swo ka nuki * kakwo totonopete * asa biraki * wa pa kogi de nu to * ipye ni tuge koso MYS.20.4408
 3. * opo umi no * nami pa kasikwo si * sikare domo * kamwi wo inorite * puna de seba ika ni MYS.7.1232
 4. * ame tusi no * idure no kami wo * inoraba ka * utukusi * papa ni * mata koto twopa mu MYS.20.4392
 5. * ame tuti no * kamwi wo inorite * wa ga kwopuru * kimi i kanarazu * apa zara me ya mo MYS.13.3287
 6. * ame tuti no * kamwi wo mo ware pa * inori te ki * kwopwi to ipu mono pa * sane yama zu kyeri MYS.13.3308
 7. * ame tuti no * kami wo inorite * satu ya nuki * tukusi no sima wo * sasite iku ware pa MYS.20.4374
 8. * watatumi no * idure no kamwi wo * inoraba ka * yuku sa mo ku sa mo * pune no paya kye mu MYS.9.1784
 9. * ika nisite * kwopwi yamu mono zo * ame tuti no * kamwi wo inore do * ware pa omopi masaru MYS.13.3306
 10. * ame tuti no * kamwi pa na kare ya * utukusi ki * wa ga tuma saka ru * pikaru kamwi * nari pata wotomye * tadusapete * tomo ni ara mu to * omopi si ni * kokoro tagapi nu * ipa mu subye * se mu subye sira ni * yupu ta suki * kata ni tori kake * situ nusa wo * te ni tori motite * na sake so to * ware pa inoredo * makite ne si * imo ga tamoto pa * kumo ni tanabiku MYS.19.4236
 11. * asipiki no * mi yama mo saya ni * oti tagitu * yosi nwo no kapa no * kapa no se no * kiywo ki wo mireba * kami bye ni pa * ti dori siba naki * simo bye ni pa * kapadu tuma ywobu * momo sikwi no * opo miya pito mo * woti koti ni * sizi ni si areba * miru gotoni * aya ni tomosi mi * tama kadura * tayuru koto na ku * yorodu yo ni * kaku si moga mo to * ame tuti no * kamwi wo so inoru * kasikwo kare domo MYS.6.920
 12. * nakisapa no * mori ni miwa suwe * inoredomo * wa go opo kimi pa * taka pi sira si nu MYS.2.202


showing results 1 to 12 of 12