ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * uma namete * kyepu wa ga mi turu * suminoye no * kwisi no ponipu wo * yorodu yo ni mi mu MYS.7.1148
 2. * tuginepu * yamasiro di wo * pito tuma no * uma ywori yuku ni * ono duma si * kati ywori yukeba * miru goto ni * ne nomwi si naka yu * soko omopu ni * kokoro si ita si * taratine no * papa ga katami to * wa ga mot eru * maswomi kagami ni * akidu pire * opi name motite * uma kapye wa ga se MYS.13.3314
 3. * uma namete * uti mure kwoye ki * ima mi turu * yosinwo no kapa wo * itu kapyeri mi mu MYS.9.1720
 4. * mononopu no * ya swo tomo no wo no * omopu dwoti * kokoro yara mu to * uma namete * utikutiburi no * sira nami no * ariswo ni yosuru * sibutani no * saki ta motopori * matudaye no * naga pama sugwite * unapi kapa * kiywo ki se gotoni * u kapa tati * ka yuki kaku yuki * mi turedomo * soko mo aka nito * puse no umi ni * pune uke suwete * oki pye kogi * pye ni kogi mi reba * nagisa ni pa * adi mura sawaki * sima mwi ni pa * konure pana saki * kokobaku mo * mi no sayakye ki ka * tama kusige * putagami yama ni * papu tuta no * yuki pa wakare zu * ari gaywopi * iya tosi no pa ni * omopu dwoti * kaku si aswoba mu * ima mo mi ru goto MYS.17.3991
 5. * aki kaze pa * suzusi ku nari nu * uma namete * iza nwo ni yuka na * pagwi no pana mi ni MYS.10.2103
 6. * tata namete * inasa no yama no * ko no ma yu mo * i yuki mamorapi * tatakapeba * ware pa ya we nu * sima tu tori * ukapi ga tomo * ima suke ni kone NSK.12
 7. * yasumisisi * wa go opo kimi no * kikosi myesu * ame no sita ni * kuni pa si mo * sapa ni aredomo * yama kapa no * kiywo ki kaputi to * mi kokoro wo * * yosi nwo no kuni no * pana tirapu * akidu no nwo pye ni * miya basira * putwo siki mase ba * momo sikwi no * opo miya pito pa * pune name te * asa kapa watari * puna gipopi * yupu kapa wataru * ko no kapa no * tayuru koto na ku * ko no yama no * iya taka sira su * midu tagitu * taki no miyakwo pa * mi redo aka nu kamo MYS.1.36
 8. * midorikwo no * waku gwo ga mwi ni pa * taratisi * papa ni udaka ye * pimutuki no * papu kwo ga mwi ni pa * yupu kata ginu * pitura ni nupi ki * kubi tuki no * warapa ga mwi ni pa * yupi pata no * swode tuke goromo * ki si ware wo * nipopi yoru * kwo ra ga yoti ni pa * mina no wata * ka gurwo si kami wo * ma kusi moti * koko ni kaki tari * tori tukane * agete mo maki mi * toki midari * warapa ni nasi mi * sa ni tukapu * iro ni na tukasi ki * murasaki no * opo aya no kinu * suminoye no * topo satwo wo nwo no * ma pari moti * ni posi si kinu ni * koma nisiki * pimo ni nupi tuke * sasa pu kasana pu * nami kasane ki * utisoyasi * womi no kwo ra * ari kinu no * takara no kwo ra ga * uti tape pa * pete oru nuno * pi sarasi no * asa te dukuri wo * pire mo nasu * pasi ki ni tori siki * ipye ni puru * inaki womina ga * tuma do pu to * ware ni okose si * wotikata no * puta aya sita kutu * tobu tori no * asuka wotokwo ga * nagame imi * nupi si kuro kutu * sasi pakite * nipa ni tatazumye * makari na tati to * sapuru wotomye ga * pono kikite * ware ni okose si * mipanada no * kinu no obi wo * piki obi nasu * kara obi ni tora si * watatumi no * tono no iraka ni * tobi kakeru * sugaru no goto ki * kosi poso ni * tori kazarapi * maswo kagami * tori name kakete * ono ga kapo * kapyerapi mitutu * paru sarite * nwo pye wo megureba * omosirwo mi * ware wo omo pe ka * sa nwo tu tori * ki naki kakerapu * aki sarite * yama pye wo yukeba * natukasi * to * ware wo omo pe ka * ama kumo mo * yuki tanabik yeru * kapyeri tati * miti wo kureba * utipi sasu * miya womina * sasutake no * toneri wotokwo mo * sino burapi * kapye rapi mitutu * ta ga kwo so to ya * omopa yete aru * kaku no goto * se rare si yuweni * inisipye * sazaki si ware ya * pasikiyasi * * kyepu ya mo kwo ra ni * isa ni to ya * omopa yete aru * kaku no goto * serare si yuweni * inisipye no * sakasi ki pito mo * noti no yo no * kagami ni se mu to * oi pito wo * okuri si kuruma * moti kapyeri ko si * moti kapyeri ko si MYS.16.3791
