ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * tabi nisi te * mono kwopo si ki ni * tadu ga ne mo * kikoye zu ari se ba * kwopwi te sina masi MYS.1.67
 2. * nemokoro ni * mono wo omopeba * ipa mu subye * se mu subye mo na si * imo to ware * te tadusaparite * asita ni pa * nipa ni ide tati * yupu pye ni pa * toko uti parapi * sirwo tape no * swode sasi kapete * sa ne si ywo ya * tune ni ari kyeru * asi pikwi no * yama dori kosoba * wo mukapi ni * tuma dopi su to ipe * utusemi no * pito n aru ware ya * nani su to ka * pito pi pito ywo mo * sakari wite * nageki kwopu ramu * koko omopeba * mune koso ita ki * soko yuweni * kokoro nagu ya to * takamatwo no * yama ni mo nwo ni mo * uti yukite * aswobi arukedo * pana nomwi * nipopite areba * miru gotoni * masite omopoyu * ika nisite * wasure mu mono so * kwopwi to ipu mono wo MYS.8.1629
 3. * opo nwo ra ni * tadwoki mo sira zu * sime yupite * ari so kane turu * wa ga kwopuraku pa MYS.11.2481
 4. * kasumi tatu * paru no naga pi wo * oku ka na ku * sira nu yama di wo * kwopwitutu ka ko mu MYS.12.3150
 5. * mi maku pori * wa ga mati kwopwi si * aki pagwi pa * yeda mo simimi ni * pana saki ni kyeri MYS.10.2124
 6. * yosi we ya si * kwopwizi to sure do * aki kaze no * samu ku puku ywo pa * kimi wo si so omopu MYS.10.2301
 7. * sika no ura ni * izari suru ama * ipye bito no * mati kwopu ramu ni * akasi turu uwo MYS.15.3653
 8. * pito goto wo * sige mi ka kimi ga * putasaya no * ipye wo pyedatete * kwopwi tutu wora mu MYS.4.685
 9. * nubatama no * ywo akasi mo pune pa * kogi yukana * mitu no pama matu * mati kwopwi nu ramu MYS.15.3721
 10. * utusemi no * yo no pito nareba * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * sikwi sima no * yamato no kuni no * iswo no kami * puru no satwo ni * pimo toka zu * maro ne wo sureba * wa ga ki taru * koromo pa nare nu * miru goto ni * kwopwi pa masaredo * iro ni ideba * pito siri nu be mi * puyu no ywo no * akasi mo e nu wo * i mo ne zuni * ware pa so kwopuru * imo ga tada ka ni MYS.9.1787
 11. * utusemi no * yo no pito nareba * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * sikwi sima no * yamato no kuni no * iswo no kami * puru no satwo ni * pimo toka zu * maro ne wo sureba * wa ga ki taru * koromo pa nare nu * miru goto ni * kwopwi pa masaredo * iro ni ideba * pito siri nu be mi * puyu no ywo no * akasi mo e nu wo * i mo ne zuni * ware pa so kwopuru * imo ga tada ka ni MYS.9.1787
 12. * yamato di no * sima no ura mwi ni * yosuru nami * apida mo na kye mu * wa ga kwopwi maku pa MYS.4.551
 13. * imo ni kwopwi * i ne nu asake ni * wosi dori no * koko yu wataru pa * imo ga tukapi ka MYS.11.2491
 14. * aki pagwi no * upe ni oki taru * sira tuyu no * ke ka mo sina masi * kwopwitutu ara zupa MYS.10.2254
 15. * wa ga se kwo ni * ura gwopwi woreba * ama no gapa * ywo pune kogu naru * kadi no oto kikoyu MYS.10.2015
 16. * omopu ramu * pito ni ara na ku ni * nemokoro ni * kokoro tukusite * kwopu ru ware kamo MYS.4.682
 17. * kusa makura * tabi ni si woreba * kari komo no * midarete imo ni * kwopwi nu pi pa na si MYS.12.3176
 18. * amata ara nu * na wo si mo wosi mi * umore gwi no * sita yu so kwopuru * yuku pye sira zute MYS.11.2723
 19. * takwo no saki * ko no kuresige ni * pototogisu * ki naki toyomeba * pada kwopwi me ya mo MYS.18.4051
 20. * topo ku are do * kimi ni so kwopu ru * tama poko no * satwo bito mwina ni * ware kwopwi me ya mo MYS.11.2598
 21. * topo ku are do * kimi ni so kwopu ru * tama poko no * satwo bito mwina ni * ware kwopwi me ya mo MYS.11.2598
 22. * omopu dwoti * masura wo no kwo no * ko no kure no * sige ki omopi wo * mi aki rame * kokoro yara mu to * puse no umi ni * wo bune turaname * ma kai kake * i kogi megureba * wopu no ura ni * kasumi tanabiki * tarupimye ni * pudi nami sakite * pama kiywo ku * sira nami sawaki * sikusikuni * kwopwi pa masaredo * kyepu nomwi ni * aki dara me ya mo * kaku si koso * iya tosi no pa ni * paru pana no * sige ki sakari ni * aki no pa no * momitapu toki ni * ari gaywopi * mi tutu sinwopa me * ko no puse no umi wo MYS.19.4187
 23. * ara tama no * tosi no wo naga ku * kaku kwopwiba * makoto wa ga inoti * mata kara me ya mo MYS.12.2891
 24. * paru sareba * pana saki wowori * aki dukeba * ni no po ni momitu * uma sake wo * kamunabwi yama no * obi ni s e ru * asuka no kapa no * paya ki se ni * opuru tama mo no * uti nabiki * kokoro pa yorite * asa tuyu no * ke na ba ke nu be ku * kwopura ku mo * siru ku mo ap yeru * komori duma kamo MYS.13.3266
 25. * kotita kyeba * wobatuse yama no * ipa kwi ni mo * wite komoranamu * na kwopwi so wagimo FK.1


Page of 27      (currently showing results 1 to 25 of 651)