ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * mi nusa tori * kamwi no papuri ga * ituku sugwi para * taki gwi kori * potopoto siku ni * te wono tora ye nu MYS.7.1403
  2. * taki gwi koru * kamakura yama no * ko daru kwi wo * matu to na ga ipaba * kwopwitutu ya ara mu MYS.14.3433
  3. * wono torite * nipu no pi yama no * kwi kori kite * ikada ni tukuri * ma kadi nuki * iswo kogi mwitutu * sima dutapi * miredomo aka zu * mi yosinwo no * taki mo todoro ni * oturu sira nami MYS.13.3232


showing results 1 to 3 of 3