ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * sasa nami no * nami kwosu aza ni * puru kwo same * apida mo okite * wa ga omopa na ku ni MYS.12.3046
 2. * yasumisisi * wa go opo kimi * taka terasu * pi no mi kwo * ara tape no * pudi para ga upe ni * wosu kuni wo * myesi tamapa mu to * miaraka pa * taka sira sa mu to * kamu nagara * omoposu nabeni * ame tuti mo * yorite are koso * ipa basiru * apumi no kuni no * koromo de no * tanakamiyama no * ma kwi saku * pi no tumade wo * mononopu no * ya swo udi gapa ni * tama mo nasu * uka be nagas e re * so wo toru to * sawaku mi tami mo * ipye wasure * mwi mo * tana sira zu * kamo zimono * midu ni uki wite * wa ga tukuru * pi no mikadwo ni * sira nu kuni * yosi kose di ywori * wa ga kuni pa * toko yo ni nara mu * pumi op ye ru * ayasi ki kame mo * arata yo to * idumi no kapa ni * moti kwos e ru * ma kwi no tumade wo * momo tara zu * ikada ni tukuri * nobo su ramu * iswopaku mireba * kamu nagara na ra si MYS.1.50
 3. * ariswo kwosi * poka yuku nami no * poka gokoro * ware pa omopazi * kwopwite sinu tomo MYS.11.2434
 4. * api omopa nu * pito wo omopaku * midu naraba * sigarami kwosite * yuku be ku omopoyu MYS.11.2709b
 5. * wa g imo kwo ni * wa ga kwopuraku pa * midu naraba * sigarami kwosite * yuku be ku omopoyu MYS.11.2709a
 6. * kasumi tatu * naga ki paru pi no * kure ni kyeru * waduki mo sira zu * murakimo no * kokoro wo ita mi * nuye kwo tori * ura nake woreba * tama ta suki * kake no yorosi ku * topo tu kamwi * wa go opo kimi no * ide masi no * yama kwosu kaze no * pito ri woru * wa ga koromo de ni * asa yopi ni * kapyera pi nureba * masura wo to * omop yeru ware mo * kusa makura * tabi ni si areba * omopi yaru * taduki wo sira ni * ami no ura no * ama wotomye ra ga * yaku sipo no * omopi so yakuru * wa ga sita gokoro MYS.1.5
 7. * asa koti ni * wide kwosu nami no * * yoso me ni mo * apa nu monoyuwe * taki mo todoro ni MYS.11.2717
 8. * tabute ni mo * nage kwosi tu be ki * ama no gapa * pyedat ereba ka mo * amata subye na ki MYS.8.1522
 9. * ariswo kwosu * nami wo kasikwo mi * apadi sima * mi zu ka sugwi na mu * kokoda tika ki wo MYS.7.1180
 10. * oki tu nami * pye nami na kwosi so * kimi ga pune * kogi kapyeri kite * tu ni paturu made MYS.19.4246
 11. * sazare nami * iswo * kwosi di n aru * notose gapa * oto no sayake sa * tagitu se goto ni MYS.3.314
 12. * ime nomwi ni * tugite mi yetutu * sinwosima no * iswo kwosu nami no * sikusiku omopoyu MYS.7.1236
 13. * murwo no ura no * se two no saki n aru * naki sima no * iswo kwosu nami ni * nure ni kyeru kamo MYS.12.3164
 14. * patuse gapa * nagaruru miwo no * se wo paya mi * wide kwosu nami no * oto no kiywo kye ku MYS.7.1108
 15. * yokogumo wo * swora yu piki kwosi * topo mi koso * me koto karu rame * tayu to pyedate ya MYS.11.2647
 16. * takamatwo no * wo bana puki kwosu * aki kaze ni * pimo toki akena * tada nara zu tomo MYS.20.4295
 17. * piro pasi wo * uma kwosi ganete * kokoro nomwi * imo gari yarite * wa pa koko ni site MYS.14.3538a
 18. * ariswo kwosu * nami pa kasikwo si * sikasu ga ni * umi no tama mo no * niku ku pa ara zusi te MYS.7.1397
 19. * sipo pune no * pye kwoso sira nami * nipasi ku mo * opuse tamapo ka * omop apye naku ni MYS.20.4389
 20. * kaki kwoyuru * inu ywobi kwosite * to gari suru kimi * awo yama no * sige ki yama pye ni * uma yasumye kimi MYS.7.1289
 21. * opo saka ni * tugi nobor eru * isi mura wo * ta gwosi ni kwosaba * kwosi kate mu kamo NSK.19
 22. * opo saka ni * tugi nobor eru * isi mura wo * ta gwosi ni kwosaba * kwosi kate mu kamo NSK.19
 23. * opo saka ni * tugi nobor eru * isi mura wo * ta gwosi ni kwosaba * kwosi kate mu kamo NSK.19
 24. * aka toki no * ime ni mi yetutu * kadi sima no * iswo kwosu nami no * siki te si omopoyu MYS.9.1729


showing results 1 to 24 of 24