ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * kamu sabwite * ipapo ni opuru * matu ga ne no * kimi ga kokoro pa * wasure kane tu mo MYS.12.3047
 2. * iya pikwo * ana ni kamu sabwi * awo kumo no * tanabiku pi su ra * kosame sopo puru MYS.16.3883b
 3. * yasumisisi * wa go opo kimi * taka terasu * pi no mi kwo * ara tape no * pudi wi ga para ni * opo mikadwo * pazime tamapite * paniyasu no * tutumi no upe ni * ari tata si * mye si tamapeba * yamato no * awo kagu yama pa * pi no tate no * opo mikadwo ni * paru yama to * simisabwi tat eri * unebwi no * ko no midu yama pa * pi no yoko no * opo mikadwo ni * midu yama to * yama sabwi imasu * miminasi no * awo suga yama pa * so tomo no * opo mikadwo ni * yorosi nabe * kamu sabwi tat eri * nakupasi * * yosi nwo no yama pa * kage tomo no * opo mikadwo yu * kumo wi ni so * topo ku ari kyeru * taka siru ya * ame no mi kage * ame siru ya * pi no mi kage no * midu kosoba * tokosipe ni ara me * mi wi no ma simidu MYS.1.52
 4. * kamusaburu * aratu no saki ni * yosuru nami * ma na ku ya imo ni * kwopwi watari na mu MYS.15.3660
 5. * yasumisisi * wa go opo kimi no * myesi tamapu * yosi nwo no miya pa * yama taka mi * kumo so tanabiku * kapa paya mi * se no oto so kiywo ki * kamu sabwite * mireba taputwo ku * yorosi nabe * mireba sayake si * ko no yama no * tukwiba nomwi koso * ko no kapa no * tayeba nomwi koso * momo sikwi no * opo miya tokoro * yamu toki mo ara me MYS.6.1005
 6. * nanipa two wo * koki dete mireba * kamisaburu * ikwoma taka ne ni * kumo so tanabiku MYS.20.4380
 7. * wotomye ra ga * tama kusige n aru * tama kusi no * kamusabwi kye mu mo * imo ni apa zu areba MYS.4.522
 8. * ame tuti no * wakare si toki yu * kamu sabwite * taka ku taputwo ki * suruga n aru * puzi no taka ne wo * ama no para * purisake mireba * wataru pi no * kage mo kakura pi * teru tukwi no * pikari mo mi ye zu * sira kumo mo * i yuki pabakari * toki zi ku so * yuki pa puri kyeru * katari tugi * ipi tugi yuka mu * puzi no taka ne pa MYS.3.317
 9. * kake maku mo * yuyu si ki kamo * ipa ma ku mo * aya ni kasikwo ki * asuka no * ma kamwi no para ni * pisakata no * ama tu mikadwo wo * kasikwo ku mo * sadame tamapite * kamu sabu to * ipa gakuri masu * yasumisisi * wa go opo kimi no * kikosi myesu * so t omo no kuni no * ma kwi tatu * pupa yama kwoyete * koma turugi * wazami ga para no * kari miya ni * amori imasite * ame no sita * wosame tamapi * wosu kuni wo * sadame tamapu to * tori ga naku * aduma no kuni no * mi ikusa wo * myesi tamapite * tipayaburu * pito wo yapase to * maturwopa nu * kuni wo wosame to * mi kwo nagara * make tamapeba * opomi mwi ni * tati tori oba si * opomi te ni * yumi tori mota si * mi ikusa wo * adomopi tamapi * totonopu ru * tudumi no oto pa * ikaduti no * oto to kiku made * puki nas e ru * kuda no oto mo * ata mi taru * twora ka poyuru to * moro pito no * obiyu ru made ni * sasage taru * pata no nabiki pa * puyu gomori * paru sari kureba * nwo goto ni * tukite aru pwi no * kaze no muta * nabiku ga goto ku * tori mot eru * yu pazu no sawaki * mi yuki puru * puyu no payasi ni * tumuzi ka mo * i maki wataru to * omopu made * kiki no kasikwo ku * piki panatu * ya no sige kyeku * opo yuki no * midarete ki ta re * maturwopa zu * tati mukapi si mo * tuyu simo no * ke na ba ke nu be ku * yuku tori no * araswopu pasi ni * watarapi no * ituki no miya yu * kamu kaze ni * i puki matwopasi * ama kumo wo * pi no me mo mise zu * toko yamwi ni * opopi tamapite * sadame te si * midupo no kuni wo * kamu nagara * putwo siki masite * yasumisisi * wa go opo kimi no * ame no sita * mawosi tamapeba * yorodu yo ni * sika si mo ara mu to * yupu bana no * sakayuru toki ni * wa go opo kimi * mi kwo no mikadwo wo * kamu miya ni * yosopi maturite * tukapa si si * mikadwo no pito mo * sirwo tape no * asa goromo kite * paniyasu no * mikadwo no para ni * aka ne sasu * pi no kotogoto * sisi zi mono * i papi pusi tutu * nubatama no * yupu pye ni nareba * opo tono wo * purisake mitutu * udura nasu * i papi motopori * samorapedo * samorapi e neba * paru tori no * sa maywopi nure ba * nageki mo * imada sugwi nu ni * omopi mo * imada tukwi neba * koto sapyeku * kudara no para yu * kamu paburi * paburi i masite * asamoyosi * kwinope no miya wo * toko miya to * taka ku maturite * kamu nagara * sidumari masi nu * sikaredomo * wa go opo kimi no * yorodu yo to * omoposi myesite * tuku ra si si * kagu yama no miya * yorodu yo ni * sugwi mu to omope ya * ame no goto * purisake mitutu * tama ta suki * kakete sinwopa mu * kasikwo kare domo MYS.2.199a
