ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * yupu sareba * mono mopi masaru * mi si pito no * kotodopu sugata * omokage ni site MYS.4.602
 2. * tatanaduku * awo kakiyama no * pyenari naba * sibasiba kimi wo * koto twopazi kamo MYS.12.3187
 3. * koto twopa nu * kwi sura imo to se * ari to ipu wo * tada pito ri kwo ni * aru ga kurusi sa MYS.6.1007
 4. * kaku kwopwi mu * mono to siri seba * wagimo kwo ni * koto twopa masi wo * ima si kuyasi * mo MYS.12.3143
 5. * mi swora yuku * kumo ni moga mo na * kyepu yukite * imo ni koto dopi * asu kapyeri ko mu MYS.14.3510
 6. * tada ko yopi * api taru kwo ra ni * koto dopi mo * imada se zusite * sa ywo so ake ni kyeru MYS.10.2060
 7. * opo kimi no * make no manima ni * sima mori ni * wa ga tati kureba * papaswoba no * papa no mikoto pa * mi mo no suswo * tumi age kaki nade * titi no mwi no * titi no mikoto pa * takudunwo no * sira pige no upe yu * namita tari * nageki notabaku * kagwo zimono * tada pito ri site * asa two de no * kanasi ki wa ga kwo * ara tama no * tosi no wo naga ku * api mi zupa * kwopwisi ku aru be si * kepu dani mo * koto dopi se mu to * wosimitutu * kanasibwi mase * waka kusa no * tuma mo kwo domo mo * woti koti ni * sapa ni kakumi wi * paru tori no * kowe no sa maywopi * sirwo tape no * swode naki nurasi * tadusapari * wakare kate nito * piki todome * sitapi si monowo * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * tama poko no * miti ni ide tati * woka no saki * i tamuru gotoni * yorodu tabi * kapyeri mi situtu * paroparo ni * wakare si kureba * omopu swora * yasu ku mo ara zu * kwopuru swora * kurusi ki monowo * utusemi no * yo no pito nareba * tama kiparu * inoti mo sira zu * una para no * kasikwo ki miti wo * sima dutapi * i kogi watarite * ari meguri * wa ga kuru madeni * tapirake ku * oya pa imasane * tutumi na ku * tuma pa mata se to * suminoye no * a ga sumye kamwi ni * nusa maturi * inori mawosite * nanipa tu ni * pune wo uke suwe * ya swo ka nuki * kakwo totonopete * asa biraki * wa pa kogi de nu to * ipye ni tuge koso MYS.20.4408
 8. * wa ga sekwo ga * katami no koromo * tuma dopi ni * wa ga mwi pa sakezi * koto dopa zu tomo MYS.4.637
 9. * kake maku mo * aya ni kasikwo si * pudipara no * miyakwo simimi ni * pito pa si mo * mitite aredomo * kimi pa si mo * opo ku imase do * yuki mukapu * tosi no wo naga ku * tukape ko si * kimi no mikadwo wo * ame no goto * apugite mitutu * kasikwo kyedo * omopi tanomite * itu si ka mo * pitarasi masite * moti dukwi no * tatapasi kye mu to * wa ga omopu * mi kwo no mikoto pa * paru sareba * uwe tukwi ga upe no * topo tu pito * * matu no sita di yu * nobora site * kuni mi aswobasi * nagatukwi no * sigure no aki pa * opo tono no * migiri simimi ni * tuyu opite * nabik yeru pagi wo * tama ta suki * kakete sinwopa si * mi yuki puru * puyu no asita pa * sasi yanagwi * ne pari adusa wo * opomi te ni * tora si tamapite * aswobasi si * wa ga opo kimi wo * kasumi tatu * paru no pi kurasi * maswo kagami * miredo aka neba * yorodu yo ni * kaku si moga mo to * opo bune no * tanom yeru toki ni * oyodure ni * me ka mo matwop yeru * opo tono wo * purisake mireba * sirwo tape ni * kazari maturite * utipi sasu * miya no toneri pa * tape no po no * asa ginu k yereba * ime kamo * ututu kamo to * kumori ywo no * matwop yeru poto ni * asamoyosi * kwinope no miti yu * tunwosapapu * ipare wo mitutu * kamu paburi * paburi matureba * yuku miti no * taduki wo sira ni * omopedomo * sirusi wo na mi * nagekedomo * oku ka wo na mi * opomi swode * yuki pure si matu wo * koto twopa nu * kwi ni pa aredomo * ara tama no * tatu tukwi goto ni * ama no para * purisake mi tutu * tama ta suki * kakete sinwopa na * kasikwo karedomo MYS.13.3324b
 10. * koto dopa nu * kwi ni mo ari tomo * wa ga sekwo ga * ta nare no mi koto * tuti ni oka me ya mo MYS.5.812
