ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * puri ni si * omina ni site ya * kaku bakari * kwopwi ni siduma mu * ta warapa no goto MYS.2.129a
  2. * nipi murwo wo * pumi sidumu kwo ga * ta dama si naru mo * tama no goto * teras eru kimi wo * uti ni to mawo se MYS.11.2352
  3. * arikinu no * sawesawe sidumi * ipye no imo ni * mono ipa zu ki nite * omopi gurusi * mo MYS.14.3481
  4. * tama kinu no * sawisawi sidumi * ipye no imo ni * mono ipa zu kite * omopi kane tu mo MYS.4.503
  5. * nanipa gata * sipo pwi na ari sone * sidumi ni si * imo ga sugata wo * mi maku ku rusi * mo MYS.2.229


showing results 1 to 5 of 5