ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * yasumisisi * wa go opo kimi no * taka sika su * yamato no kuni pa * sumyeroki no * kamwi no mi yo ywori * siki mas e ru * kuni ni si areba * are masa mu * mi kwo no tugi tugi * ame no sita * sira si imase to * ya po yorodu * ti tose wo kanete * sadame kye mu * nara no miyakwo pa * kagiropwi no * paru ni si nareba * kasuga yama * mikasa no nwo pye ni * sakura bana * ko no kure komori * kapo dori pa * ma na ku siba naku * tuyu simo no * aki sari kureba * ikwoma yama * tobupwi ga take ni * pagwi no ye wo * sigarami tirasi * sa wo sika pa * tuma ywobi toyomu * yama mireba * yama mo mi gaposi * * satwo mireba * satwo mo sumi yo si * mononopu no * ya swo tomo no wo no * uti papete * omop ye ri siku pa * ame tuti no * yoriapi no kagiri * yorodu yo ni * sakaye yuka mu to * omop yeri si * opo miya sura wo * tanom yeri si * nara no miyakwo wo * arata yo no * koto ni si areba * opo kimi no * piki no manima ni * paru pana no * uturo pi kapari * mura tori no * asa dati yukeba * sasutake no * opo miya pito no * pumi nara si * kaywopi si miti pa * uma mo yuka zu * pito mo yuka neba * are ni kyeru kamo MYS.6.1047
 2. * kurenawi no * suswo piku miti wo * naka ni okite * ware ka kaywopa mu * kimi ka ki masa mu MYS.11.2655a
 3. * yamasiro no * kuni no miyakwo pa * paru sareba * pana saki wowori * aki sareba * momidi ba nipopi * oba s eru * idumi no kapa no * kami tu se ni * uti pasi watasi * yodo se ni pa * uki pasi watasi * ari gaywopi * tukape matura mu * yorodu yo madeni MYS.17.3907
 4. * ama no gapa * uti pasi watasi * imo ga ipye di * yama zu kaywopa mu * toki mata zu tomo MYS.10.2056
 5. * omopu dwoti * masura wo no kwo no * ko no kure no * sige ki omopi wo * mi aki rame * kokoro yara mu to * puse no umi ni * wo bune turaname * ma kai kake * i kogi megureba * wopu no ura ni * kasumi tanabiki * tarupimye ni * pudi nami sakite * pama kiywo ku * sira nami sawaki * sikusikuni * kwopwi pa masaredo * kyepu nomwi ni * aki dara me ya mo * kaku si koso * iya tosi no pa ni * paru pana no * sige ki sakari ni * aki no pa no * momitapu toki ni * ari gaywopi * mi tutu sinwopa me * ko no puse no umi wo MYS.19.4187
 6. * tama tare no * wo su no taresu wo * yuki kate ni * i pa nasa zu tomo * kimi pa kaywo pa se MYS.11.2556
 7. * pasi ki kamo * mi kwo no mikoto no * ari gaywopi * myesi si ikudi no * miti pa are ni kyeri MYS.3.479
 8. * osi teru * nanipa no suge no * nemokoro ni * kimi ga kiko site * tosi puka ku * naga ku si ipeba * maswo kagami * twogi si kokoro wo * yurusi te si * so no pi no kipami * nami no muta * nabiku tama mo no * ka ni kaku ni * kokoro pa mota zu * opo bune no * tanom yeru toki ni * tipayaburu * kamwi ya sake kye mu * utusemi no * pito ka sapu ramu * kaywopa si si * kimi mo ki masa zu * tamadusa no * tukapi mo mi ye zu * nari nureba * ita mo subye na mi * nubatama no * yworu pa sugara ni * aka ra piku * pi mo kururu made * nagekedomo * sirusi wo na mi * omopedomo * ta duki wo sira ni * tawayamye to * ipa ku mo siru ku * tawarapa no * ne nomwi naki tutu * ta motopori * kimi ga tukapi wo * mati ya kane te mu MYS.4.619
 9. * yatipoko no * kamwi no mikoto pa * ya sima kuni * tuma maki kanete * topodoposi * * kwosi no kuni ni * sakasi mye wo * ari to kika site * kupasi * mye wo * ari to kikosite * sa ywobapi ni * ari tata si * ywobapi ni * ari kaywopa se * tati ga wo mo * imada toka zute * osupi wo mo * imada toka neba * wotomye no * nasu ya itatwo wo * osoburapi * wa ga tata s ereba * pikodurapi * wa ga tata s ereba * awo yama ni * nuye pa naki nu * sa nwo tu tori * kigisi pa toyomu * nipa tu tori * kakye pa naku * ureta ku mo * naku naru tori ka * ko no tori mo * uti yame kosene * isitapuya * ama pase dukapi * koto no * katari goto mo * ko woba KK.2
 10. * kamu yo ywori * yosi nwo no miya ni * ari gaywopi * taka sira s eru pa * yama kapa wo yo mi MYS.6.1006
 11. * kata kapi no * kapa no se kiywo ku * yuku midu no * tayuru koto na ku * ari gaywopi mi mu MYS.17.4002
 12. * watari mori * pune paya wata se * pito tose ni * puta tabi kaywopu * kimi ni ara na ku ni MYS.10.2077
 13. * pito no oya no * wotomye kwo suwete * moru yama pye kara * asanasana * kaywopi si kimi ga * ko neba kanasi * mo MYS.11.2360
 14. * awo ni yo si * nara no ipye ni pa * yorodu yo ni * ware mo kaywopa mu * wasuru to omopu na MYS.1.80
