ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * osi teru * nanipa no suge no * nemokoro ni * kimi ga kiko site * tosi puka ku * naga ku si ipeba * maswo kagami * twogi si kokoro wo * yurusi te si * so no pi no kipami * nami no muta * nabiku tama mo no * ka ni kaku ni * kokoro pa mota zu * opo bune no * tanom yeru toki ni * tipayaburu * kamwi ya sake kye mu * utusemi no * pito ka sapu ramu * kaywopa si si * kimi mo ki masa zu * tamadusa no * tukapi mo mi ye zu * nari nureba * ita mo subye na mi * nubatama no * yworu pa sugara ni * aka ra piku * pi mo kururu made * nagekedomo * sirusi wo na mi * omopedomo * ta duki wo sira ni * tawayamye to * ipa ku mo siru ku * ta warapa no * ne nomwi naki tutu * ta motopori * kimi ga tukapi wo * mati ya kane te mu MYS.4.619
 2. * swora mitu * yamato no kuni * awo ni yo si * nara no miyakwo yu * osi teru * nanipa ni kudari * suminoye no * mitu ni puna nori * tada watari * pi no iru kuni ni * tukapa sa ru * wa ga se no kimi wo * kake maku no * yuyusi kasikwo ki * suminoye no * wa ga opomi kamwi * puna no pe ni * usipaki imasi * puna domo ni * mi tati imasite * sasi yora mu * iswo no saki zaki * kogi pate mu * tomari tomari ni * ara ki kaze * nami ni apase zu * tapirake ku * wite kapyeri mase * moto no mikadwo ni MYS.19.4245
 3. * osi teru * nanipa suga kasa * oki puru si * noti pa ta ga ki mu * kasa n ara naku ni MYS.11.2819
 4. * osi teru * nanipa no saki no * narabi pama * narabe mu to koso * so no kwo pa ari kye me NSK.48
 5. * osi teru * nanipa pori ye no * asi pye ni pa * kari ne taru kamo * simo no puraku ni MYS.10.2135
 6. * osi teru * nanipa no kuni pa * asikaki no * puri ni si satwo to * pito mwina no * omopi yasumite * ture mo na ku * ari si apida ni * umi wo nasu * nagara no miya ni * ma kwi pasira * putwo taka sikite * wosu kuni wo * wosame tamapeba * oki tu tori * adipu no para ni * mononopu no * ya swo tomo no wo pa * ipori site * miyakwo nasi tari * tabi ni pa aredomo MYS.6.928
 7. * osi teru ya * nanipa no wo ye ni * ipo tukuri * namarite woru * asi gani wo * opo kimi myesu to * nani se mu ni * wa wo myesu rame ya * akirake ku * wa ga siru koto wo * uta pito to * wa wo myesu rame ya * puye puki to * wa wo myesu rame ya * koto piki to * wa wo myesu rame ya * ka mo kaku mo * mi koto uke mu to * kyepu kyepu to * asuka ni itari * tatedomo * okina ni itari * tukanedomo * tuku nwo ni itari * pimugasi no * naka no mikadwo yu * mawi ri ki te * mi koto uku reba * uma ni koso * pumodasi kaku mono * usi ni koso * pana duna pakure * asipiki no * ko no kata yama no * momu nire wo * i po ye pagi tari * ama teru ya * pi no kye ni posi * sapiduru ya * kara usu ni tuki * nipa ni tatu * te usu ni tuki * osi teru ya * nani pa no wo ye no * patu tari wo * kara ku tari ki te * suwe pito no * tukur eru kame wo * kyepu yukite * asu tori moti ki * wa ga me ra ni * sipo nuri tamapi * kitapi payasu mo * kitapi payasu mo MYS.16.3886
 8. * osi teru ya * nanipa no wo ye ni * ipo tukuri * namarite woru * asi gani wo * opo kimi myesu to * nani se mu ni * wa wo myesu rame ya * akirake ku * wa ga siru koto wo * uta pito to * wa wo myesu rame ya * puye puki to * wa wo myesu rame ya * koto piki to * wa wo myesu rame ya * ka mo kaku mo * mi koto uke mu to * kyepu kyepu to * asuka ni itari * tatedomo * okina ni itari * tukanedomo * tuku nwo ni itari * pimugasi no * naka no mikadwo yu * mawi ri ki te * mi koto uku reba * uma ni koso * pumodasi kaku mono * usi ni koso * pana duna pakure * asipiki no * ko no kata yama no * momu nire wo * i po ye pagi tari * ama teru ya * pi no kye ni posi * sapiduru ya * kara usu ni tuki * nipa ni tatu * te usu ni tuki * osi teru ya * nani pa no wo ye no * patu tari wo * kara ku tari ki te * suwe pito no * tukur eru kame wo * kyepu yukite * asu tori moti ki * wa ga me ra ni * sipo nuri tamapi * kitapi payasu mo * kitapi payasu mo MYS.16.3886
