ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * ime ni dani * nani ka mo mi ye nu * mi yuredomo * ware ka mo matwopu * kwopwi no sige ki ni MYS.11.2595
 2. * nemokoro ni * mono wo omopeba * ipa mu subye * se mu subye mo na si * imo to ware * te tadusaparite * asita ni pa * nipa ni ide tati * yupu pye ni pa * toko uti parapi * sirwo tape no * swode sasi kapete * sa ne si ywo ya * tune ni ari kyeru * asi pikwi no * yama dori kosoba * wo mukapi ni * tuma dopi su to ipe * utusemi no * pito n aru ware ya * nani su to ka * pito pi pito ywo mo * sakari wite * nageki kwopu ramu * koko omopeba * mune koso ita ki * soko yuweni * kokoro nagu ya to * takamatwo no * yama ni mo nwo ni mo * uti yukite * aswobi arukedo * pana nomwi * nipopite areba * miru gotoni * masite omopoyu * ika nisite * wasure mu mono so * kwopwi to ipu mono wo MYS.8.1629
 3. * puta tu na ki * kwopwi wo si sureba * tune no obi wo * mi pye musubu be ku * wa ga mwi pa nari nu MYS.13.3273
 4. * tama mo karu * wide no sigarami * usu mi ka mo * kwopwi no yodom yeru * wa ga kokoro kamo MYS.11.2721
 5. * mononopu no * ya swo udi gapa no * paya ki se ni * tati e nu kwopwi mo * ware pa suru kamo MYS.11.2714a
 6. * ikapo kaze * puku pi puka nu pi * ari to ipedo * a ga kwopwi nomwi si * toki na kari kyeri MYS.14.3422
 7. * turugi tati * na no wosi kyeku mo * ware pa na si * ko no koro no ma no * kwopwi no sige ki ni MYS.12.2984
 8. * sirwo tape no * swode wo patupatu * mi si karani * kakaru kwopwi wo mo * ware pa suru kamo MYS.11.2411
 9. * ma ke naga ku * ime ni mo mi ye zu * taye nu tomo * wa ga kata kwopwi pa * yamu toki mo arazi MYS.11.2815
 10. * omo wasure * dani mo e su ya to * ta nigirite * utedomo kori zu * kwopwi to ipu yatukwo MYS.11.2574
 11. * opo kimi no * make no manima ni * masura wo no * kokoro puri okosi * asipikwi no * yama zaka kwoyete * ama zakaru * pina ni kudari ki * iki dani mo * imada yasume zu * tosi tukwi mo * ikura mo ara nu ni * utusemi no * yo no pito nareba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku si * pi ni kye ni masaru * taratine no * papa no mikoto no * opo pune no * yukurayukura ni * sita gwopwi ni * itu ka mo ko mu to * mata su ramu * kokoro sabusi ku * pasikiyosi * * tuma no mikoto mo * ake kureba * two ni yori tati * koromo de wo * wori kapyesitutu * yupu sareba * toko uti parapi * nubatama no * kurwo kami sikite * itu si ka to * nageka su ramu so * imo mo se mo * waka ki kwo domo pa * woti koti ni * sawaki naku ramu * tama poko no * miti wo ta dopo mi * ma dukapi mo * yaru yosi mo na si * omoposi ki * koto tute yara zu * kwopuru ni si * kokoro pa moye nu * tama kiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * kaku site ya * ara si wo surani * nageki puse ramu MYS.17.3962
 12. * ko no koro no * wa ga kwopwi dikara * sirusi tume * kuu ni mawosaba * go wi no kagapuri MYS.16.3858
 13. * aki no ywo wo * naga si to ipedo * tumori ni si * kwopwi wo tukuseba * mizika ku ari kyeri MYS.10.2303
 14. * natu no nwo no * sige mi ni sak yeru * pimye yuri no * sira ye nu kwopwi pa * kurusi ki mono so MYS.8.1500