 15. * kuwaso na si ni * seki tobi kwoyuru * pototogisu * mane ku a kwo ni mo * yama zu kaywopa mu MYS.15.3754
 16. * numa puta tu * kaywopa tori ga su * a ga kokoro * puta yuku namo to * na y omop ari sone MYS.14.3526
 17. * nipu no kapa * se pa watara zute * yukuyuku to * kwopwi ita ki wa ga se * ide kaywopi ko ne MYS.2.130
 18. * ame tuti no * pazime no toki yu * ama no gapa * i mukapi worite * pito tose ni * puta tabi apa nu * tuma gwopwi ni * mono omopu pito * ama no gapa * yasu no kapara no * ari gaywopu * ide no watari ni * sopo bune no * tomo ni mo pe ni mo * puna yosopi * ma kadi sizi nuki * pata susuki * moto pa mo soyo ni * aki kaze no * puki kuru yopi ni * ama no gapa * sira nami sinwogi * oti tagitu * paya se watarite * waka kusa no * tuma ga te maku to * opo bune no * omopi tanomite * kogi ku ramu * so no tuma no kwo ga * ara tama no * tosi no wo naga ku * omopi ko si * kwopwi wo tukusa mu * pumi tukwi no * nanu ka no yopi pa * ware mo kanasi * mo MYS.10.2089
 19. * inisipye wo * omoposu rasi mo * wa go opo kimi * yosinwo no miya wo * ari gaywopi myesu MYS.18.4099
 20. * yasumisisi * wa go opo kimi no * kamu nagara * taka sira si masu * inami nwo no * opumi no para no * ara tape no * pudi wi no ura ni * sibi turu to * ama bune sawaki * sipo yaku to * pito so sapa ni aru * ura wo yo mi * ube mo turi pa su * pama wo yo mi * ube mo sipo yaku * ari gaywopi * mye saku mo sirusi * kiywo ki sira pama MYS.6.938
 21. * mononopu no * ya swo tomo no wo no * omopu dwoti * kokoro yara mu to * uma namete * utikutiburi no * sira nami no * ariswo ni yosuru * sibutani no * saki ta motopori * matudaye no * naga pama sugwite * unapi kapa * kiywo ki se gotoni * u kapa tati * ka yuki kaku yuki * mi turedomo * soko mo aka nito * puse no umi ni * pune uke suwete * oki pye kogi * pye ni kogi mi reba * nagisa ni pa * adi mura sawaki * sima mwi ni pa * konure pana saki * kokobaku mo * mi no sayakye ki ka * tama kusige * putagami yama ni * papu tuta no * yuki pa wakare zu * ari gaywopi * iya tosi no pa ni * omopu dwoti * kaku si aswoba mu * ima mo mi ru goto MYS.17.3991
 22. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * asipikwi no * yama nwo sapara zu * ama zakaru * pina mo wosamuru * masura wo ya * nani ka mono mopu * awo ni yo si * nara di ki kaywopu * tamadusa no * tukapi taye me ya * komori kwopwi * ikiduki watari * sita mopi ni * nagekapu wa ga se * inisipye yu * ipi tugi ku rasi * yo no naka pa * kazu na ki mono so * nagusamuru * koto mo ara mu to * satwo bito no * are ni tuguraku * yama bwi ni pa * sakura bana tiri * kapo tori no * ma na ku siba naku * paru no nwo ni * sumire wo tumu to * sirwo tape no * swode wori kapyesi * kurenawi no * aka mo suswo biki * wotomye ra pa * omopi midarete * kimi matu to * ura gwopwi su nari * kokorogu si * iza mi ni yukana * koto pa tanayupi MYS.17.3973
 23. * a no oto se zu * yuka mu kwoma moga * kadusika no * mama no tugi pasi * yama zu kaywopa mu MYS.14.3387
 24. * tobu tori no * asuka no kapa no * kami tu se ni * ipa nami watasi * simo tu se ni * uti pasi watasu * ipa nami ni * opwi nabik ye ru * tama mo mo zo * tayureba opuru * uti pasi ni * opwi wowor eru * kapa mo mo zo * karureba payuru * nani si ka mo * wa go opo kimi no * tata seba * tama mo no mokoro * koya seba * kapa mo no goto ku * nabik api si * yorosi ki kimi ga * asa miya wo * wasure tamapu ya * yupu miya wo * so muki tamapu ya * utusomi to * omopi si toki * paru bye pa * pana wori kazasi * aki tate ba * momiti ba kazasi * siki tape no * swode tadusapari * kagami nasu * miredomo aka zu * moti dukwi no * iya medurasi mi * omoposi si * kimi to tokitoki * ide masite * aswobi tamapi si * mi ke mukapu * kwinope no miya wo * toko miya to * sadame tamapite * adisapapu * me goto mo taye nu * soko wo si mo * aya ni kanasi mi * nuye dori no * kata kwopwi situtu * asa gwiri no * kaywopa su kimi ga * natu kusa no * omopi sinayete * yupu tudu no * ka yuki kaku yuki * opo bune no * tayutapu mireba * nagusam uru * kokoro mo ara nu * soko yuwe ni * se mu subye sire ya * oto nomwi mo * na nomwi mo taye zu * ame tuti no * iya topo naga ku * sinwopi yuka mu * mi na ni kaka s eru * asuka gapa * yorodu yo made ni * pasi ki ya si * wa go opo kimi no * katami ka koko wo MYS.2.196b
 25. * tune yama zu * kaywopi si kimi ga * tukapi ko zu * ima pa apazi to * tayu tapi nu rasi MYS.4.542


Page of 4      (currently showing results 1 to 25 of 93)