ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * siki tape no * swode kape si kimi * tamadare no * woti nwo sugwi yuku * mata mo apa me ya mo MYS.2.195a
 2. * takudunwo no * sirakwi no kuni yu * pito goto wo * yo si to kika site * twopi saku ru * ugara paragara * na ki kuni ni * watari ki masite * opo kimi no * siki masu kuni ni * utipi sasu * miyakwo simimi ni * satwo ipye pa * sapa ni aredomo * ika sama ni * omopi kye me kamo * ture mo na ki * sapo no yama pye ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * siki tape no * ipye wo mo tukuri * ara tama no * tosi no wo naga ku * sumapitutu * imasi si mono wo * ik yeru mono * sinu to ipu koto ni * manukare nu * mono ni si areba * tanom yeri si * pito no kotogoto * kusa makura * tabi n aru potwo ni * sapo gapa wo * asa kapa watari * kasuga nwo wo * sogapi ni mitutu * asi pikwi no * yama pye wo sasite * kurekure to * kakuri masi nu re * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ta motopori * tada pito ri site * sirwo tape no * koromo de posa zu * nagekitutu * wa ga naku namita * arima yama * kumo wi tanabiki * ame ni puri ki ya MYS.3.460
 3. * mwomwo siki no * opo miya pito pa * udura tori * pire tori kakete * mana basira * wo yuki ape * nipa suzume * uzusumari wite * kyepu mo ka mo * saka miduku rasi * taka pikaru * pi no miya pito * koto no * katari goto mo * ko woba KK.102
 4. * imo mo ware mo * kokoro pa oyazi * * tagup yeredo * iya natukasi ku * api mire ba * toko patu pana ni * kokoro gu si * megu si mo na si ni * pasikyeyasi * a ga oku duma * opo kimi no * mi koto kasikwomi * asipikwi no * yama kwoye nu yuki * ama zakaru * pina wosame ni to * wakare ko si * so no pi no kipami * ara tama no * tosi yuki gapyeri * paru pana no * uturopu madeni * api mi neba * ita mo subye na mi * siki tape no * swode kapyesitutu * nuru ywo oti zu * ime ni pa mi redo * ututu ni si * tada ni ara neba * kwopwisi kyeku * ti pye ni tumori nu * tika ku araba * kapyeri ni dani mo * uti yukite * imo ga ta makura * sasi kapete * nete mo ko masi wo * tama poko no * miti pa si dopo ku * seki sapeni * pyenarite are koso * yosi we ya si * yosi pa ara mu so * pototogisu * ki naka mu tukwi ni * itu si ka mo * paya ku nari na mu * u no pana no * nipop yeru yama wo * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * apumi di ni * i yuki nori tati * awo ni yo si * nara no wagipye ni * nuye dori no * ura nake situtu * sita gwopwi ni * omopi urabure * kadwo ni tati * yupu ke twopitutu * a wo matu to * nasu ramu imo wo * apite paya mi mu MYS.17.3978
 5. * adisapapu * imo ga mekarete * siki tape no * makura mo maka zu * kanipa maki * tukur e ru pune ni * ma kadi nuki * wa ga kogi kureba * apadi no * nwosima mo sugwi * inami tuma * karani no sima no * sima no ma yu * wagipye wo mireba * awo yama no * soko to mo mi ye zu * sira kumo mo * ti pye ni nari ki nu * kogi tamuru * ura no kotogoto * yuki kakuru * sima no saki zaki * kuma mo oka zu * omopi so wa ga kuru * tabi no ke naga mi MYS.6.942