 11. * kake maku mo * aya ni kasikwo si * pudipara no * miyakwo simimi ni * pito pa si mo * mitite aredomo * kimi pa si mo * opo ku imase do * yuki mukapu * tosi no wo naga ku * tukape ko si * kimi no mikadwo wo * ame no goto * apugite mitutu * kasikwo kyedo * omopi tanomite * itu si ka mo * pitarasi masite * moti dukwi no * tatapasi kye mu to * wa ga omopu * mi kwo no mikoto pa * paru sareba * uwe tukwi ga upe no * topo tu pito * * matu no sita di yu * nobora site * kuni mi aswobasi * nagatukwi no * sigure no aki pa * opo tono no * migiri simimi ni * tuyu opite * nabik yeru pagi wo * tama ta suki * kakete sinwopa si * mi yuki puru * puyu no asita pa * sasi yanagwi * ne pari adusa wo * opomi te ni * tora si tamapite * aswobasi si * wa ga opo kimi wo * kasumi tatu * paru no pi kurasi * maswo kagami * miredo aka neba * yorodu yo ni * kaku si moga mo to * opo bune no * tanom yeru toki ni * oyodure ni * me ka mo matwop yeru * opo tono wo * purisake mireba * sirwo tape ni * kazari maturite * utipi sasu * miya no toneri mo * tape no po no * asa ginu k yereba * ime kamo * ututu kamo to * kumori ywo no * matwop yeru poto ni * asamoyosi * kwinope no miti yu * tunwosapapu * ipare wo mitutu * kamu paburi * paburi matureba * yuku miti no * taduki wo sira ni * omopedomo * sirusi wo na mi * nagekedomo * oku ka wo na mi * opomi swode * yuki pure si matu wo * koto twopa nu * kwi ni pa aredomo * ara tama no * tatu tukwi goto ni * ama no para * purisake mi tutu * tama ta suki * kakete sinwopa na * kasikwo karedomo MYS.13.3324a
 12. * mika no para * tabi no yadori ni * tamapoko no * miti no yuki api ni * ama kumo no * yoso nomwi mi tutu * koto dopa mu * yosi no na kyereba * kokoro nomwi * musetutu aru ni * ame tuti no * kamwi koto yosete * sikitape no * koromo de kapete * ono duma to * tanom yeru ko yopi * aki no ywo no * momo ywo no naga sa * ari kose nu kamo MYS.4.546
 13. * ame tusi no * idure no kami wo * inoraba ka * utukusi * papa ni * mata koto twopa mu MYS.20.4392
 14. * koto dopa nu * kwi ni pa ari tomo * urupasi ki * kimi ga ta nare no * koto ni si aru be si MYS.5.811
 15. * topo duma no * koko ni ara neba * tamapoko no * miti wo ta dopo mi * omopu swora * yasu kye na ku ni * nageku swora * kurusi ki mono wo * mi swora yuku * kumo ni mo ga mo * taka tobu * tori ni mo ga mo * asu yukite * imo ni koto dopi * wa ga tame ni * imo mo koto na ku * imo ga tame * ware mo koto na ku * ima mo miru goto * tagupite moga mo MYS.4.534
 16. * adisapapu * me pa aka zara ne * tadusapari * koto twopa naku mo * kurusi kari kyeri MYS.12.2934
 17. * imo ga atari * ima so wa ga yuku * me nomwi dani * ware ni mi ye koso * koto twopa zu tomo MYS.7.1211
 18. * koto twopa nu * kwi sura adisawi * morotira ga * neri no muratwo ni * azamuka ye kyeri MYS.4.773
 19. * sirwo tape no * swode sasi kapete * nabiki nuru * wa ga kurwo kami no * ma sira ga ni * nari na mu kipami * arata yo ni * tomo ni ara mu to * tama no wo no * tayezi i imo to * musubi te si * koto pa patasa zu * omop yeri si * kokoro pa toge zu * sirwo tape no * ta moto wo wakare * nikibwi ni si * ipye yu mo idete * midorikwo no * naku wo mo okite * asa gwiri no * obo ni naritutu * yamasiro no * sagaraka yama no * yama no ma ni * yuki sugwi nureba * ipa mu subye * se mu subye sira ni * wagimo kwo to * sa ne si tuma ya ni * asita ni pa * ide tati sinwopi * yupu pye ni pa * iri wi nage kapi * waki basamu * kwo no naku gotoni * wotokwo zimono * opi mi udaki mi * asa tori no * ne nomwi naki tutu * kwopuredomo * sirusi wo na mi to * koto twopa nu * mono ni pa aredo * wagimo kwo ga * iri ni si yama wo * yosu ka to so omopu MYS.3.481
 20. * kaki kazwopu * putagami yama ni * kamusabwite * tat eru tuga no kwi * moto mo ye mo * oyazi * tokipa ni * pasikiyosi * * wa ga se no kimi wo * asa sara zu * apite koto dopi * yupu sareba * te tadusaparite * imidu kapa * kiywo ki kaputi ni * ide tatite * wa ga tati mireba * ayu no kaze * ita ku si pukeba * minatwo ni pa * sira nami taka mi * tuma ywobu to * su dori pa sawaku * asi karu to * ama no wo bune pa * iri ye kogu * kadi no oto taka si * soko wo si mo * aya ni tomosi mi * sinwopitutu * aswobu sakari wo * sumyeroki no * wosu kuni nareba * mikoto moti * tati wakareba * okure taru * kimi pa aredomo * tama poko no * miti yuku ware pa * sira kumo no * tanabiku yama wo * ipa ne pumi * kwoye pyenari naba * kwopwisi kyeku * ke no naga kye mu so * soko mopeba * kokoro si ita si * pototogisu * kowe ni ape nuku * tama ni moga * te ni maki motite * asa ywopi ni * mi tutu yuka mu wo * okite ikaba wosi * MYS.17.4006
 21. * siki tape no * makura ni pito pa * koto twopu ya * so no makura ni pa * koke musi ni tari MYS.11.2516


showing results 1 to 21 of 21