ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * asa ni ke ni * iro duku yama no * sira kumo no * omopi sugu be ki * kimi ni ara na ku ni MYS.4.668
  2. * yorodu yo ni * tadusapari wite * api mi tomo * omopi sugu be ki * kwopwi ni ara na ku ni MYS.10.2024
  3. * iswo no kami * puru no yama n aru * sugi mura no * omopi sugu be ki * kimi ni ara naku ni MYS.3.422
  4. * asuka gapa * kapa yodo sara zu * tatu kwiri no * omopi sugu be ki * kwopwi ni ara naku ni MYS.3.325
  5. * kamunabwi no * mimoro no yama ni * ituku sugwi * omopi sugwi me ya * koke musu made ni MYS.13.3228
  6. * ama zakaru * pina ni na kaka su * kwosi no naka * kun uti kotogoto * yama pa si mo * sizi ni aredomo * kapa pa si mo * sapa ni yukedomo * sumye kamwi no * usipaki imasu * nipikapa no * so no tati yama ni * toko natu ni * yuki puri sikite * oba s eru * katakapi kapa no * kiywo ki se ni * asa ywopi gotoni * tatu kwiri no * omopi sugwi me ya * ari gaywopi * iya tosi no pa ni * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * yorodu yo no * katarapi gusa to * imada mi nu * pito ni mo tuge mu * oto nomwi mo * na nomwi mo kikite * tomosiburu gane MYS.17.4000


showing results 1 to 6 of 6