 6. * tama mo yo si * sanuki no kuni pa * kuni kara ka * miredomo aka nu * kamu kara ka * kokoda taputwo ki * ame tuti * pi tukwi to tomo ni * tari yuka mu * kamwi no mi omo to * tugite kuru * naka no mina two yu * pune ukete * wa ga kogi kureba * toki tu kaze * kumo wi ni puku ni * oki mireba * towi nami tati * pye mireba * sira nami sawaku * isana tori * umi wo kasikwo mi * yuku pune no * kadi piki worite * woti koti no * sima pa opo kyedo * na kupa si * * sa mine no sima no * ariswo omo ni * iporite mireba * nami no to no * sige ki pama pye wo * siki tape no * makura ni nasite * ara doko ni * koro pusu kimi ga * ipye siraba * yukite mo tuge mu * tuma siraba * ki mo topa masi wo * tama poko no * miti dani sira zu * opoposi ku * mati ka kwopu ramu * pasi ki tuma ra pa MYS.2.220
 7. * tobu tori no * asuka no kapa no * kami tu se ni * ipa nami watasi * simo tu se ni * uti pasi watasu * ipa nami ni * opwi nabik ye ru * tama mo mo zo * tayureba opuru * uti pasi ni * opwi wowor eru * kapa mo mo zo * karureba payuru * nani si ka mo * wa ga opo kimi no * tata seba * tama mo no mokoro * koya seba * kapa mo no goto ku * nabik api si * yorosi ki kimi ga * asa miya wo * wasure tamapu ya * yupu miya wo * so muki tamapu ya * utusomi to * omopi si toki * paru bye pa * pana wori kazasi * aki tate ba * momiti ba kazasi * siki tape no * swode tadusapari * kagami nasu * miredomo aka zu * moti dukwi no * iya medurasi mi * omoposi si * kimi to tokitoki * ide masite * aswobi tamapi si * mi ke mukapu * kwinope no miya wo * toko miya to * sadame tamapite * adisapapu * me goto mo taye nu * soko wo si mo * ayani kanasi mi * nuye dori no * kata kwopwi situtu * asa gwiri no * kaywopa su kimi ga * natu kusa no * omopi sinayete * yupu tudu no * ka yuki kaku yuki * opo bune no * tayutapu mireba * nagusam uru * kokoro mo ara nu * soko yuwe ni * se mu subye sire ya * oto nomwi mo * na nomwi mo taye zu * ame tuti no * iya topo naga ku * sinwopi yuka mu * mi na ni kaka s eru * asuka gapa * yorodu yo made ni * pasi ki ya si * wa go opo kimi no * katami ka koko wo MYS.2.196b
 8. * udi kapa no * se ze no siki nami * sikusiku ni * imo pa kokoro ni * nori ni kyeru kamo MYS.11.2427
 9. * todome e nu * inoti ni si areba * siki tape no * ipye yu pa idete * kumo gakuri ni ki MYS.3.461
 10. * siki tape no * swode kape si kimi * tamadare no * woti nwo ni sugwi nu * mata mo apa me ya mo MYS.2.195b
 11. * kimi ni kwopwi * urabure woreba * siki no nwo no * aki pagwi sinwogi * sa wo sika naku mo MYS.10.2143
 12. * tunwosapapu * ipami no umi no * koto sapyeku * kara no saki n aru * ikuri ni so * pukamiru opu ru * ariswo ni so * tama mo pa opu ru * tama mo nasu nabiki * ne si kwo wo * pukamiru no * puka mete omopedo * sa ne si ywo pa * ikuda mo ara zu * papu tuta no * wakare si kureba * kimo mukapu * kokoro wo ita mi * omopitutu * kapyeri mi sure do * opo bune no * watari no yama no * momiti ba no * tiri no magapi ni * imo ga swode * saya ni mo mi ye zu * tuma gomoru * murwokami yama no * kumo ma ywori * watarapu tukwi no * wosi kyedomo * kakurwo pi kureba * ama tutapu * iri pi sasi nure * masura wo to * omop yeru ware mo * siki tape no * koromo no swode pa * toporite nure nu MYS.2.135b
 13. * imo ni kwopwi * wa ga naku namita * siki tape no * makura toporite * makeba samu si mo MYS.11.2549b
 14. * yup yeru pimo * toka mu pi topo mi * siki tape no * wa ga ko makura pa * koke musi ni kyeri MYS.11.2630
 15. * siki tape no * makura ugwokite * i neraye zu * mono mopu ko yopi * paya mo ake nu kamo MYS.11.2593
