ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * paru same ni * moye si yanagwi ka * u me no pana * tomo ni okure nu * tune no mono kamo MYS.17.3903
 2. * asuka gapa * kapa two wo kiywo mi * okure wite * kwopureba miyakwo * iya topo soki nu MYS.19.4258
 3. * kotopi usi no * miyake no ura ni * sasi mukapu * kasima no saki ni * sa ni nuri no * wo bune wo make * tama maki no * wo kadi sizi nuki * yupu sipo no * miti no totomi ni * mi puna kwo wo * adomopi tatete * ywobi tatete * mi pune ide naba * pama mo se ni * okure nami wite * koi marobi * kwopwi ka mo wora mu * asi zuri si * ne nomwi ya naka mu * unakami no * so no tu wo sasite * kimi ga kogi yukaba MYS.9.1780
 4. * uma ya n aru * napa tatu kwoma no * okuru gapye * imo ga ipi si wo * okite kanasi * mo MYS.20.4429
 5. * pasikiyasi * * sika aru kwopwi ni mo * ari si kamo * kimi ni okurete * kwoposi ku omopeba MYS.12.3140
 6. * okure wite * kwopwi tutu ara zupa * opi sika mu * miti no kuma mwi ni * sime yupye wa ga se MYS.2.115
 7. * kimi ga muta * yuka masi monowo * onazi * koto * okurete woredo * yo ki koto mo na si MYS.15.3773
 8. * okure wite * kwopwiba kurusi * mo * asa gari no * kimi ga yumi ni mo * nara masi mo nowo MYS.14.3568
 9. * awo ni yo si * nara wo ki panare * ama zakaru * pina ni pa aredo * wa ga sekwo wo * mi tutu si woreba * omopi yaru * koto mo ari si wo * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * wosu kuni no * koto tori motite * waka kusa no * ayupi ta dukuri * mura tori no * asa dati inaba * okure taru * are ya kanasi ki * tabi ni yuku * kimi ka mo kwopwi mu * omopu swora * yasu ku ara neba * nagekaku wo * todome mo kanete * mi wataseba * u no pana yama no * pototogisu * ne nomwi si naka yu * asa gwiri no * midaruru kokoro * koto ni idete * ipaba yuyusi mi * twonami yama * tamuke no kamwi ni * nusa maturi * a ga kopi nomaku * pasikyeyasi * * kimi ga tadaka wo * ma saki ku mo * ari ta motopori * tukwi tataba * toki mo kapasa zu * nadesi kwo ga * pana no sakari ni * api mi sime to so MYS.17.4008
 10. * mi yosi nwo no * ma kwi tatu yama ni * awo ku opuru * yama suga no ne no * nemokoro ni * wa ga omopu kimi pa * opo kimi no * make no manima ni * pina zakaru * kuni wosame ni to * mura tori no * asa tati inaba * okure taru * ware ka kwopwi na mu * tabi n araba * kimi ka sinwopa mu * ipa mu subye * se mu subye sira ni * papu tuta no * yuki no * wakare no amata * wosi ki mono kamo MYS.13.3291a
 11. * paru no pi no * ura ganasi ki ni * okure wite * kimi ni kwopwitutu * utusi kye me ya mo MYS.15.3752
 12. * okure wite * naga kwopwi se zupa * mi sono pu no * ume no pana ni mo * nara masi monowo MYS.5.864
 13. * okure wite * kwopwitutu ara zupa * tagwo no ura no * ama nara masi wo * tama mo karu karu MYS.12.3205
 14. * okure wite * ware pa ya kwopwi mu * paru kasumi * tanabiku yama wo * kimi ga kwoye inaba MYS.9.1771
 15. * okure ni si * pito wo sinwopa ku * side no saki * yupu tori sidete * saki ku to so omopu MYS.6.1031
 16. * kamo sura mo * ono ga tuma dwoti * asari site * okururu potwo ni * kwopu to ipu mono wo MYS.12.3091
 17. * kaki kazwopu * putagami yama ni * kamusabwite * tat eru tuga no kwi * moto mo ye mo * oyazi * tokipa ni * pasikiyosi * * wa ga se no kimi wo * asa sara zu * apite koto dopi * yupu sareba * te tadusaparite * imidu kapa * kiywo ki kaputi ni * ide tatite * wa ga tati mireba * ayu no kaze * ita ku si pukeba * minatwo ni pa * sira nami taka mi * tuma ywobu to * su dori pa sawaku * asi karu to * ama no wo bune pa * iri ye kogu * kadi no oto taka si * soko wo si mo * aya ni tomosi mi * sinwopitutu * aswobu sakari wo * sumyeroki no * wosu kuni nareba * mikoto moti * tati wakareba * okure taru * kimi pa aredomo * tama poko no * miti yuku ware pa * sira kumo no * tanabiku yama wo * ipa ne pumi * kwoye pyenari naba * kwopwisi kyeku * ke no naga kye mu so * soko mopeba * kokoro si ita si * pototogisu * kowe ni ape nuku * tama ni moga * te ni maki motite * asa ywopi ni * mi tutu yuka mu wo * okite ikaba wosi * MYS.17.4006
 18. * okure wite * wa ga kwopwi woreba * sira kumo no * tanabiku yama wo * kyepu ka kwoyu ramu MYS.9.1681
 19. * tama no wo no * utusi kokoro ya * ya swo ka kake * kogi de mu pune ni * okurete wora mu MYS.12.3211
 20. * okure wite * ware pa ya kwopwi mu * inami nwo no * aki pagwi mi tutu * ina mu kwo yuweni MYS.9.1772
 21. * okure wite * kwopwitutu ara zupa * kwi no kuni no * imose no yama ni * ara masi mono wo MYS.4.544
 22. * maswo kagami * mi aka nu kimi ni * okurete ya * asita yupu pye ni * sabwi tutu wora mu MYS.4.572
 23. * maswo kagami * te ni tori motite * mire do aka nu * kimi ni okurete * ik yeri to mo na si MYS.12.3185
 24. * mi yosi nwo no * ma kwi tatu yama ni * awo ku opuru * yama suga no ne no * nemokoro ni * wa ga omopu kimi pa * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * ama zakaru * pina wosame ni to * mura tori no * asa tati inaba * okure taru * ware ka kwopwi na mu * tabi n araba * kimi ka sinwopa mu * asi pikwi no * yama no konure ni * papu tuta no * wakare no amata * wosi ki mono kamo MYS.13.3291b
 25. * kasuga nwo no * asa di ga para ni * okure wite * toki so to mo na si * wa ga kwopu raku pa MYS.12.3196


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 28)