ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * tabi to pyedo * ma tabi ni nari nu * ipye no mo ga * kise si koromo ni * aka tuki ni kari MYS.20.4388
 2. * nemokoro ni * mono wo omopeba * ipa mu subye * se mu subye mo na si * imo to ware * te tadusaparite * asita ni pa * nipa ni ide tati * yupu pye ni pa * toko uti parapi * sirwo tape no * swode sasi kapete * sa ne si ywo ya * tune ni ari kyeru * asi pikwi no * yama dori kosoba * wo mukapi ni * tuma dopi su to ipe * utusemi no * pito n aru ware ya * nani su to ka * pito pi pito ywo mo * sakari wite * nageki kwopu ramu * koko omopeba * mune koso ita ki * soko yuweni * kokoro nagu ya to * takamatwo no * yama ni mo nwo ni mo * uti yukite * aswobi arukedo * pana nomwi * nipopite areba * miru gotoni * masite omopoyu * ika nisite * wasure mu mono so * kwopwi to ipu mono wo MYS.8.1629
 3. * nemokoro ni * mono wo omopeba * ipa mu subye * se mu subye mo na si * imo to ware * te tadusaparite * asita ni pa * nipa ni ide tati * yupu pye ni pa * toko uti parapi * sirwo tape no * swode sasi kapete * sa ne si ywo ya * tune ni ari kyeru * asi pikwi no * yama dori kosoba * wo mukapi ni * tuma dopi su to ipe * utusemi no * pito n aru ware ya * nani su to ka * pito pi pito ywo mo * sakari wite * nageki kwopu ramu * koko omopeba * mune koso ita ki * soko yuweni * kokoro nagu ya to * takamatwo no * yama ni mo nwo ni mo * uti yukite * aswobi arukedo * pana nomwi * nipopite areba * miru gotoni * masite omopoyu * ika nisite * wasure mu mono so * kwopwi to ipu mono wo MYS.8.1629
 4. * nemokoro ni * mono wo omopeba * ipa mu subye * se mu subye mo na si * imo to ware * te tadusaparite * asita ni pa * nipa ni ide tati * yupu pye ni pa * toko uti parapi * sirwo tape no * swode sasi kapete * sa ne si ywo ya * tune ni ari kyeru * asi pikwi no * yama dori kosoba * wo mukapi ni * tuma dopi su to ipe * utusemi no * pito n aru ware ya * nani su to ka * pito pi pito ywo mo * sakari wite * nageki kwopu ramu * koko omopeba * mune koso ita ki * soko yuweni * kokoro nagu ya to * takamatwo no * yama ni mo nwo ni mo * uti yukite * aswobi arukedo * pana nomwi * nipopite areba * miru gotoni * masite omopoyu * ika nisite * wasure mu mono so * kwopwi to ipu mono wo MYS.8.1629
 5. * kamu kwi ni mo * te pa puru to pu wo * ututape ni * pito duma to ipeba * pure nu mono kamo MYS.4.517
 6. * kamu kwi ni mo * te pa puru to pu wo * ututape ni * pito duma to ipeba * pure nu mono kamo MYS.4.517
 7. * matu gapyeri * sipi te are ya pa * mi tu guri no * naka nobori ko nu * maro to ipu yatukwo MYS.9.1783
 8. * asadi para * wo nwo ni sime yupu * muna koto mo * ika nari to ipite * kimi wo si mata mu MYS.11.2466
 9. * kapa ti dori * sumu sapa no upe ni * tatu kwiri no * itisirwo kye mu na * api ipi some teba MYS.11.2680
 10. * midorikwo no * tame koso omo pa * motomu to ipe * ti nome ya kimi ga * omo motomu ramu MYS.12.2925
 11. * kasa na mi to * pito ni pa ipite * ama tutumi * tomari si kimi ga * sugata si omopoyu MYS.11.2684
 12. * tosi no peba * mi tutu sinwopye to * imo ga ipi si * koromo no nupi me * mireba kanasi * mo MYS.12.2967
 13. * ututape ni * magaki no sugata * mi maku pori * yuka mu to ipe ya * kimi wo mi ni koso MYS.4.778
 14. * wa ga sekwo ga * koto toru napeni * tune pito no * ipu nageki si mo * iya siki masu mo MYS.18.4135
 15. * ipitutu mo * noti koso sira me * tonosi ku mo * sabusi kye me ya mo * kimi imasa zusite MYS.5.878
