ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * osi teru * nanipa no suge no * nemokoro ni * kimi ga kiko site * tosi puka ku * naga ku si ipeba * maswo kagami * twogi si kokoro wo * yurusi te si * so no pi no kipami * nami no muta * nabiku tama mo no * ka ni kaku ni * kokoro pa mota zu * opo bune no * tanom yeru toki ni * tipayaburu * kamwi ya sake kye mu * utusemi no * pito ka sapu ramu * kaywopa si si * kimi mo ki masa zu * tamadusa no * tukapi mo mi ye zu * nari nureba * ita mo subye na mi * nubatama no * yworu pa sugara ni * aka ra piku * pi mo kururu made * nagekedomo * sirusi wo na mi * omopedomo * ta duki wo sira ni * tawayamye to * ipa ku mo siru ku * tawarapa no * ne nomwi naki tutu * ta motopori * kimi ga tukapi wo * mati ya kane te mu MYS.4.619
 2. * pototogisu * ki naku satukwi ni * saki nipopu * pana tatibana no * kagupasi ki * oya no mi koto * asa yopi ni * kika nu pi mane ku * ama zakaru * pina ni si woreba * asipikwi no * yama no tawori ni * tatu kumo wo * yoso nomwi mi tutu * nageku swora * yasu kye naku ni * omopu swora * kurusi ki monowo * nagwo no ama no * kaduki toru to ipu * sira tama no * mi gaposi * mi omowa * tada mukapi * mi mu toki made pa * matu kape no * sakaye imasane * taputwo ki a ga kimi MYS.19.4169
 3. * swora mitu * yamato no kuni * awo ni yo si * nara no miyakwo yu * osi teru * nanipa ni kudari * suminoye no * mitu ni puna nori * tada watari * pi no iru kuni ni * tukapa sa ru * wa ga se no kimi wo * kake maku no * yuyusi kasikwo ki * suminoye no * wa ga opomi kamwi * puna no pe ni * usipaki imasi * puna domo ni * mi tati imasite * sasi yora mu * iswo no saki zaki * kogi pate mu * tomari tomari ni * ara ki kaze * nami ni apase zu * tapirake ku * wite kapyeri mase * moto no mikadwo ni MYS.19.4245
 4. * swora mitu * yamato no kuni * awo ni yo si * nara no miyakwo yu * osi teru * nanipa ni kudari * suminoye no * mitu ni puna nori * tada watari * pi no iru kuni ni * tukapa sa ru * wa ga se no kimi wo * kake maku no * yuyusi kasikwo ki * suminoye no * wa ga opomi kamwi * puna no pe ni * usipaki imasi * puna domo ni * mi tati imasite * sasi yora mu * iswo no saki zaki * kogi pate mu * tomari tomari ni * ara ki kaze * nami ni apase zu * tapirake ku * wite kapyeri mase * moto no mikadwo ni MYS.19.4245
 5. * swora mitu * yamato no kuni * awo ni yo si * nara no miyakwo yu * osi teru * nanipa ni kudari * suminoye no * mitu ni puna nori * tada watari * pi no iru kuni ni * tukapa sa ru * wa ga se no kimi wo * kake maku no * yuyusi kasikwo ki * suminoye no * wa ga opomi kamwi * puna no pe ni * usipaki imasi * puna domo ni * mi tati imasite * sasi yora mu * iswo no saki zaki * kogi pate mu * tomari tomari ni * ara ki kaze * nami ni apase zu * tapirake ku * wite kapyeri mase * moto no mikadwo ni MYS.19.4245
 6. * adisawi no * ya pye saku goto ku * ya tu yo ni wo * imase wa ga sekwo * mitutu sinwopa mu MYS.20.4448
 7. * pikwo posi no * omopi masu ramu * kokoro ywori * miru ware kurusi * * ywo no puke yukeba MYS.8.1544
 8. * kumori ywo no * tadoki mo sira nu * yama kwoyete * imasu kimi wo ba * itu to ka mata mu MYS.12.3186
 9. * yasumisisi * wa go opo kimi * taka terasu * pi no mi kwo * ara tape no * pudi wi ga para ni * opo mikadwo * pazime tamapite * paniyasu no * tutumi no upe ni * ari tata si * mye si tamapeba * yamato no * awo kagu yama pa * pi no tate no * opo mikadwo ni * paru yama to * simisabwi tat eri * unebwi no * ko no midu yama pa * pi no yoko no * opo mikadwo ni * midu yama to * yama sabwi imasu * miminasi no * awo suga yama pa * so tomo no * opo mikadwo ni * yorosi nabe * kamu sabwi tat eri * nakupasi * * yosi nwo no yama pa * kage tomo no * opo mikadwo yu * kumo wi ni so * topo ku ari kyeru * taka siru ya * ame no mi kage * ame siru ya * pi no mi kage no * midu kosoba * tokosipe ni ara me * mi wi no ma simidu MYS.1.52
 10. * topo naga ku * tukape mu mono to * omop yeri si * kimi imasa neba * kokorodwo mo na si MYS.3.457
 11. * medurasi ki * kimi ga ki masaba * nakye to ipi si * yama pototogisu * nani ka ki naka nu MYS.18.4050