 15. * imo mo ware mo * kokoro pa oyazi * * tagup yeredo * iya natukasi ku * api mire ba * toko patu pana ni * kokoro gu si * me gusi * mo na si ni * pasikyeyasi * * a ga oku duma * opo kimi no * mi koto kasikwomi * asipikwi no * yama kwoye nu yuki * ama zakaru * pina wosame ni to * wakare ko si * so no pi no kipami * ara tama no * tosi yuki gapyeri * paru pana no * uturopu madeni * api mi neba * ita mo subye na mi * siki tape no * swode kapyesitutu * nuru ywo oti zu * ime ni pa mi redo * ututu ni si * tada ni ara neba * kwopwisi kyeku * ti pye ni tumori nu * tika ku araba * kapyeri ni dani mo * uti yukite * imo ga ta makura * sasi kapete * nete mo ko masi wo * tama poko no * miti pa si dopo ku * seki sapeni * pyenarite are koso * yosi we ya si * yosi pa ara mu so * pototogisu * ki naka mu tukwi ni * itu si ka mo * paya ku nari na mu * u no pana no * nipop yeru yama wo * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * apumi di ni * i yuki nori tati * awo ni yo si * nara no wagipye ni * nuye dori no * ura nake situtu * sita gwopwi ni * omopi urabure * kadwo ni tati * yupu ke twopitutu * a wo matu to * nasu ramu imo wo * apite paya mi mu MYS.17.3978
 16. * puri ni si * omina ni site ya * kaku bakari * kwopwi ni siduma mu * ta warapa no goto MYS.2.129a
 17. * tama no wo no * taye taru kwopwi no * midare naba * sina maku nomwi so * mata mo apa zusite MYS.11.2789
 18. * nipu no kapa * se pa watara zute * yukuyuku to * kwopwi ita ki wa ga se * ide kaywopi ko ne MYS.2.130
 19. * taka kura no * mikasa no yama ni * naku tori no * yameba tuga ruru * kwopwi mo suru kamo MYS.3.373
 20. * ututu ni ka * imo ga ki mas eru ime ni ka mo * * ware ka matwop yeru * kwopwi no sige ki ni MYS.12.2917
 21. * nagusa yama * koto ni si ari kyeri * wa ga kwopwi no * ti pye no pito pye mo * nagusame naku ni MYS.7.1213
 22. * ame tuti no * pazime no toki yu * ama no gapa * i mukapi worite * pito tose ni * puta tabi apa nu * tuma gwopwi ni * mono omopu pito * ama no gapa * yasu no kapara no * ari gaywopu * ide no watari ni * sopo bune no * tomo ni mo pe ni mo * puna yosopi * ma kadi sizi nuki * pata susuki * moto pa mo soyo ni * aki kaze no * puki kuru yopi ni * ama no gapa * sira nami sinwogi * oti tagitu * paya se watarite * waka kusa no * tuma ga te maku to * opo bune no * omopi tanomite * kogi ku ramu * so no tuma no kwo ga * ara tama no * tosi no wo naga ku * omopi ko si * kwopwi wo tukusa mu * pumi tukwi no * nanu ka no yopi pa * ware mo kanasi * mo MYS.10.2089
 23. * ame tuti no * pazime no toki yu * ama no gapa * i mukapi worite * pito tose ni * puta tabi apa nu * tuma gwopwi ni * mono omopu pito * ama no gapa * yasu no kapara no * ari gaywopu * ide no watari ni * sopo bune no * tomo ni mo pe ni mo * puna yosopi * ma kadi sizi nuki * pata susuki * moto pa mo soyo ni * aki kaze no * puki kuru yopi ni * ama no gapa * sira nami sinwogi * oti tagitu * paya se watarite * waka kusa no * tuma ga te maku to * opo bune no * omopi tanomite * kogi ku ramu * so no tuma no kwo ga * ara tama no * tosi no wo naga ku * omopi ko si * kwopwi wo tukusa mu * pumi tukwi no * nanu ka no yopi pa * ware mo kanasi * mo MYS.10.2089
 24. * uraburete * kare ni si swode wo * mata makaba * sugwi ni si kwopwi i * midare ko mu kamo MYS.12.2927
 25. * puri ni si * omina ni site ya * kwopwi wo dani * sinobwi kane te mu * ta warapa no goto MYS.2.129b


Page of 7      (currently showing results 1 to 25 of 152)