ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * ma kwi no pa no * sinapu se no yama * sinwopa zu te * wa ga kwoye nuru pa * ko no pa siri kye mu MYS.3.291
 2. * mi kwosi di no * yuki puru yama wo * kwoye mu pi pa * tomar eru ware wo * kakete sinwopa se MYS.9.1786
 3. * asuka gapa * taka gapa yoka si * kwoye ko si wo * makoto ko yopi pa * ake zu mo yuka nu ka MYS.12.2859
 4. * opotomo no * mitu no tomari ni * pune patete * tatuta no yama wo * itu ka kwoye ika mu MYS.15.3722
 5. * tama kusiro * maki ne si imo wo * tukwi mo pe zu * okite ya kwoye mu * ko no yama no saki MYS.12.3148
 6. * asi gamo no * sudaku ike midu * apuru tomo * make mizo no pye ni * ware kwoye me ya mo MYS.11.2833
 7. * sira yuki no * puri siku yama wo * kwoye yuka mu * kimi wo so motona * iki no wo ni omopu MYS.19.4281
 8. * wa ga sekwo pa * iduku yuku ramu * oku tu mono * nabari no yama wo * kyepu ka kwoyu ramu MYS.1.43
 9. * opo kimi no * make no manima ni * masura wo no * kokoro puri okosi * asipikwi no * yama zaka kwoyete * ama zakaru * pina ni kudari ki * iki dani mo * imada yasume zu * tosi tukwi mo * ikura mo ara nu ni * utusemi no * yo no pito nareba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku si * pi ni kye ni masaru * taratine no * papa no mikoto no * opo pune no * yukurayukura ni * sita gwopwi ni * itu ka mo ko mu to * mata su ramu * kokoro sabusi ku * pasikiyosi * * tuma no mikoto mo * ake kureba * two ni yori tati * koromo de wo * wori kapyesitutu * yupu sareba * toko uti parapi * nubatama no * kurwo kami sikite * itu si ka to * nageka su ramu so * imo mo se mo * waka ki kwo domo pa * woti koti ni * sawaki naku ramu * tama poko no * miti wo ta dopo mi * ma dukapi mo * yaru yosi mo na si * omoposi ki * koto tute yara zu * kwopuru ni si * kokoro pa moye nu * tama kiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * kaku site ya * ara si wo surani * nageki puse ramu MYS.17.3962
 10. * topo ki yama * seki mo kwoye ki nu * imasarani * apu be ki yosi no * na ki ga sabisi sa MYS.15.3734b
 11. * imo mo ware mo * kokoro pa oyazi * * tagup yeredo * iya natukasi ku * api mire ba * toko patu pana ni * kokoro gu si * me gusi * mo na si ni * pasikyeyasi * * a ga oku duma * opo kimi no * mi koto kasikwomi * asipikwi no * yama kwoye nu yuki * ama zakaru * pina wosame ni to * wakare ko si * so no pi no kipami * ara tama no * tosi yuki gapyeri * paru pana no * uturopu madeni * api mi neba * ita mo subye na mi * siki tape no * swode kapyesitutu * nuru ywo oti zu * ime ni pa mi redo * ututu ni si * tada ni ara neba * kwopwisi kyeku * ti pye ni tumori nu * tika ku araba * kapyeri ni dani mo * uti yukite * imo ga ta makura * sasi kapete * nete mo ko masi wo * tama poko no * miti pa si dopo ku * seki sapeni * pyenarite are koso * yosi we ya si * yosi pa ara mu so * pototogisu * ki naka mu tukwi ni * itu si ka mo * paya ku nari na mu * u no pana no * nipop yeru yama wo * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * apumi di ni * i yuki nori tati * awo ni yo si * nara no wagipye ni * nuye dori no * ura nake situtu * sita gwopwi ni * omopi urabure * kadwo ni tati * yupu ke twopitutu * a wo matu to * nasu ramu imo wo * apite paya mi mu MYS.17.3978
 12. * kumori ywo no * tadoki mo sira nu * yama kwoyete * imasu kimi wo ba * itu to ka mata mu MYS.12.3186
 13. * oposaka wo * wa ga kwoye kureba * putakami ni * momiti ba nagaru * sigure puritutu MYS.10.2185
 14. * kuwaso na si ni * seki tobi kwoyuru * pototogisu * mane ku a kwo ni mo * yama zu kaywopa mu MYS.15.3754
 15. * yupu sareba * kari no kwoye yuku * tatuta yama * sigure ni kipopi * iro duki ni kyeri MYS.10.2214
 16. * kusa kage no * arawi no saki no * kasa sima wo * mitutu ka kimi ga * yama di kwoyu ramu MYS.12.3192a
 17. * asi kaki no * suwe kaki wakete * kimi kwoyu to * pito ni na tuge so * koto pa tana sire MYS.13.3279
 18. * uma namete * uti mure kwoye ki * ima mi turu * yosinwo no kapa wo * itu kapyeri mi mu MYS.9.1720
 19. * nubatama no * kurwokamiyama wo * asa kwoyete * yama sita tuyu ni * nure ni kyeru kamo MYS.7.1241
 20. * pi na kumori * usupi no saka wo * kwoye sida ni * imo ga kwopisi ku * wasura ye nu kamo MYS.20.4407
 21. * yosi we ya si * kwopwizi to sure do * yupuma yama * kwoye ni si kimi ga * omopoyu raku ni MYS.12.3191
 22. * kusa kage no * ara wi no saki no * kasa sima wo * mitutu ka kimi ga * mi saka kwoyu ramu MYS.12.3192b
 23. * aka gwoma no * kwoyuru umase no * musubi te si * imo ga kokoro pa * utagapi mo na si MYS.4.530
 24. * asipikwi no * yama tubaki saku * ya tu wo kwoye * sisi matu kimi ga * ipapi duma kamo MYS.7.1262
 25. * topo ki yama * seki mo kwoye ki nu * imasarani * apu be ki yosi no * na ki ga sabusi sa MYS.15.3734a


Page of 6      (currently showing results 1 to 25 of 134)