ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * kozo no paru * i kozi te uwe si * wa ga yadwo no * waka kwi no ume pa * pana saki ni kyeri MYS.8.1423
 2. * wa ga yadwo ni * saki taru ume wo * tuku ywo yo mi * yopi yopi mise mu * kimi wo koso mate MYS.10.2349
 3. * kusa makura * tabi yuku pito mo * yuki pureba * nipopi nu be ku mo * sak ye ru pagwi kamo MYS.8.1532
 4. * mi maku pori * wa ga mati kwopwi si * aki pagwi pa * yeda mo simimi ni * pana saki ni kyeri MYS.10.2124
 5. * isana tori * pama pye wo kiywo mi * uti nabiki * opuru tama mo ni * asa nagi ni * ti pye nami yori * yupu nagi ni * i po pye nami yoru * pye tu nami no * iya sikusikuni * tukwi ni kye ni * pi ni pi ni mi tomo * ima nomwi ni * aki dara me ya mo * sira nami no * i saki megur eru * suminoye no pama MYS.6.931
 6. * ta ga sono no * ume ni ka ari kye mu * kokodaku mo * saki ni kyeru kamo * mi ga posi * made ni MYS.10.2327
 7. * ume no pana * madu saku yeda wo * ta wori te ba * tutwo to na dukete * yosope te mu kamo MYS.10.2326
 8. * kyepu no tame to * omopite sime si * asipiki no * wo no pe no sakura * kaku saki ni kyeri MYS.19.4151
 9. * paru nareba * ube mo saki taru * ume no pana * kimi wo omopu to * ywo i mo ne naku ni MYS.5.831
 10. * nadesikwo pa * aki saku mono wo * kimi ga ipye no * yuki no ipapo ni * sak yeri kyeru kamo MYS.19.4231
 11. * nadesikwo pa * aki saku mono wo * kimi ga ipye no * yuki no ipapo ni * sak yeri kyeru kamo MYS.19.4231
 12. * pupum yeri to * ipi si ume ga ye * kyesa puri si * awa yuki ni apite * saki nu ramu kamo MYS.8.1436
 13. * yama buki no * saki taru nwo pye no * tubosumire * ko no paru no ame ni * sakari nari kyeri MYS.8.1444
 14. * yamasiro no * kuni no miyakwo pa * paru sareba * pana saki wowori * aki sareba * momiti ba nipopi * oba s eru * idumi no kapa no * kami tu se ni * uti pasi watasi * yodo se ni pa * uki pasi watasi * ari gaywopi * tukape matura mu * yorodu yo madeni MYS.17.3907
 15. * wa ga yadwo no * aki no pagwi saku * yupu kage ni * ima mo mi te si ka * imo ga sugata wo MYS.8.1622
 16. * toki doki no * pana pa sakedomo * nani sure so * papa to pu pana no * saki de ko zu kye mu MYS.20.4323
 17. * toki doki no * pana pa sakedomo * nani sure so * papa to pu pana no * saki de ko zu kye mu MYS.20.4323
 18. * ika to ika to * aru wa ga yadwo ni * momo ye sasi * opuru tatibana * tama ni nuku * satukwi wo tika mi * aye nu gani * pana saki ni kyeri * asa ni ke ni * ide miru goto ni * iki no wo ni * wa ga omopu imo ni * maswo kagami * kiywo ki tuku ywo ni * tada pito me * misuru madeni pa * tiri kosu na * yume to ipi tutu * kokodaku mo * wa ga moru mono wo * ureta ki ya * siko pototogisu * aka toki no * ura ganasi ki ni * opedo opedo * napo si ki nakite * itadura ni * tuti ni tiraseba * subye wo na mi * yodite ta wori tu * mi mase wagimo kwo MYS.8.1507
 19. * omopu dwoti * masura wonokwo no * ko no kure no * sige ki omopi wo * mi aki rame * kokoro yara mu to * puse no umi ni * wo bune turaname * ma kai kake * i kogi megureba * wopu no ura ni * kasumi tanabiki * taru pimye ni * pudi nami sakite * pama kiywo ku * sira nami sawaki * sikusikuni * kwopwi pa masaredo * kyepu nomwi ni * aki dara me ya mo * kaku si koso * iya tosi no pa ni * paru pana no * sige ki sakari ni * aki no pa no * momitapu toki ni * ari gaywopi * mi tutu sinwopa me * ko no puse no umi wo MYS.19.4187
 20. * paru sareba * pana saki wowori * aki dukeba * ni no po ni momitu * uma sake wo * kamunabwi yama no * obi ni s e ru * asuka no kapa no * paya ki se ni * opuru tama mo no * uti nabiki * kokoro pa yorite * asa tuyu no * ke na ba ke nu be ku * kwopura ku mo * siru ku mo ap yeru * komori duma kamo MYS.13.3266
 21. * pigura si no * naki nuru toki pa * wominapyesi * saki taru nwo pye wo * yukitutu mi be si MYS.17.3951
 22. * midu tutapu * iswo no ura mwi no * ipa tutuzi * mo ku saku miti wo * mata mi na mu kamo MYS.2.185
 23. * aki ta karu * kari po no yadwo no * nipopu made * sak yeru aki pagwi * miredo aka nu kamo MYS.10.2100
 24. * pototogisu * ki naku satukwi ni * saki nipopu * pana tatibana no * ka gupasi ki * oya no mi koto * asa yopi ni * kika nu pi mane ku * ama zakaru * pina ni si woreba * asipikwi no * yama no tawori ni * tatu kumo wo * yoso nomwi mi tutu * nageku swora * yasu kye naku ni * omopu swora * kurusi ki monowo * nagwo no ama no * kaduki toru to ipu * sira tama no * mi gaposi * mi omowa * tada mukapi * mi mu toki made pa * matu kape no * sakaye imasane taputwo ki a ga kimi MYS.19.4169
 25. * adisawi no * ya pye saku goto ku * ya tu yo ni wo * imase wa ga sekwo * mitutu sinwopa mu MYS.20.4448


Page of 9      (currently showing results 1 to 25 of 224)