 9. * tate namete * idumi no kapa no * mi wo taye zu * tukape matura mu * opo miya tokoro MYS.17.3908
 10. * yasumisisi * wa go opo kimi * taka terasu * wa ga pi no mi kwo no * uma namete * mi kari tata s e ru * waka komo wo * * kari di no wo nwo ni * sisi kosoba * ipapi woroga me * udura koso * ipapi motopo re * sisi zimono * ipapi worogami * udura nasu * ipapi motopori * kasikwo mi to * tukape maturite * pisakata no * ame miru goto ku * maswo kagami * apugite miredo * paru kusa no * iya medurasi ki * wa go opo kimi kamo MYS.3.239
 11. * uma name te * iza uti yukana * sibutani no * kiywo ki iswo mwi ni * yosuru nami mi ni MYS.17.3954
 12. * ipase nwo ni * aki pagwi sinwogi * uma namete * patu to gari dani * se zu ya wakare mu MYS.19.4249
 13. * tama kiparu * uti no opo nwo ni * uma namete * asa puma su ramu * so no kusa puka nwo MYS.1.4
 14. * ame tuti no * topo ki ga goto * pi tukwi no * naga ki ga goto * osi teru * nanipa no miya ni * wa go opo kimi * kuni sira su rasi * mi ke tu kuni * pi no mi tukwi to * apadi no * nwo sima no ama no * wata no soko * oki tu ikuri ni * apabi tama * sapa ni kaduki de * pune namete * tukape maturu si * taputwo si mireba MYS.6.933
 15. * tata namete * inasa no yama no * ko no ma ywo mo * i yuki mamworapi * tatakapeba * ware pa ya we nu * sima tu tori * ukapi ga tomo * ima suke ni kone KK.14
 16. * sirwo tape no * swode name zu nuru * nubatama no * ko yopi pa paya mo * akeba akenamu MYS.12.2962
 17. * uma namete * taka no yama pye wo * sirwo tape ni * nipopasi taru pa * ume no pana kamo MYS.10.1859
 18. * ma kuzu papu * kasuga no yama pa * uti nabiku * paru sari yuku to * yama no pe ni * kasumi tanabiki * takamatwo ni * ugupisu naki nu * mononopu no * ya swo tomo no wo pa * kari ga ne no * ki tugu ko no koro * kaku tugite * tune ni ari se ba * tomo namete * aswoba mu mono wo * uma namete * yuka masi satwo wo * mati gate ni * wa ga se si paru wo * kake maku mo * aya ni kasikwo si * ipa maku mo * yuyusi ku ara mu to * arakazime * kanete siri seba * ti dori naku * so no sapo gapa ni * ipa ni opuru * suga no ne torite * sinwopu kusa * parape te masi wo * yuku midu ni * misogi te masi wo * opo kimi no * mikoto kasikwo mi * momo sikwi no * opo miya pito no * tama poko no * miti ni mo ide zu * kwopuru ko no koro MYS.6.948
 19. * ma kuzu papu * kasuga no yama pa * uti nabiku * paru sari yuku to * yama no pe ni * kasumi tanabiki * takamatwo ni * ugupisu naki nu * mononopu no * ya swo tomo no wo pa * kari ga ne no * ki tugu ko no koro * kaku tugite * tune ni ari se ba * tomo namete * aswoba mu mono wo * uma namete * yuka masi satwo wo * mati gate ni * wa ga se si paru wo * kake maku mo * aya ni kasikwo si * ipa maku mo * yuyusi ku ara mu to * arakazime * kanete siri seba * ti dori naku * so no sapo gapa ni * ipa ni opuru * suga no ne torite * sinwopu kusa * parape te masi wo * yuku midu ni * misogi te masi wo * opo kimi no * mikoto kasikwo mi * momo sikwi no * opo miya pito no * tama poko no * miti ni mo ide zu * kwopuru ko no koro MYS.6.948
 20. * yasumisisi * wa go opo kimi pa * mi yosinwo no * akidu no wo nwo no * nwo no pe ni pa * tomi suwe okite * mi yama ni pa * ime tate watasi * asa gari ni * sisi pumi okosi * yupu gari ni * tori pumi tate * uma namete * mi kari so tata su * paru no sige nwo ni MYS.6.926
 21. * uma namete * miyosi nwo gapa wo * mi maku pori * uti kwoye kite so * taki ni aswobi turu MYS.7.1104
 22. * pinamisi no * mi kwo no mikoto no * uma namete * mi kari tata si si * toki pa ki mukapu MYS.1.49


showing results 1 to 22 of 22