ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * pisakata no * ama tu mi swora ni * teru tukwi no * use na mu pi koso * wa ga kwopwi yama me MYS.12.3004
 2. * paru no pi no * kasum yeru toki ni * suminoye no * kwisi ni ide wite * turi bune no * toworapu mireba * inisipye no * koto so omopoyuru * miduno ye no * urasima no kwo ga * katuwo turi * tapi turi pokori * nanu ka made * ipye ni mo ko zute * una saka wo * sugwite kogi yuku ni * watatumi no * kamwi no wotomye ni * tamasaka ni * i kogi mukapi * api atorapi * koto nari sikaba * kaki musubi * toko yo ni itari * watatumi no * kamwi no miya no * uti no pye no * tape naru tono ni * tadusapari * puta ri iri wite * oi mo se zu * sini mo se zusite * naga ki yo ni * ari kyeru mono wo * yo no naka no * oroka pito no * wagimo kwo ni * tugete katara ku * simasi ku pa * ipye ni kapyerite * titi papa ni * koto mo kata rapi * asu no goto * ware pa ki na mu to * ipi kyereba * imo ga ip yera ku * toko yo pye ni * mata kapyeri kite * ima no goto * apa mu to naraba * ko no kusige * piraku na yume to * sokorakuni * kata me si koto wo * suminoye ni * kapyeri ki tarite * ipye mire do * ipye mo mi kanete * satwo mire do * satwo mo mi kanete * ayasi * to * soko ni omopa ku * ipye yu idete * mi tose no apida ni * kaki mo na ku * ipye use me ya to * ko no pakwo wo * pirakite mi teba * moto no goto * ipye pa ara mu to * tama kusige * sukwosi piraku ni * sira kumo no * pakwo ywori idete * toko yo pye ni * tanabiki nure ba * tati pasiri * sakyebi swode puri * koi marobi * asi zuri situtu * tatimatini * kokoro ke use nu * waka kari si * pada mo siwami nu * kurwo kari si * kami mo sirake nu * yunayuna pa * iki sape tayete * noti tupi ni * inoti sini kyeru * miduno ye no * urasima no kwo ga * ipye tokoro mi yu MYS.9.1740
 3. * paru no pi no * kasum yeru toki ni * suminoye no * kwisi ni ide wite * turi bune no * toworapu mireba * inisipye no * koto so omopoyuru * miduno ye no * urasima no kwo ga * katuwo turi * tapi turi pokori * nanu ka made * ipye ni mo ko zute * una saka wo * sugwite kogi yuku ni * watatumi no * kamwi no wotomye ni * tamasaka ni * i kogi mukapi * api atorapi * koto nari sikaba * kaki musubi * toko yo ni itari * watatumi no * kamwi no miya no * uti no pye no * tape naru tono ni * tadusapari * puta ri iri wite * oi mo se zu * sini mo se zusite * naga ki yo ni * ari kyeru mono wo * yo no naka no * oroka pito no * wagimo kwo ni * tugete katara ku * simasi ku pa * ipye ni kapyerite * titi papa ni * koto mo kata rapi * asu no goto * ware pa ki na mu to * ipi kyereba * imo ga ip yera ku * toko yo pye ni * mata kapyeri kite * ima no goto * apa mu to naraba * ko no kusige * piraku na yume to * sokorakuni * kata me si koto wo * suminoye ni * kapyeri ki tarite * ipye mire do * ipye mo mi kanete * satwo mire do * satwo mo mi kanete * ayasi * to * soko ni omopa ku * ipye yu idete * mi tose no apida ni * kaki mo na ku * ipye use me ya to * ko no pakwo wo * pirakite mi teba * moto no goto * ipye pa ara mu to * tama kusige * sukwosi piraku ni * sira kumo no * pakwo ywori idete * toko yo pye ni * tanabiki nure ba * tati pasiri * sakyebi swode puri * koi marobi * asi zuri situtu * tatimatini * kokoro ke use nu * waka kari si * pada mo siwami nu * kurwo kari si * kami mo sirake nu * yunayuna pa * iki sape tayete * noti tupi ni * inoti sini kyeru * miduno ye no * urasima no kwo ga * ipye tokoro mi yu MYS.9.1740
 4. * yuki koso pa * paru pi kiyu rame * kokoro sape * kiye use tare ya * koto mo kaywopa nu MYS.9.1782
 5. * ame tuti no * pazime no toki yu * utusomi no * ya swo tomo no wo pa * opo kimi ni * maturwopu mono to * sadamar eru * tukasa ni si areba * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * pina zakaru * kuni wo wosamu to * asipikwi no * yama kapa pyenari * kaze kumo ni * koto pa kaywopedo * tada ni apa zu * pi no kasanareba * omopi kwopwi * ikiduki woru ni * tama poko no * miti kuru pito no * tute koto ni * ware ni katar aku * pasikiyosi * kimi pa ko no koro * urasabwite * nagekapi imasu * yo no naka no * u kyeku tura kyeku * saku pana mo * toki ni uturopu * utusemi mo * tune na ku ari kyeri * taratine no * mi papa no mikoto * nani si ka mo * toki si pa ara mu wo * maswo kagami * mi redomo aka zu * tama no wo no * wosi ki sakari ni * tatu kwiri no * use yuku goto ku * oku tuyu no * ke nuru ga goto ku * tama mo nasu * nabiki koi pusi * yuku midu no * todomwi kane tu to * maga koto ya * pito no ipi turu * oyodure wo * pito no tuge turu * adusa yumi * tuma piku ywo to no * topo to ni mo * kikeba kanasi mi * nipa tadumi * nagaruru namita * todomwi kane tu mo MYS.19.4214
 6. * tamadusa no * imo pa pana kamo * asi pikwi no * ko no yama kage ni * makeba use nuru MYS.7.1416
 7. * ide ika ni * kokoda panapada * two gokoro no * usuru made omopu * kwopuraku no yuwe MYS.11.2400
 8. * inamusiro * kapa swopi yanagwi * midu yukeba * nabiki okwi tati * so no ne pa use zu NSK.83
 9. * aki yama no * sitap yeru imo * naywo take no * towo yoru kwo ra pa * ika sama ni * omopi wore ka * taku napa no * naga ki inoti wo * tuyu kosoba * asita ni okite * yupu pye pa * kiyu to ipe * kwiri kosoba * yupu pye ni tatite * asita pa * usu to ipe * adusa yumi * oto kiku ware mo * opo ni mi si * koto kuya si ki wo * siki tape no * ta makura makite * turugi tati * mwi ni swope ne kye mu * waka kusa no * so no tuma no kwo pa * sabusi mi ka * omopite nu ramu * kuyasi mi ka * omopi kwopu ramu * toki nara zu * sugwi ni si kwo ra ga * asa tuyu no goto * yupu gwiri no goto MYS.2.217
 10. * akidu nwo ni * asa wiru kumo no * use yukeba * kinopu mo kyepu mo * na ki pito omopoyu MYS.7.1406
 11. * momo sikwi no * opo miya pito no * pumi si atwo dokoro * oki tu nami * ki yose zari seba * use zara masi wo MYS.7.1267


showing results 1 to 11 of 11