ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * iduku ni ka * puna pate su ramu * are no saki * kogi tamwi yuki si * tana na si wo bune MYS.1.58
  2. * adisapapu * imo ga mekarete * siki tape no * makura mo maka zu * kanipa maki * tukur e ru pune ni * ma kadi nuki * wa ga kogi kureba * apadi no * nwo sima mo sugwi * inamituma * karani no sima no * sima no ma yu * wagipye wo mireba * awo yama no * soko to mo mi ye zu * sira kumo mo * ti pye ni nari ki nu * kogi tamuru * ura no kotogoto * yuki kakuru * sima no saki zaki * kuma mo oka zu * omopi so wa ga kuru * tabi no ke naga mi MYS.6.942
  3. * iswo no saki * kogi ta mwi yukeba * apumi no umi * ya swo no minatwo ni * tadu sapa ni naku MYS.3.273
  4. * wata no soko * oki pa kasikwo si * iswo mwi ywori * kogi tamwi yuka se * tukwi pa pe nu tomo MYS.12.3199


showing results 1 to 4 of 4