 9. * sakura bana * ima sakari nari * nanipa no umi * osi teru miya ni * kikosi myesu nape MYS.20.4361
 10. * osi teru * nanipa no saki ni * piki noboru * ake no sopo bune * sopo bune ni * ami tori kake * piko durapi * arinami suredo * ipi durapi * arinami suredo * arinami e zu zo * ipa ye ni si wa ga mwi MYS.13.3300
 11. * osi teru ya * nanipa no saki ywo * ide tatite * wa ga kuni mireba * apa sima * onogoro sima * adimasa no * sima mo mi yu * saketu sima mi yu KK.53
 12. * madwo gwosi ni * tukwi osi terite * asipikwi no * arasi puku ywo pa * kimi wo si so omopu MYS.11.2679
 13. * ama kumo no * muka busu kuni no * mononopu to * ipa yuru pito pa * sumyeroki no * kamwi no mi kadwo ni * two no pye ni * tati samorapi * uti no pye ni * tukape maturite * tama kadura * iya topo naga ku * oya no na mo * tugi yuku mono to * omo titi ni * tuma ni kwo domo ni * katarapite * tati ni si pi ywori * taratine no * papa no mikoto pa * ipapi be wo * mapye ni suwe okite * kata te ni pa * yupu tori moti * kata te ni pa * niki tape maturi * tapirake ku * ma saki ku mase to * ame tuti no * kamwi wo kopi nome * ika n ara mu * tosi tukwi pi ni ka * tutuzi pana * nipop yeru kimi ga * kuro tori no * nadusapi ko mu to * tatite wite * mati kye mu pito pa * opo kimi no * mikoto kasikwo mi * osi teru * nanipa no kuni ni * ara tama no * tosi puru made ni * sirwo tape no * koromo mo posa zu * asa yopi ni * ari turu kimi pa * ika sama ni * omopi mase ka * utusemi no * wosi ki ko no yo wo * tuyu simo no * okite ini kye mu * toki ni ara zu site MYS.3.443
 14. * ame tuti no * topo ki ga goto * pi tukwi no * naga ki ga goto * osi teru * nanipa no miya ni * wa go opo kimi * kuni sira su rasi * mi ke tu kuni * pi no mi tukwi to * apadi no * nwo sima no ama no * wata no soko * oki tu ikuri ni * apabi tama * sapa ni kaduki de * pune namete * tukape maturu si * taputwo si mireba MYS.6.933
 15. * sumyeroki no * topo ki mi yo ni mo * osi teru * nanipa no kuni ni * ame no sita * sira si myesi ki to * ima no yo ni * taye zu ipitutu * kake maku mo * ayani kasikwo si * kamu nagara * wa go opo kimi no * uti nabiku paru no pazime pa * ya ti kusa ni * pana saki nipopi * yama mireba * mi no tomosi ku * kapa mireba * mi no sayake ku * mono gotoni * sakayuru toki to * myesi tamapi * akirame tamapi * siki mas eru * nanipa no miya pa * kikosi wosu * yomo no kuni ywori * tate maturu * mitukwi no pune pa * pori ye ywori * miwo biki situtu * asa nagi ni * kadi piki nopori * yupu sipo ni * sawo sasi kudari * adi mura no * sawagi kipopite * pama ni idete * una para mi reba * sira nami no * ya pye woru ga upe ni * ama wo bune * para ra ni ukite * opo mike ni * tukape maturu to * woti koti ni * izari turi kyeri * sokidaku mo * ogirona ki kamo * kokibaku mo * yutake ki kamo * koko mi reba * ube si kamwi yo yu * pazime kye rasi mo MYS.20.4360
 16. * wa ga yadwo ni * tukwi osi ter eri * pototogisu * kokoro araba ko yopi * ki naki toyomose MYS.8.1480
 17. * tadakwoye no * ko no miti nisite * osi teru ya * nanipa no umi to * na duke kye rasi mo MYS.6.977
 18. * osi teru ya * nanipa no tu yuri * puna yosopi * are pa kogi nu to * imo ni tugi koso MYS.20.4365
 19. * osi teru * nanipa wo sugwite * uti nabiku * kusaka no yama wo * yupu gure ni * wa ga kwoye kureba * yama mo se ni * sak yeru asibi no * niku kara nu * kimi wo itu si ka * yukite paya mi mu MYS.8.1428


showing results 1 to 19 of 19