ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * tori ga naku * aduma no kuni ni * inisipye ni * ari kyeru koto to * ima madeni * taye zu ipi kuru * katusika no * mama no tegwona ga * asa ginu ni * awo kubi tuke * pita sa wo wo * mo ni pa ori kite * kami dani mo * kaki pa kedura zu * kutu wo dani * paka zu yukedomo * nisiki aya no * naka ni tutum yeru * ituki gwo mo * imo ni sika me ya * moti dukwi no * tar eru omowa ni * pana no goto * wemite tat ereba * natu musi no * pwi ni iru ga goto * minatwo iri ni * pune kogu goto ku * yuki kagure * pito no ipu toki * ikubaku mo * ik yerazi mono wo * nani su to ka * mwi wo tana sirite * nami no oto no * sawaku minatwo no * oku tu kwi ni * imo ga koyas eru * topo ki yo ni * ari kyeru koto wo * kinopu si mo * mi kye mu ga goto mo * omopoyuru kamo MYS.9.1807
 2. * ume no pana * wori mo wora zu mo * mi turedomo * ko yopi no pana ni * napo sika zu kyeri MYS.8.1652
 3. * paya pito no * se two no ipapo mo * ayu pasiru * yosinwo no tagi ni * napo sika zu kyeri MYS.6.960
 4. * kyepu no pi ni * ika ni ka sika mu * tukupa ne ni * mukasi no pito no * ki kye mu so no pi mo MYS.9.1754
 5. * kurenawi pa * uturopu mono so * turupami no * nare ni si kinu ni * napo sika me ya mo MYS.18.4109
 6. * turupami no * kinu toki arapi * matuti yama * moto tu pito ni pa * napo sika zu kyeri MYS.12.3009
 7. * moda worite * sakasi ra suru pa * sake nomite * wepi naki suru ni * napo sika zu kyeri MYS.3.350
 8. * saku pana mo * wosoro pa aki nu * okute naru * naga ki kokoro ni * napo sika zu kyeri MYS.8.1548
 9. * okure wite * kwopwi tutu ara zupa * opi sika mu * miti no kuma mwi ni * sime yupye wa ga se MYS.2.115
 10. * yamasiro ni * i sikye toriyama * i sikye i sikye * a ga pasi duma ni * i siki apa mu kamo KK.59
 11. * yamasiro ni * i sikye toriyama * i sikye i sikye * a ga pasi duma ni * i siki apa mu kamo KK.59
 12. * yamasiro ni * i sikye toriyama * i sikye i sikye * a ga pasi duma ni * i siki apa mu kamo KK.59
 13. * yamasiro ni * i sikye toriyama * i sikye i sikye * a ga pasi duma ni * i siki apa mu kamo KK.59
 14. * sirwo kane mo * ku gane mo tama mo * nani se mu ni * masar eru takara * kwo ni sika me ya mo MYS.5.803
 15. * ap yeraku pa * tama no wo sikye ya * kwopuraku pa * puzi no taka ne ni * puru yuki nasu mo MYS.14.3358c
 16. * yamasiro ni * i sikye toriyama * i sikye sikye * a ga mopu tuma ni * i siki apa mu kamo NSK.52
 17. * yamasiro ni * i sikye toriyama * i sikye sikye * a ga mopu tuma ni * i siki apa mu kamo NSK.52
 18. * yamasiro ni * i sikye toriyama * i sikye sikye * a ga mopu tuma ni * i siki apa mu kamo NSK.52
 19. * yamasiro ni * i sikye toriyama * i sikye sikye * a ga mopu tuma ni * i siki apa mu kamo NSK.52
 20. * nubatama no * kapwi no kurwo kwoma * kura kiseba * i sika zu ara masi * kapwi no kurwo kwoma NSK.81b
 21. * yworu pikaru * tama to ipu tomo * sake nomite * kokoro wo yaru ni * ani sika me ya mo MYS.3.346


showing results 1 to 21 of 21