ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * pito ri nu to * komo kuti me ya mo * aya musiro * wo ni naru made ni * kimi wo si mata mu MYS.11.2538
 2. * nemokoro ni * mono wo omopeba * ipa mu subye * se mu subye mo na si * imo to ware * te tadusaparite * asita ni pa * nipa ni ide tati * yupu pye ni pa * toko uti parapi * sirwo tape no * swode sasi kapete * sa ne si ywo ya * tune ni ari kyeru * asi pikwi no * yama dori kosoba * wo mukapi ni * tuma dopi su to ipe * utusemi no * pito n aru ware ya * nani su to ka * pito pi pito ywo mo * sakari wite * nageki kwopu ramu * koko omopeba * mune koso ita ki * soko yuweni * kokoro nagu ya to * takamatwo no * yama ni mo nwo ni mo * uti yukite * aswobi arukedo * pana nomwi * nipopite areba * miru gotoni * masite omopoyu * ika nisite * wasure mu mono so * kwopwi to ipu mono wo MYS.8.1629
 3. * koromo de ni * arasi no pukite * samu ki ywo wo * kimi ki masa zupa * pito ri ka mo ne mu MYS.13.3282
 4. * sanwo yama ni * utu ya wonoto no * topo kadomo * ne mo to ka kwo ro ga * omo ni mi ye turu MYS.14.3473
 5. * momiti ba wo * tirasu sigure no * puru nape ni * ywo sape so samu ki * pito ri si nureba MYS.10.2237
 6. * pito no nuru * uma i pa ne zute * pasikiyasi * kimi ga me sura wo * porite nageka mu MYS.11.2369a
 7. * pito no nuru * uma i pa ne zute * pasikiyasi * kimi ga me sura wo * porite nageka mu MYS.11.2369a
 8. * sinateru * katasipa gapa no * sa ni nuri no * opo pasi no upe yu * kurenawi no * aka mo suswo biki * yama awi moti * sur eru kinu kite * tada pito ri * i watara su kwo pa * waka kusa no * tuma ka aru ramu * kasi no mwi no * pito ri ka nu ramu * topa maku no * posi ki wa g imo ga * ipye no sira na ku MYS.9.1742
 9. * utusemi no * yo no pito nareba * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * sikwi sima no * yamato no kuni no * iswo no kami * puru no satwo ni * pimo toka zu * maro ne wo sureba * wa ga ki taru * koromo pa nare nu * miru goto ni * kwopwi pa masaredo * iro ni ideba * pito siri nu be mi * puyu no ywo no * akasi mo e nu wo * i mo ne zuni * ware pa so kwopuru * imo ga tadaka ni MYS.9.1787
 10. * sa nu gani pa * tare to mo ne me do * oki tu mo no * nabiki si kimi ga * koto matu ware wo MYS.11.2782
 11. * sa nu gani pa * tare to mo ne me do * oki tu mo no * nabiki si kimi ga * koto matu ware wo MYS.11.2782
 12. * paru nareba * ube mo saki taru * ume no pana * kimi wo omopu to * ywo i mo ne naku ni MYS.5.831
 13. * pototogisu * ki naku sa tukwi no * mizika ywo mo * pito ri si nureba * akasi kane tu mo MYS.10.1981
 14. * imo ni kwopwi * i ne nu asake ni * wosi dori no * koko yu wataru pa * imo ga tukapi ka MYS.11.2491
 15. * api omopa zu * kimi pa aru rasi * nubatama no * ime ni mo mi ye zu * uke pite nure do MYS.11.2589
 16. * tama kusiro * maki ne si imo wo * tukwi mo pe zu * okite ya kwoye mu * ko no yama no saki MYS.12.3148
 17. * ama no para * purisake mireba * ywo zo puke ni kyeru * yosi we ya si * pito ri nuru ywo pa * akeba ake nu tomo MYS.15.3662
 18. * miya pito no * yasu i mo ne zute * kyepu kyepu to * matu ramu monowo * mi ye nu kimi kamo MYS.15.3771
 19. * opopara no * puri ni si satwo ni * imo wo okite * ware i ne kane tu * ime ni mi ye koso MYS.11.2587
 20. * sinwopara no * oto pimye no kwo wo * sa pito yu mo * wi ne te mu sida ya * ipye ni kudasa mu FK.11
 21. * nami no upe ni * uki ne se si ywopi * ado mope ka * kokoro ganasi ku * ime ni mi ye turu MYS.15.3639
 22. * miyakwo n aru * are taru ipye ni * pito ri neba * tabi ni masarite * kurusi karu be si MYS.3.440
 23. * simaraku pa * netutu mo ara mu wo * ime nomwi ni * motona mi yetutu * a wo ne si nakuru MYS.14.3471
 24. * imo mo ware mo * kokoro pa oyazi * * tagup yeredo * iya natukasi ku * api mire ba * toko patu pana ni * kokoro gu si * megu si mo na si ni * pasikyeyasi * a ga oku duma * opo kimi no * mi koto kasikwomi * asipikwi no * yama kwoye nu yuki * ama zakaru * pina wosame ni to * wakare ko si * so no pi no kipami * ara tama no * tosi yuki gapyeri * paru pana no * uturopu madeni * api mi neba * ita mo subye na mi * siki tape no * swode kapyesitutu * nuru ywo oti zu * ime ni pa mi redo * ututu ni si * tada ni ara neba * kwopwisi kyeku * ti pye ni tumori nu * tika ku araba * kapyeri ni dani mo * uti yukite * imo ga ta makura * sasi kapete * nete mo ko masi wo * tama poko no * miti pa si dopo ku * seki sapeni * pyenarite are koso * yosi we ya si * yosi pa ara mu so * pototogisu * ki naka mu tukwi ni * itu si ka mo * paya ku nari na mu * u no pana no * nipop yeru yama wo * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * apumi di ni * i yuki nori tati * awo ni yo si * nara no wagipye ni * nuye dori no * ura nake situtu * sita gwopwi ni * omopi urabure * kadwo ni tati * yupu ke twopitutu * a wo matu to * nasu ramu imo wo * apite paya mi mu MYS.17.3978
 25. * koporogi no * mati yorokoburu * aki no ywo wo * nuru sirusi na si * makura to ware pa MYS.10.2264


Page of 12      (currently showing results 1 to 25 of 280)