 12. * ututu ni ka * imo ga ki mas eru ime ni ka mo * * ware ka matwop yeru * kwopwi no sige ki ni MYS.12.2917
 13. * yoso ni mi si * mayumi no woka mo * kimi maseba * toko tu mikadwo to * tono wi suru kamo MYS.2.174
 14. * yasumisisi * wa go opo kimi no * kamu nagara * taka sira si masu * inami nwo no * opumi no para no * ara tape no * pudi wi no ura ni * sibi turu to * ama bune sawaki * sipo yaku to * pito so sapa ni aru * ura wo yo mi * ube mo turi pa su * pama wo yo mi * ube mo sipo yaku * ari gaywopi * mye saku mo sirusi * kiywo ki sira pama MYS.6.938
 15. * kurenawi no * suswo piku miti wo * naka ni okite * mati ni ka mata mu * kimi ka ki masa mu MYS.11.2655c
 16. * ke koromo wo * paru puyu makete * ide masi si * uda no opo nwo pa * omopoye mu kamo MYS.2.191
 17. * ara wo ra pa * mye kwo no nari woba * omopa zu ro * tosi no ya tose wo * matedo ki masa nu MYS.16.3865
 18. * titi papa ga * tono no siri pye no * momo yo gusa * momo yo ide mase * wa ga ki taru made MYS.20.4326
 19. * yupu sareba * kimi ki masa mu to * mati si ywo no * nagori so ima mo * i ne kate ni suru MYS.11.2588
 20. * uti pasi no * tume no aswobi ni * ide mase kwo * tamade no ipye no * yapyekwo no twozi * idemasi no * kui pa arazi zo * ide mase kwo * tamade no pye no * ya pye kwo no twozi NSK.124
 21. * uti pasi no * tume no aswobi ni * ide mase kwo * tamade no ipye no * yapyekwo no twozi * idemasi no * kui pa arazi zo * ide mase kwo * tamade no pye no * ya pye kwo no twozi NSK.124
 22. * opo kimi no * mikoto kasikwo mi * sasi narabu * twosa no kuni ni * ide masu ya * wa ga se no kimi wo * kake maku mo * yuyusi kasikwo si * suminoye no * ara pito gamwi * puna no pe ni * usipaki tamapi * tuki tamapa mu * sima no saki zaki * yori tamapa mu * iswo no saki zaki * ara ki nami * kaze ni apase zu * tutumi na ku * yamapi arase zu * sumuyake ku * kapyesi tamapa ne * moto no kuni pye ni MYS.6.1020.1021
 23. * mi wataseba * tika ki watari wo * ta motopori * ima ka ki masu to * kwopwitutu zo woru MYS.11.2379
 24. * tobu tori no * asuka no kapa no * kami tu se ni * ipa nami watasi * simo tu se ni * uti pasi watasu * ipa nami ni * opwi nabik ye ru * tama mo mo zo * tayureba opuru * uti pasi ni * opwi wowor eru * kapa mo mo zo * karureba payuru * nani si ka mo * wa go opo kimi no * tata seba * tama mo no mokoro * koya seba * kapa mo no goto ku * nabik api si * yorosi ki kimi ga * asa miya wo * wasure tamapu ya * yupu miya wo * so muki tamapu ya * utusomi to * omopi si toki * paru bye pa * pana wori kazasi * aki tate ba * momiti ba kazasi * siki tape no * swode tadusapari * kagami nasu * miredomo aka zu * moti dukwi no * iya medurasi mi * omoposi si * kimi to tokitoki * ide masite * aswobi tamapi si * mi ke mukapu * kwinope no miya wo * toko miya to * sadame tamapite * adisapapu * me goto mo taye nu * soko wo si mo * aya ni kanasi mi * nuye dori no * kata kwopwi situtu * asa gwiri no * kaywopa su kimi ga * natu kusa no * omopi sinayete * yupu tudu no * ka yuki kaku yuki * opo bune no * tayutapu mireba * nagusam uru * kokoro mo ara nu * soko yuwe ni * se mu subye sire ya * oto nomwi mo * na nomwi mo taye zu * ame tuti no * iya topo naga ku * sinwopi yuka mu * mi na ni kaka s eru * asuka gapa * yorodu yo made ni * pasi ki ya si * wa go opo kimi no * katami ka koko wo MYS.2.196b
 25. * momo tara zu * yama ta no miti wo * nami kumo no * utukusi * tuma to * katarapa zu * wakare si kureba * paya kapa no * yuku mo sira ni * koromo de no * kapyeru mo sira ni * uma zimono * tatite tuma duki * se mu subye no * taduki wo sira ni * mononopu no * ya swo no kokoro wo * ame tuti ni * omopi tara pasi * tama apaba * kimi ki masu ya to * wa ga nageku * ya saka no nageki * tama poko no * miti kuru pito no * tati tomari * ika ni to twopaba * kotape yaru * taduki wo sira ni * sa niturapu * kimi ga na ipaba * iro ni idete * pito siri nu be mi * asi pikwi no * yama ywori iduru * tukwi matu to * pito ni pa ipite * kimi matu ware wo MYS.13.3276


Page of 11      (currently showing results 26 to 50 of 274)