ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * sikare koso * tosi no ya tose wo * kiri kami no * yoti kwo wo sugwi * tatibana no * potu ye wo sugwite * ko no kapa no * sita ni mo naga ku * na ga kokoro mate MYS.13.3307
  2. * mono mopa zu * miti yuku yuku mo * awo yama wo * purisake mireba * tutuzi bana * nipoye wotomye * sakura bana * sakaye wotomye * nare wo zo mo * ware ni yosu to ipu * ware wo zo mo * nare ni yosu to ipu * na pa ika ni omopu ya * omope koso * tosi no ya tose wo * kiri kami no * yoti kwo wo sugwi * tatibana no * potu ye wo suguri * ko no kapa no * sita ni mo naga ku * na ga kokoro mate MYS.13.3309


showing results 1 to 2 of 2