ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * oti tagiti * nagaruru midu no * ipa ni pure * yodom yeru yodo ni * tukwi no kage mi yu MYS.9.1714
 2. * ame tuti no * pazime no toki yu * ama no gapa * i mukapi worite * pito tose ni * puta tabi apa nu * tuma gwopwi ni * mono omopu pito * ama no gapa * yasu no kapara no * ari gaywopu * ide no watari ni * sopo bune no * tomo ni mo pe ni mo * puna yosopi * ma kadi sizi nuki * pata susuki * moto pa mo soyo ni * aki kaze no * puki kuru yopi ni * ama no gapa * sira nami sinwogi * oti tagitu * paya se watarite * waka kusa no * tuma ga te maku to * opo bune no * omopi tanomite * kogi ku ramu * so no tuma no kwo ga * ara tama no * tosi no wo naga ku * omopi ko si * kwopwi wo tukusa mu * pumi tukwi no * nanu ka no yopi pa * ware mo kanasi * mo MYS.10.2089
 3. * yama taka mi * sira yupu bana ni * oti tagitu * taki no kaputi pa * miredo aka nu kamo MYS.6.909
 4. * wa go opo kimi * kamwi no mikoto no * taka sira su * putagi no miya pa * momo kwi mo ku * yama pa ko daka si * oti tagitu * se no oto mo kiywo si * ugupisu no * ki naku paru bye pa * ipapo ni pa * yama sita pikari * nisiki nasu * pana saki wowori * sa wo sika no * tuma ywobu aki pa * ama gwir apu * sigure wo ita mi * sa ni turapu * momiti tiritutu * ya ti tose ni * are tuga si tutu * ame no sita * sira si myesa mu to * momo yo ni mo * kaparu masizi ki * opo miya tokoro MYS.6.1053
 5. * koto ni idete * ipaba yuyusi mi * yama gapa no * tagitu kokoro wo * seki apete ari MYS.11.2432
 6. * oti tagitu * pasiri wi no midu no * kiywo ku areba * okite pa ware pa * yuki kate nu kamo MYS.7.1127
 7. * se wo paya mi * oti tagiti taru * sira nami ni * kapadu naku nari * asa yopi goto ni MYS.10.2164
 8. * yasumisisi * wa go opo kimi no * kikosi myesu * ame no sita ni * kuni pa si mo * sapa ni aredomo * yama kapa no * kiywo ki kaputi to * mi kokoro wo * yosinwo no kuni no * pana tirapu * akidu no nwo pye ni * miya basira * putwo siki mase ba * momo sikwi no * opo miya pito pa * pune name te * asa kapa watari * puna gipopi * yupu kapa wataru * ko no kapa no * tayuru koto na ku * ko no yama no * iya taka sira su * midu tagitu * taki no miyakwo pa * mi redo aka nu kamo MYS.1.36
 9. * ko no wo gapa * kwiri no musub yeru * tagiti yuku * pasiri wi no upe ni * koto age se ne domo MYS.7.1113
 10. * taka yama no * ipa moto tagiti * yuku midu no * oto ni pa tatezi * kwopwite sinu tomo MYS.11.2718
 11. * tosi no pa ni * kaku mo mi te si ka * mi yosinwo no * kiywo ki kaputi no * tagitu sira nami MYS.6.908
 12. * asa pi sasi * sogapini mi yuru * kamu nagara * mi na ni oba s eru * sira kumo no * ti pye wo osi wake * ama sosori * taka ki tati yama * puyu natu to * waku koto mo na ku * sirwo tape ni * yuki pa puri okite * inisipye yu * ari ki ni kyereba * kogosi * ka mo * ipa no kamusabwi * tamakiparu * iku yo pe ni kye mu * tatite wite * mi redomo ayasi * * mine daka mi * tani wo puka mito * oti tagitu * kiywo ki kaputi ni * asa sara zu * kwiri tati watari * yupu sareba * kumo wi tanabiki * kumo wi nasu * kokoro mo sinwo ni * tatu kwiri no * omopi sugusa zu * yuku midu no * oto mo sayake ku * yorodu yo ni * ipi tugi yuka mu * kapa si taye zupa MYS.17.4003
 13. * sazare nami * iswo kwosi di n aru * noto se gapa * oto no sayake sa * tagitu se goto ni MYS.3.314
