ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * kiki tu ya to * imo ga twopa s eru * kari ga ne pa * makoto mo topo ku * kumo gakuru nari MYS.8.1563
 2. * takudunwo no * sirakwi no kuni yu * pito goto wo * yo si to kika site * twopi saku ru * ugara parakara * na ki kuni ni * watari ki masite * opo kimi no * siki masu kuni ni * utipi sasu * miyakwo simimi ni * satwo ipye pa * sapa ni aredomo * ikasama ni * omopi kye me kamo * ture mo na ki * sapo no yama pye ni * naku kwo nasu * sitapi ki masite * siki tape no * ipye wo mo tukuri * ara tama no * tosi no wo naga ku * sumapitutu * imasi si mono wo * ik yeru mono * sinu to ipu koto ni * manukare nu * mono ni si areba * tanom yeri si * pito no kotogoto * kusa makura * tabi n aru potwo ni * sapo gapa wo * asa kapa watari * kasuga nwo wo * sogapi ni mitutu * asi pikwi no * yama pye wo sasite * kurekure to * kakuri masi nu re * ipa mu subye * se mu subye sira ni * ta motopori * tada pito ri site * sirwo tape no * koromo de posa zu * nagekitutu * wa ga naku namita * arima yama * kumo wi tanabiki * ame ni puri ki ya MYS.3.460
 3. * ta so kare to * twopaba kotape mu * subye wo na mi * kimi ga tukapi wo * kapyesi turu kamo MYS.11.2545
 4. * mapi situtu * kimi ga opos eru * nadesikwo ga * pana nomwi topa mu * kimi nara naku ni MYS.20.4447
 5. * imo mo ware mo * kokoro pa oyazi * * tagup yeredo * iya natukasi ku * api mire ba * toko patu pana ni * kokoro gu si * me gusi * mo na si ni * pasikyeyasi * * a ga oku duma * opo kimi no * mi koto kasikwomi * asipikwi no * yama kwoye nu yuki * ama zakaru * pina wosame ni to * wakare ko si * so no pi no kipami * ara tama no * tosi yuki gapyeri * paru pana no * uturopu madeni * api mi neba * ita mo subye na mi * siki tape no * swode kapyesitutu * nuru ywo oti zu * ime ni pa mi redo * ututu ni si * tada ni ara neba * kwopwisi kyeku * ti pye ni tumori nu * tika ku araba * kapyeri ni dani mo * uti yukite * imo ga ta makura * sasi kapete * nete mo ko masi wo * tama poko no * miti pa si dopo ku * seki sapeni * pyenarite are koso * yosi we ya si * yosi pa ara mu so * pototogisu * ki naka mu tukwi ni * itu si ka mo * paya ku nari na mu * u no pana no * nipop yeru yama wo * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * apumi di ni * i yuki nori tati * awo ni yo si * nara no wagipye ni * nuye dori no * ura nake situtu * sita gwopwi ni * omopi urabure * kadwo ni tati * yupu ke twopitutu * a wo matu to * nasu ramu imo wo * apite paya mi mu MYS.17.3978
 6. * opo saka ni * apu ya wotomye wo * miti twopeba * tada ni pa nora zu * tagimati wo noru NSK.64
 7. * tatanaduku * awo kakiyama no * pyenari naba * sibasiba kimi wo * koto twopazi kamo MYS.12.3187
 8. * koto twopa nu * kwi sura imo to se * ari to ipu wo * tada pito ri kwo ni * aru ga kurusi sa MYS.6.1007
 9. * ura bye wo mo * ya swo no timata mo * ura twopedo * kimi wo api mi mu * tadoki sira zu mo MYS.16.3812
 10. * kaku kwopwi mu * mono to siri seba * wagimo kwo ni * koto twopa masi wo * ima si kuyasi * mo MYS.12.3143
 11. * koto topa nu * kwi sura paru saki * aki dukeba * momiti tiraku pa * tune wo na mi koso MYS.19.4161a
 12. * taka pikaru * pi no mi kwo * ube si koso * twopi tamape * ma koso ni * twopi tamape * are koso pa * yo no naga pito * swora mitu * yamato no kuni ni * kari kwo mu to * imada kika zu KK.72
