ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * mi swora yuku * tuku yomi wotokwo * yupu sara zu * me ni pa miredomo * yoru yosi mo na si MYS.7.1372
 2. * kase no yama * ko dati wo sige mi * asa sara zu * ki naki toyomo su * ugupisu no kowe MYS.6.1057
 3. * yasumisisi * wa go opo kimi no * taka sika su * yamato no kuni pa * sumyeroki no * kamwi no mi yo ywori * siki mas e ru * kuni ni si areba * are masa mu * mi kwo no tugi tugi * ame no sita * sira si imase to * ya po yorodu * ti tose wo kanete * sadame kye mu * nara no miyakwo pa * kagiropwi no * paru ni si nareba * kasuga yama * mikasa no nwo pye ni * sakura bana * ko no kure komori * kapo dori pa * ma na ku siba naku * tuyu simo no * aki sari kureba * ikwoma yama * tobupwi ga take ni * pagwi no ye wo * sigarami tirasi * sa wo sika pa * tuma ywobi toyomu * yama mireba * yama mo mi gaposi * * satwo mireba * satwo mo sumi yo si * mononopu no * ya swo tomo no wo no * uti papete * omop ye ri siku pa * ame tuti no * yoriapi no kagiri * yorodu yo ni * sakaye yuka mu to * omop yeri si * opo miya sura wo * tanom yeri si * nara no miyakwo wo * arata yo no * koto ni si areba * opo kimi no * piki no manima ni * paru pana no * uturo pi kapari * mura tori no * asa dati yukeba * sasutake no * opo miya pito no * pumi nara si * kaywopi si miti pa * uma mo yuka zu * pito mo yuka neba * are ni kyeru kamo MYS.6.1047
 4. * a ga nusi no * mi tama tamapite * paru saraba * nara no miyakwo ni * myesage tamapane MYS.5.882
 5. * yupu saraba * kimi ni apa mu to * omope koso * pi no kururaku mo * uresi kari kyere MYS.12.2922
 6. * paru sareba * si dari yanagwi no * towowo ni mo * imo pa kokoro ni * nori ni kyeru kamo MYS.10.1896
 7. * yamasiro no * kuni no miyakwo pa * paru sareba * pana saki wowori * aki sareba * momidi ba nipopi * oba s eru * idumi no kapa no * kami tu se ni * uti pasi watasi * yodo se ni pa * uki pasi watasi * ari gaywopi * tukape matura mu * yorodu yo madeni MYS.17.3907
 8. * yamasiro no * kuni no miyakwo pa * paru sareba * pana saki wowori * aki sareba * momidi ba nipopi * oba s eru * idumi no kapa no * kami tu se ni * uti pasi watasi * yodo se ni pa * uki pasi watasi * ari gaywopi * tukape matura mu * yorodu yo madeni MYS.17.3907
 9. * yupu sareba * kadi no to su nari * ama woto mye * okitumo kari ni * puna de su rasi mo MYS.7.1152b
 10. * paru sareba * pana saki wowori * aki dukeba * ni no po ni momitu * uma sake wo * kamunabwi yama no * obi ni s e ru * asuka no kapa no * paya ki se ni * opuru tama mo no * uti nabiki * kokoro pa yorite * asa tuyu no * ke na ba ke nu be ku * kwopura ku mo * siru ku mo ap yeru * komori duma kamo MYS.13.3266
 11. * yupu sareba * wogura no yama ni * naku sika pa * ko yopi pa naka zu * i ne ni kye rasi mo MYS.8.1511
 12. * opo kimi no * make no manima ni * masura wo no * kokoro puri okosi * asipikwi no * yama zaka kwoyete * ama zakaru * pina ni kudari ki * iki dani mo * imada yasume zu * tosi tukwi mo * ikura mo ara nu ni * utusemi no * yo no pito nareba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku si * pi ni kye ni masaru * taratine no * papa no mikoto no * opo pune no * yukurayukura ni * sita gwopwi ni * itu ka mo ko mu to * mata su ramu * kokoro sabusi ku * pasikiyosi * * tuma no mikoto mo * ake kureba * two ni yori tati * koromo de wo * wori kapyesitutu * yupu sareba * toko uti parapi * nubatama no * kurwo kami sikite * itu si ka to * nageka su ramu so * imo mo se mo * waka ki kwo domo pa * woti koti ni * sawaki naku ramu * tama poko no * miti wo ta dopo mi * ma dukapi mo * yaru yosi mo na si * omoposi ki * koto tute yara zu * kwopuru ni si * kokoro pa moye nu * tama kiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * kaku site ya * ara si wo surani * nageki puse ramu MYS.17.3962
 13. * yupu sareba * mono mopi masaru * mi si pito no * kotodopu sugata * omokage ni site MYS.4.602
 14. * aki sareba * kwopwisi mi imo wo * ime ni dani * pisasi ku mi mu wo * ake ni kyeru kamo MYS.15.3714
 15. * aki sareba * kapa so kwirap yeru * ama no gapa * kapa ni muki wite * kwopuru ywo no opo ki MYS.10.2030
 16. * nubatama no * yworu sari kureba * makimuku no * kapa to taka si mo * arasi ka mo two ki MYS.7.1101
 17. * aki saraba * api mi mu monowo * nani si ka mo * kwiri ni tatu be ku * nageki si masa mu MYS.15.3581
 18. * yupu sareba * kari no kwoye yuku * tatuta yama * sigure ni kipopi * iro duki ni kyeri MYS.10.2214
 19. * paru sareba * mi kusa no upe ni * oku simo no * ke tutu mo ware pa * kwopwi wataru kamo MYS.10.1908
 20. * koko nisite * sogapi ni mi yuru * wa ga sekwo ga * kaki tu no tani ni * ake sareba * pari no sa yeda ni * yupu sareba * pudi no sigemi ni * parwoparwo ni * naku pototogisu * wa ga yadwo no * uwe kwi tatibana * pana ni tiru * toki wo madasi mi * ki naka naku * soko pa uramwi zu * sikaredomo * tani katadukite * ipye wi s eru * kimi ga kiki tutu * tuge naku mo u si MYS.19.4207
 21. * koko nisite * sogapi ni mi yuru * wa ga sekwo ga * kaki tu no tani ni * ake sareba * pari no sa yeda ni * yupu sareba * pudi no sigemi ni * parwoparwo ni * naku pototogisu * wa ga yadwo no * uwe kwi tatibana * pana ni tiru * toki wo madasi mi * ki naka naku * soko pa uramwi zu * sikaredomo * tani katadukite * ipye wi s eru * kimi ga kiki tutu * tuge naku mo u si MYS.19.4207
 22. * yupu sareba * kimi ki masa mu to * mati si ywo no * nagori so ima mo * i ne kate ni suru MYS.11.2588
 23. * satwo topo mi * kwopwi wabwi ni kyeri * maswo kagami * omo kage sara zu * ime ni mi ye koso MYS.11.2634
 24. * paru saraba * kazasi ni se mu to * wa ga mopi si * sakura no pana pa * tiri ni kye ru kamo MYS.16.3786
 25. * umakori * aya ni tomo si ku * naru kamwi no * oto nomwi kiki si * mi yosi nwo no * ma kwi tatu yama yu * mi oroseba * kapa no se gotoni * ake kureba * asa gwiri tati * yupu sareba * kapadu naku nabe * pimo toka nu * tabi ni si areba * wa nomwi site * kiywo ki kapara wo * mi raku si wosi * mo MYS.6.913


Page of 6      (currently showing results 1 to 25 of 139)