ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * kapa no se no * tagiti wo mireba * tama kamo * tiri midare taru * kapa no tune kamo MYS.9.1685
  2. * namayomino * kapwi no kuni * uti yosu ru * suruga no kuni to * koti goti no * kuni no mi naka yu * ide tat eru * puzi no taka ne pa * ama kumo mo * i yuki pabakari * tobu tori mo * tobi mo nobora zu * moyuru pwi wo * yuki moti keti * puru yuki wo * pwi moti keti tutu * ipi mo e zu * na duke mo sira zu * kususi ku mo * imasu kamwi kamo * se no umi to * na dukete aru mo * so no yama no * tutum yeru umi so * puzi kapa to * pito no wataru mo * so no yama no * midu no tagiti so * pi no moto no * yamato no kuni no * sidume to mo * imasu kamwi kamo * takara to mo * nar eru yama kamo * suruga n aru * puzi no taka ne pa * miredo aka nu kamo MYS.3.319
  3. * mukwo gapa no * miwo wo paya mi ka * aka gwoma no * a gaku tagiti ni * nure ni kyeru kamo MYS.7.1141


showing results 1 to 3 of 3