 13. * taka pikaru * pi no mi kwo * ube si koso * twopi tamape * ma koso ni * twopi tamape * are koso pa * yo no naga pito * swora mitu * yamato no kuni ni * kari kwo mu to * imada kika zu KK.72
 14. * momo tara zu * yama ta no miti wo * nami kumo no * utukusi * tuma to * katarapa zu * wakare si kureba * paya kapa no * yuku mo sira ni * koromo de no * kapyeru mo sira ni * uma zimono * tatite tuma duki * se mu subye no * taduki wo sira ni * mononopu no * ya swo no kokoro wo * ame tuti ni * omopi tara pasi * tama apaba * kimi ki masu ya to * wa ga nageku * ya saka no nageki * tama poko no * miti kuru pito no * tati tomari * ika ni to twopaba * kotape yaru * taduki wo sira ni * sa niturapu * kimi ga na ipaba * iro ni idete * pito siri nu be mi * asi pikwi no * yama ywori iduru * tukwi matu to * pito ni pa ipite * kimi matu ware wo MYS.13.3276
 15. * mi swora yuku * kumo ni moga mo na * kyepu yukite * imo ni koto dopi * asu kapyeri ko mu MYS.14.3510
 16. * tada ko yopi * api taru kwo ra ni * koto dopi mo * imada se zusite * sa ywo so ake ni kyeru MYS.10.2060
 17. * nanipa gata * sipo pwi no nagori * yo ku mi te mu * ipye n aru imo ga * mati twopa mu tame MYS.6.976
 18. * opo kimi no * make no manima ni * sima mori ni * wa ga tati kureba * papaswoba no * papa no mikoto pa * mi mo no suswo * tumi age kaki nade * titi no mwi no * titi no mikoto pa * takudunwo no * sira pige no upe yu * namita tari * nageki notabaku * kagwo zimono * tada pito ri site * asa two de no * kanasi ki wa ga kwo * ara tama no * tosi no wo naga ku * api mi zupa * kwopwisi ku aru be si * kepu dani mo * koto dopi se mu to * wosimitutu * kanasibwi mase * waka kusa no * tuma mo kwo domo mo * woti koti ni * sapa ni kakumi wi * paru tori no * kowe no sa maywopi * sirwo tape no * swode naki nurasi * tadusapari * wakare kate nito * piki todome * sitapi si monowo * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * tama poko no * miti ni ide tati * woka no saki * i tamuru gotoni * yorodu tabi * kapyeri mi situtu * paroparo ni * wakare si kureba * omopu swora * yasu ku mo ara zu * kwopuru swora * kurusi ki monowo * utusemi no * yo no pito nareba * tama kiparu * inoti mo sira zu * una para no * kasikwo ki miti wo * sima dutapi * i kogi watarite * ari meguri * wa ga kuru madeni * tapirake ku * oya pa imasane * tutumi na ku * tuma pa mata se to * suminoye no * a ga sumye kamwi ni * nusa maturi * inori mawosite * nanipa tu ni * pune wo uke suwe * ya swo ka nuki * kakwo totonopete * asa biraki * wa pa kogi de nu to * ipye ni tuge koso MYS.20.4408
 19. * ara kuma no * sumu to pu yama no * sipase yama * semete twopu tomo * na ga na pa norazi MYS.11.2696
 20. * momo saka no * pune kogu ura no * ya ura sasi * papa pa twopu tomo * so no na pa norazi MYS.11.2407
 21. * kaku nomwi ni * ari kyeru mono wo * pagwi no pana * sakite ari ya to * twopi si kimi pa mo MYS.3.455
 22. * wa ga sekwo ga * katami no koromo * tuma dopi ni * wa ga mwi pa sakezi * koto dopa zu tomo MYS.4.637
 23. * opo umi no * okuka mo sira zu * yuku ware wo * itu ki masa mu to * twopi si kwo ra pa mo MYS.17.3897
 24. * koto topa nu * kwi sura paru saki * aki dukeba * momiti tiraku pa * tune na kye mu to zo MYS.19.4161b
 25. * koto sige mi * api twopa naku ni * ume no pana * yuki ni siworete * uturopa mu kamo MYS.19.4282


Page of 4      (currently showing results 1 to 25 of 87)