 10. * iswo no kami * puru no kamu sugwi * kamu sabwi si * kwopwi wo mo ware pa * sara ni suru kamo MYS.11.2417
 11. * kimi ga yuki * ke naga ku nari nu * nara di n aru * sima no ko dati mo * kamusabwi ni kyeri MYS.5.867
 12. * sumyeroki no * kamwi no mikoto no * siki mas eru * kuni no kotogoto * yu pa si mo * sapa ni aredomo * sima yama no * yorosi ki kuni to * kogosi * kamo * iyo no taka ne no * izanipa no * woka ni tata site * uta omopi * koto omopa si si * mi yu no upe no * ko mura wo mireba * omi no kwi mo * opwi tugi ni kyeri * naku tori no * kowe mo kapara zu * topo ki yo ni * kamu sabwi yuka mu * ide masi dokoro MYS.3.322
 13. * yasumisisi * wa go opo kimi * taka terasu * pi no mi kwo * kamu nagara * kamu sabwi sesu to * putwo sika su * miyakwo wo okite * komori ku no * patuse no yama pa * ma kwi tatu * ara ki yama di wo * ipa ga ne * sape kwi osi nabe * saka tori no * asa kwoye masite * tama kagiru * yupu sari kureba * mi yuki puru * akwi no opo nwo ni * pata susuki * sino wo osi nabe * kusa makura * tabi yadori sesu * inisipye omopite MYS.1.45
 14. * kake maku mo * yuyusi kyeredomo * ipa ma ku mo * aya ni kasikwo ki * asuka no * ma kamwi no para ni * pisakata no * ama tu mikadwo wo * kasikwo ku mo * sadame tamapite * kamu sabu to * ipa gakuri masu * yasumisisi * wa go opo kimi no * kikosi myesu * so t omo no kuni no * ma kwi tatu * pupa yama kwoyete * koma turugi * wazami ga para no * kari miya ni * amori imasite * ame no sita * parapi tamapite * wosu kuni wo * sadame tamapu to * tori ga naku * aduma no kuni no * mi ikusa wo * myesi tamapite * tipayaburu * pito wo yapase to * maturwopa nu * kuni wo para pye to * mi kwo nagara * make tamapeba * opomi mwi ni * tati tori oba si * opomi te ni * yumi tori mota si * mi ikusa wo * adomopi tamapi * totonopu ru * tudumi no oto pa * ikaduti no * oto to kiku made * puki nas e ru * puye no oto pa * ata mi taru * twora ka poyuru to * moro pito no * kiki matwopu made * sasage taru * pata no nabiki pa * puyu gomori * paru nwo * yaku pwi no * kaze no muta * nabiku ga goto ku * tori mot eru * yu pazu no sawaki * mi yuki puru * yupu no payasi ni * tumuzi ka mo * i maki wataru to * moro pito no * mi matwopu made ni * piki panatu * ya no sige kyeku * arare nasu * soti yori kureba * maturwopa zu * tati mukapi si mo * asa simo no * ke naba ke to pu ni * utusemi to * araswopu pasi ni * watarapi no * ituki no miya yu * kamu kaze ni * i puki matwopasi * ama kumo wo * pi no me mo mise zu * toko yamwi ni * opopi tamapite * sadame te si * midupo no kuni wo * kamu nagara * putwo siki masite * yasumisisi * wa go opo kimi no * ame no sita * mawosi tamapeba * yorodu yo ni * kaku si mo ara mu to * yupu bana no * sakayuru toki ni * sasutake no * mi kwo no mikadwo wo * kamu miya ni * yosopi maturite * tukapa si si * mikadwo no pito mo * sirwo tape no * asa goromo kite * paniyasu no * mikadwo no para ni * aka ne sasu * pi no kotogoto * sisi zi mono * i papi pusi tutu * nubatama no * yupu pye ni nareba * opo tono wo * purisake mitutu * udura nasu * i papi motopori * samorapedo * samorapi e neba * paru tori no * sa maywopi nure ba * nageki mo * imada sugwi nu ni * omopi mo * imada tukwi neba * koto sapyeku * kudara no para yu * kamu paburi * paburi i masite * asamoyosi * kwinope no miya wo * toko miya to * taka ku maturite * kamu nagara * sidumari masi nu * sikaredomo * wa go opo kimi no * yorodu yo to * omoposi myesite * tuku ra si si * kagu yama no miya * yorodu yo ni * sugwi mu to omope ya * ame no goto * purisake mitutu * tama ta suki * kakete sinwopa mu * kasikwo kare domo MYS.2.199b