 16. * takudunwo no * sirakwi no kuni yu * pito goto wo * yo si to kika site * twopi saku ru * ugara parakara * na ki kuni ni * watari ki masite * opo kimi no * siki masu kuni ni * utipi sasu * miyakwo simimi ni * satwo ipye pa * sapa ni aredomo * ikasama ni * omopi kye me kamo * ture mo na ki * sapo no yama pye ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * siki tape no * ipye wo mo tukuri * ara tama no * tosi no wo naga ku * sumapitutu * imasi si mono wo * ik yeru mono * sinu to ipu koto ni * manukare nu * mono ni si areba * tanom yeri si * pito no kotogoto * kusa makura * tabi n aru potwo ni * sapo gapa wo * asa kapa watari * kasuga nwo wo * sogapi ni mitutu * asi pikwi no * yama pye wo sasite * kurekure to * kakuri masi nu re * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ta motopori * tada pito ri site * sirwo tape no * koromo de posa zu * nagekitutu * wa ga naku namita * arima yama * kumo wi tanabiki * ame ni puri ki ya MYS.3.460
 17. * takudunwo no * sirakwi no kuni yu * pito goto wo * yo si to kika site * twopi saku ru * ugara parakara * na ki kuni ni * watari ki masite * opo kimi no * siki masu kuni ni * utipi sasu * miyakwo simimi ni * satwo ipye pa * sapa ni aredomo * ikasama ni * omopi kye me kamo * ture mo na ki * sapo no yama pye ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * siki tape no * ipye wo mo tukuri * ara tama no * tosi no wo naga ku * sumapitutu * imasi si mono wo * ik yeru mono * sinu to ipu koto ni * manukare nu * mono ni si areba * tanom yeri si * pito no kotogoto * kusa makura * tabi n aru potwo ni * sapo gapa wo * asa kapa watari * kasuga nwo wo * sogapi ni mitutu * asi pikwi no * yama pye wo sasite * kurekure to * kakuri masi nu re * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ta motopori * tada pito ri site * sirwo tape no * koromo de posa zu * nagekitutu * wa ga naku namita * arima yama * kumo wi tanabiki * ame ni puri ki ya MYS.3.460
 18. * patakwo ra ga * yworu piru to ipa zu * yuku miti wo * ware pa kotogoto * miya di ni zo suru MYS.2.193
 19. * ikapo kaze * puku pi puka nu pi * ari to ipedo * a ga kwopwi nomwi si * toki na kari kyeri MYS.14.3422
 20. * pupum yeri to * ipi si ume ga ye * kyesa puri si * awa yuki ni apite * saki nu ramu kamo MYS.8.1436
 21. * turubami no * kinu pa pito mwina * koto na si to * ipi si toki ywori * ki posi ku omopoyu MYS.7.1311
 22. * tori ga naku * aduma no kuni ni * inisipye ni * ari kyeru koto to * ima madeni * taye zu ipi kuru * katusika no * mama no tegwona ga * asa ginu ni * awo kubi tuke * pita sa wo wo * mo ni pa ori kite * kami dani mo * kaki pa kedura zu * kutu wo dani * paka zu yukedomo * nisiki aya no * naka ni tutum yeru * ituki gwo mo * imo ni sika me ya * moti dukwi no * tar eru omowa ni * pana no goto * wemite tat ereba * natu musi no * pwi ni iru ga goto * minatwo iri ni * pune kogu goto ku * yuki kagure * pito no ipu toki * ikubaku mo * ik yerazi mono wo * nani su to ka * mwi wo tana sirite * nami no oto no * sawaku minatwo no * oku tu kwi ni * imo ga koyas eru * topo ki yo ni * ari kyeru koto wo * kinopu si mo * mi kye mu ga goto mo * omopoyuru kamo MYS.9.1807
 23. * tori ga naku * aduma no kuni ni * inisipye ni * ari kyeru koto to * ima madeni * taye zu ipi kuru * katusika no * mama no tegwona ga * asa ginu ni * awo kubi tuke * pita sa wo wo * mo ni pa ori kite * kami dani mo * kaki pa kedura zu * kutu wo dani * paka zu yukedomo * nisiki aya no * naka ni tutum yeru * ituki gwo mo * imo ni sika me ya * moti dukwi no * tar eru omowa ni * pana no goto * wemite tat ereba * natu musi no * pwi ni iru ga goto * minatwo iri ni * pune kogu goto ku * yuki kagure * pito no ipu toki * ikubaku mo * ik yerazi mono wo * nani su to ka * mwi wo tana sirite * nami no oto no * sawaku minatwo no * oku tu kwi ni * imo ga koyas eru * topo ki yo ni * ari kyeru koto wo * kinopu si mo * mi kye mu ga goto mo * omopoyuru kamo MYS.9.1807
 24. * saki muri ni * tata mu sawaki ni * ipye no imu ga * naru bye ki koto wo * ipa zu ki nu kamo MYS.20.4364
 25. * maswo kagami * twogi si kokoro wo * yurusi teba * noti ni ipu tomo * sirusi ara me ya mo MYS.4.673


Page of 16      (currently showing results 1 to 25 of 382)