ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * suruga no umi * osi pye ni opuru * pama tudura * imasi wo tanomi * papa ni tagapi nu MYS.14.3359a
  2. * mimakwiiribikwo pa ya * mimakwiiribikwo pa ya * ono ga wo wo * nusumi sise mu to * siri tu two ywo * i yuki tagapi * mapye tu two ywo * i yuki tagapi * ukagapaku * sira nito * mimakwiiribikwo pa ya KK.22
  3. * mimakwiiribikwo pa ya * mimakwiiribikwo pa ya * ono ga wo wo * nusumi sise mu to * siri tu two ywo * i yuki tagapi * mapye tu two ywo * i yuki tagapi * ukagapaku * sira nito * mimakwiiribikwo pa ya KK.22
  4. * suruga no umi * osi pye ni opuru * pama tudura * imasi wo tanomi * oya ni tagapi nu MYS.14.3359b
  5. * ame tuti to * tomo ni wope mu to * omopitutu * tukape maturi si * kokoro tagapi nu MYS.2.176
  6. * sini mo iki mo * oyazi * kokoro to * musubi te si * tomo ya tagapa mu * ware mo yori na mu MYS.16.3797
  7. * oso paya mo * na wo koso mata me * muka tu wo no * sipi no kwo yade no * api pa tagapazi MYS.14.3493a
  8. * nani se mu to * tagapi pa wora mu * ina mo wo mo * tomo no naminami * ware mo yori na mu MYS.16.3798
  9. * ame tuti no * kamwi pa na kare ya * utukusi ki * wa ga tuma saka ru * pikaru kamwi * nari pata wotomye * tadusapete * tomo ni ara mu to * omopi si ni * kokoro tagapi nu * ipa mu subye * se mu subye sira ni * yupu ta suki * kata ni tori kake * situ nusa wo * te ni tori motite * na sake so to * ware pa inoredo * makite ne si * imo ga tamoto pa * kumo ni tanabiku MYS.19.4236


showing results 1 to 9 of 9