 14. * ame pureba * tagitu yama gapa * ipa ni pure * kimi ga kudaka mu * kokoro pa motazi MYS.10.2308
 15. * yasumisisi * wa go opo kimi * kamu nagara * kamu sabwi sesu to * yosinwo kapa * tagitu kaputi ni * taka tono wo * taka siri masite * nobori tati * kuni mi wo se seba * tatanaduku * awo kaki yama * yama tu mi no * maturu mi tukwi to * paru bye pa * pana kazasi moti * aki tateba * momiti ba kazasi * yuki swopu * kapa no kamwi mo * opomi ke ni * tukape maturu to * kami tu se ni * u kapa wo tati * simo tu se ni * sade sasi watasu * yama kapa mo * yori te tukapu ru * kamwi no mi yo kamo MYS.1.38b
 16. * ara tama no * tosi yuki kapari * paru sareba * pana nomwi nipopu * asipikwi no * yama sita toyomi * oti tagiti * nagaru sakita no * kapa no se ni * ayu kwo sa basiru * sima tu tori * u kapi tomonape * kagari sasi * nadusapi yukeba * wagimo kwo ga * kata mi gatera to * kurenawi no * ya sipo ni somete * okose taru * koromo no suswo mo * toporite nure nu MYS.19.4156
 17. * nageki seba * pito siri nu be mi * yama gapa no * tagitu kokoro wo * seki apete aru kamo MYS.7.1383
 18. * yama kapa mo * yorite tukapu ru * kamu nagara * tagitu kaputi ni * puna de sesu kamo MYS.1.39
 19. * yasumisisi * wa go opo kimi * kamu nagara * kamu sabwi sesu to * yosinwo kapa * tagitu kaputi ni * taka tono wo * taka siri masite * nobori tati * kuni mi wo se seba * tatanaduku * awo kaki yama * yama tu mi no * maturu mi tukwi to * paru bye pa * pana kazasi moti * aki tateba * momiti kazas e ri * yuki swopu * kapa no kamwi mo * opomi ke ni * tukape maturu to * kami tu se ni * u kapa wo tati * simo tu se ni * sade sasi watasu * yama kapa mo * yori te tukapu ru * kamwi no mi yo kamo MYS.1.38a
 20. * oti tagitu * kata kapi gapa no * taye nu goto * ima mi ru pito mo * yama zu kaywopa mu MYS.17.4005
 21. * iswo no ma yu * tagitu yama kapa * taye zu araba * mata mo api mi mu * aki katamakete MYS.15.3619
 22. * yorodu yo ni * mi tomo aka me ya * mi yosinwo no * tagitu kaputi no * opo miya tokoro MYS.6.921
 23. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * miredo aka nu * nara yama kwoyete * ma kwi tumu * idumi no kapa no * paya ki se wo * sawo sasi watari * tipayaburu * udi no watari no * tagitu se wo * mitutu watarite * apumi di no * apusaka yama ni * ta muke site * wa ga kwoye yukeba * sasanami no * siga no kara saki * saki ku araba * mata kapyeri mi mu * miti no kuma * ya swo kuma goto ni * nagekitutu * wa ga sugwi yukeba * iya topo ni * satwo sakari ki nu * iya taka ni * yama mo kwoye ki nu * turugi tati * saya yu nuki idete * ikagwo yama * ika ni ka wa ga se mu * yuku pye sira zute MYS.13.3240
 24. * asipiki no * mi yama mo saya ni * oti tagitu * yosinwo no kapa no * kapa no se no * kiywo ki wo mireba * kami bye ni pa * ti dori siba naki * simo bye ni pa * kapadu tuma ywobu * momo sikwi no * opo miya pito mo * woti koti ni * sizi ni si areba * miru gotoni * ayani tomosi mi * tama kadura * tayuru koto na ku * yorodu yo ni * kaku si moga mo to * ame tuti no * kamwi wo so inoru * kasikwo kare domo MYS.6.920
 25. * patuse gapa * sira yupu bana ni * oti tagitu * se wo sayake mi to * mi ni ko si ware wo MYS.7.1107


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 28)