 15. * iya pikwo * onore kamu sabwi * awo kumo no * tanabiku pi su ra * kosame sopo puru MYS.16.3883a
 16. * asa pi sasi * so gapi ni mi yuru * kamu nagara * mi na ni oba s eru * sira kumo no * ti pye wo osi wake * ama sosori * taka ki tatiyama * puyu natu to * waku koto mo na ku * sirwo tape ni * yuki pa puri okite * inisipye yu * ari ki ni kyereba * kogosi ka mo * ipa no kamusabwi * tama kiparu * iku yo pe ni kye mu * tatite wite * mi redomo ayasi * * mine daka mi * tani wo puka mito * oti tagitu * kiywo ki kaputi ni * asa sara zu * kwiri tati watari * yupu sareba * kumo wi tanabiki * kumo wi nasu * kokoro mo sinwo ni * tatu kwiri no * omopi sugusa zu * yuku midu no * oto mo sayake ku * yorodu yo ni * ipi tugi yuka mu * kapa si taye zupa MYS.17.4003
 17. * yasumisisi * wa go opo kimi * kamu nagara * kamu sabwi sesu to * yosi nwo kapa * tagitu kaputi ni * taka tono wo * taka siri masite * nobori tati * kuni mi wo se seba * tatanaduku * awo kakiyama * yama tu mi no * maturu mi tukwi to * paru bye pa * pana kazasi moti * aki tateba * momiti ba kazasi * yuki swopu * kapa no kamwi mo * opomi ke ni * tukape maturu to * kami tu se ni * u kapa wo tati * simo tu se ni * sade sasi watasu * yama kapa mo * yori te tukapu ru * kamwi no mi yo kamo MYS.1.38b
 18. * iswo no upe no * tumama wo mireba * ne wo papete * tosi puka ka ra si * kamu sabwi ni kyeri MYS.19.4159
 19. * kamu sabu to * inabu ni pa ara ne * pa ta ya pata * kaku site noti ni * sabusi kye mu kamo MYS.4.762
 20. * yupu kakete * maturu mi moro no * kamu sabwi te * ituku ni pa ara zu * pito me opo mi koso MYS.7.1377
 21. * sige woka ni * kamu sabwi tatite * sakaye taru * ti yo matu no kwi no * tosi no sira na ku MYS.6.990
 22. * kake maku pa * aya ni kasikwo si * tarasipimye * kamwi no mikoto * kara kuni wo * muke tapiragete * mi kokoro wo * sidume tamapu to * i twora site * ipapi tamapi si * ma tama nasu * puta tu no isi wo * yo no pito ni * simyesi tamapite * yorodu yo ni * ipi tugu gane to * wata no soko * oki tu puka ye no * unakami no * kwopu no para ni * mi tedukara * oka si tamapite * kamu nagara * kamusabwi imasu * kusi mi tama * ima no wotudu ni * taputwo ki rokamu MYS.5.813
 23. * asa pa nwo ni * tati kamusa buru * suga no ne no * nemokoro tare yuwe * wa ga kwopwi naku ni MYS.12.2863a
 24. * yasumisisi * wa go opo kimi * kamu nagara * kamu sabwi sesu to * yosi nwo kapa * tagitu kaputi ni * taka tono wo * taka siri masite * nobori tati * kuni mi wo se seba * tatanaduku * awo kakiyama * yama tu mi no * maturu mi tukwi to * paru bye pa * pana kazasi moti * aki tateba * momiti kazas e ri * yuki swopu * kapa no kamwi mo * opomi ke ni * tukape maturu to * kami tu se ni * u kapa wo tati * simo tu se ni * sade sasi watasu * yama kapa mo * yori te tukapu ru * kamwi no mi yo kamo MYS.1.38a
 25. * kaki kazwopu * putagami yama ni * kamusabwite * tat eru tuga no kwi * moto mo ye mo * oyazi * tokipa ni * pasikiyosi * * wa ga se no kimi wo * asa sara zu * apite koto dopi * yupu sareba * te tadusaparite * imidu kapa * kiywo ki kaputi ni * ide tatite * wa ga tati mireba * ayu no kaze * ita ku si pukeba * minatwo ni pa * sira nami taka mi * tuma ywobu to * su dori pa sawaku * asi karu to * ama no wo bune pa * iri ye kogu * kadi no oto taka si * soko wo si mo * aya ni tomosi mi * sinwopitutu * aswobu sakari wo * sumyeroki no * wosu kuni nareba * mikoto moti * tati wakareba * okure taru * kimi pa aredomo * tama poko no * miti yuku ware pa * sira kumo no * tanabiku yama wo * ipa ne pumi * kwoye pyenari naba * kwopwisi kyeku * ke no naga kye mu so * soko mopeba * kokoro si ita si * pototogisu * kowe ni ape nuku * tama ni moga * te ni maki motite * asa ywopi ni * mi tutu yuka mu wo * okite ikaba wosi * MYS.17.4006


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 31)