ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * swode puraba * mi yu be ki kagiri * ware pa aredo * so no matu ga ye ni * kakure tari kyeri MYS.11.2485
 2. * imo ga kadwo * iya topo soki nu * tukupa yama * kakure nu potwo ni * swode ba puri tena MYS.14.3389
 3. * oku yama no * ko no pa gakurete * yuku midu no * oto kiki si ywori * tune wasura ye zu MYS.11.2711
 4. * tune pa sane * omopa nu mono wo * ko no tukwi no * sugwi kakure maku * wosi ki yopi kamo MYS.7.1069
 5. * pisakata no * ama teru tukwi no * kakure naba * nani ni naswopete * imo wo sinwopa mu MYS.11.2463
 6. * tosi ni arite * ima ka makura mu * nubatama no * ywo gwiri gakuri ni * topo duma no te wo MYS.10.2035
 7. * apumi no umi * oki kogu pune no * ikari orosi * kakurete kimi ga * koto matu ware zo MYS.11.2440
 8. * sipatu yama * uti kwoye mireba * kasanupi no * sima kogi kakuru * tana na si wo bune MYS.3.272
 9. * paru sareba * konure gakurete * ugupisu so * nakite inu naru * ume ga sidu ye ni MYS.5.827
 10. * pasikyeyasi * * tuma mo kwo domo mo * takataka ni * matu ramu kimi ya * sima gakure nuru MYS.15.3692
 11. * ayu no kaze * ita ku puku rasi * nagwo no ama no * turi suru wo bune * kogi kakuru mi yu MYS.17.4017
 12. * kwopwitutu mo * wora mu to suredo * yupuma yama * kakure si kimi wo * omopi kane tu mo MYS.14.3475
 13. * wotomye no * i kakuru woka wo * kana suki mo * i po ti moga mo * suki banuru mono KK.99


showing results 1 to 13 of 13