ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * yasumisisi * wa go opo kimi no * taka sika su * yamato no kuni pa * sumyeroki no * kamwi no mi yo ywori * siki mas e ru * kuni ni si areba * are masa mu * mi kwo no tugi tugi * ame no sita * sira si imase to * ya po yorodu * ti tose wo kanete * sadame kye mu * nara no miyakwo pa * kagiropwi no * paru ni si nareba * kasuga yama * mikasa no nwo pye ni * sakura bana * ko no kure komori * kapo dori pa * ma na ku siba naku * tuyu simo no * aki sari kureba * ikwoma yama * tobupwi ga take ni * pagwi no ye wo * sigarami tirasi * sa wo sika pa * tuma ywobi toyomu * yama mireba * yama mo mi gaposi * * satwo mireba * satwo mo sumi yo si * mononopu no * ya swo tomo no wo no * uti papete * omop ye ri siku pa * ame tuti no * yoriapi no kagiri * yorodu yo ni * sakaye yuka mu to * omop yeri si * opo miya sura wo * tanom yeri si * nara no miyakwo wo * arata yo no * koto ni si areba * opo kimi no * piki no manima ni * paru pana no * uturo pi kapari * mura tori no * asa dati yukeba * sasutake no * opo miya pito no * pumi nara si * kaywopi si miti pa * uma mo yuka zu * pito mo yuka neba * are ni kyeru kamo MYS.6.1047
  2. * ikapo ro no * swopi no pari para * nemokoro ni * oku wo na kane so * masaka si yo kaba MYS.14.3410
  3. * adusa yumi * suwe ni tama maki * kaku su su so * ne nana nari ni si * oku wo kanu kanu MYS.14.3487
  4. * adusa yumi * suwe ni tama maki * kaku su su so * ne nana nari ni si * oku wo kanu kanu MYS.14.3487
  5. * ma tama tuku * woti wo si kanete * omope koso * pito pye no koromo * pito ri kite nure MYS.12.2853
  6. * ma tama tuku * woti koti kanete * musubi turu * wa ga sita bimo no * tokuru pi ara me ya MYS.12.2973
  7. * ma tama tuku * woti koti kane te * koto pa ipedo * apite noti koso * kui ni pa ari to ipe MYS.4.674
  8. * ara tama no * tosi tukwi kanete * nubatama no * ime ni mi ye kyeri * kimi ga sugata pa MYS.12.2956


showing results 1 to 8 of 8