 16. * tunwosapapu * ipami no umi no * koto sapyeku * kara no saki n aru * ikuri ni so * pukamiru opu ru * ariswo ni so * tama mo pa opu ru * tama mo nasu nabiki * ne si kwo wo * pukamiru no * puka mete omopedo * sa ne si ywo pa * ikuda mo ara zu * papu tuta no * wakare si kureba * kimo mukapu * kokoro wo ita mi * omopitutu * kapyeri mi sure do * opo bune no * watari no yama no * momiti ba no * tiri no magapi ni * imo ga swode * saya ni mo mi ye zu * tuma gomoru * yakami no yama no * kumo ma ywori * watarapu tukwi no * wosi kyedomo * kakurwo pi kureba * ama tutapu * iri pi sasi nure * masura wo to * omop yeru ware mo * siki tape no * koromo no swode pa * toporite nure nu MYS.2.135a
 17. * imo ni kwopwi * wa ga naku namita * siki tape no * ko makura topori * swode sape nure nu MYS.11.2549a
 18. * ipami no umi * tu no ura wo na mi * ura na si to * pito koso mi rame * kata na si to * pito koso mi rame * yosi we ya si * ura pa na ku tomo * yosi we ya si * kata pa na ku tomo * isana tori * umi bye wo sasite * nikitadu no * ariswo no upe ni * ka awo naru * tama mo oki tu mo * ake kureba * nami koso ki yose * yupu sareba * kaze koso ki yose * nami no muta * ka yori kaku yoru * tama mo nasu * nabiki wa ga ne si * siki tape no * imo ga tamoto wo * tuyu simo no * okite si kureba * ko no miti no * ya swo kuma goto ni * yorodu tabi * kapyeri mi suredo * iya topo ni * satwo sakari ki nu * iya taka ni * yama mo kwoye ki nu * pasikiyasi * wa ga tuma no kwo ga * natu kusa no * omopi sinayete * nageku ramu * tunwo no satwo mi mu * nabikye ko no yama MYS.2.138
 19. * oki tu nami * ki yoru ariswo wo * siki tape no * makura to makite * nas eru kimi kamo MYS.2.222
 20. * wa ga sekwo to * te tadusaparite * ake kureba * ide tati mukapi * yupu sareba * purisake mi tutu * omopi nobe * mi nagwi si yama ni * ya tu wo ni pa * kasumi tanabiki * tani pye pa * tubaki pana saki * ura ganasi * ni * paru si sugureba * pototogisu * iya siki naki nu * pito ri nomwi * kike ba sabusi * mo * kimi to are to * pyedatete kwopu ru * twonami yama * tobi kwoye yukite * ake tataba * matu no sa yeda ni * yupu saraba * tukwi ni mukapite * ayamye gusa * tama nuku madeni * naki toyome * yasu i ne sime zu * kimi wo nayamase MYS.19.4177
 21. * sa ywo pukete * imo wo omopi de * siki tape no * makura mo soyo ni * nageki turu kamo MYS.12.2885
 22. * opo kimi no * topo no mikado to * maki tamapu * tukasa no manima * mi yuki puru * kwosi ni kudari ki * ara tama no * tosi no itu tose * siki tape no * ta makura maka zu * pimo toka zu * maro ne wo sureba * ibuse mito * kokoro nagusa ni * nadesikwo wo * yadwo ni maki oposi * natu no nwo no * sa yuri piki uwete * saku pana wo * ide mi ru gotoni * nadesikwo ga * so no pana duma ni * sa yuri bana * yuri mo apa mu to * nagusamuru * kokoro si na kupa * ama zakaru * pina ni pito pi mo * aru be ku mo are ya MYS.18.4113
 23. * naku tori pa * iya siki nake do * puru yuki no * ti pye ni tume koso * ware tati kate ne MYS.19.4234
 24. * kokodaku ni * omopi kye me ka mo * siki tape no * makura kata saru * ime ni mi ye kyeru MYS.4.633
 25. * siki tape no * koromo de karete * wa wo matu to * aru ramu kwo ra pa * omo kage ni mi yu MYS.11.2607


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 33)