ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * kimi matu to * nipa ni si woreba * uti nabiku * wa ga kurwo kami ni * simo so oki ni kyeru MYS.12.3044a
 2. * aki pagwi ni * oki taru tuyu no * kaze pukite * oturu namita pa * todome kane tu mo MYS.8.1617
 3. * aki pagwi no * upe ni oki taru * sira tuyu no * ke ka mo sina masi * kwopwitutu ara zupa MYS.10.2254
 4. * kurenawi no * suswo piku miti wo * naka ni okite * ware ka kaywopa mu * kimi ka ki masa mu MYS.11.2655a
 5. * sira tama wo * te ni pa maka zuni * pakwo nomwi ni * ok yeri si pito so * tama nagekasuru MYS.7.1325
 6. * wo no upe ni * puri ok yeru yuki si * kaze no muta * koko ni tiru rasi * paru ni pa aredomo MYS.10.1838
 7. * tama kusiro * maki ne si imo wo * tukwi mo pe zu * okite ya kwoye mu * ko no yama no saki MYS.12.3148
 8. * opopara no * puri ni si satwo ni * imo wo okite * ware i ne kane tu * ime ni mi ye koso MYS.11.2587
 9. * asi pikwi no * yama ta moru wodi ga * oku kapwi no * sita kwogare nomwi * wa ga kwopwi woraku MYS.11.2649
 10. * sa wo sika no * pagwi ni nuki ok yeru * tuyu no sira tama * apusawa ni * tare no pito ka mo * te ni maka mu t ipu MYS.8.1547
 11. * osi teru * nanipa suga kasa * oki puru si * noti pa ta ga ki mu * kasa n ara naku ni MYS.11.2819
 12. * yukwo saki ni * nami na towerapi * siru bye ni pa * kwo wo to tuma wo to * okite to mo ki nu MYS.20.4385
 13. * pito yo ni pa * puta tabi mi ye nu * titi papa wo * okite ya naga ku * api wakare na mu MYS.5.891b
 14. * kimi matu to * nipa ni si * woreba sirwo tape no * wa ga koromo de ni * simo so oki ni kyeru MYS.12.3044b
 15. * sinatatu * tukuma sanwo kata * oki naga no * woti no kwo suge * ama naku ni * i kari moti ki * sika naku ni * i kari moti kite * okite * ware wo sinwopa su * oki naga no * woti no kwo suge MYS.13.3323
 16. * pototogisu * apida simasi * okye * na ga nakeba * a ga mopu kokoro * ita mo subye na si MYS.15.3785
 17. * adisapapu * imo ga mekarete * siki tape no * makura mo maka zu * kanipa maki * tukur e ru pune ni * ma kadi nuki * wa ga kogi kureba * apadi no * nwo sima mo sugwi * inami tuma * karani no sima no * sima no ma yu * wagipye wo mireba * awo yama no * soko to mo mi ye zu * sira kumo mo * ti pye ni nari ki nu * kogi tamuru * ura no kotogoto * yuki kakuru * sima no saki zaki * kuma mo oka zu * omopi so wa ga kuru * tabi no ke naga mi MYS.6.942
 18. * saka no mi ato * ipa ni utusi oki * yuki meguri * uyamapi maturi * wa ga yo pa wope mu * ko no yo pa wope mu BS.14
 19. * wa ga yadwo no * kusa no upe sirwo ku * oku tuyu no * mwi mo wosi kara zu * imo ni apa zaraba MYS.4.785
 20. * tati yama ni * puri ok yeru yuki no * toko natu ni * ke zute wataru pa * kamu nagara to so MYS.17.4004
 21. * paru sareba * mi kusa no upe ni * oku simo no * ke tutu mo ware pa * kwopwi wataru kamo MYS.10.1908
 22. * kurenawi no * suswo piku miti wo * naka ni okite * mati ni ka mata mu * kimi ka ki masa mu MYS.11.2655c
 23. * toki pa si mo * itu mo ara mu wo * kokoro ita ku * i yuku wagimo ka * midorikwo wo okite MYS.3.467
 24. * asipikwi no * yama kadura kage * masibani mo * e gata ki kage wo * oki ya karasa mu MYS.14.3573
 25. * sasa nami no * nami kwosu aza ni * puru kwo same * apida mo okite * wa ga omopa na ku ni MYS.12.3046


Page of 8      (currently showing results 1 to 25 of 184)