ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * sirwo tape no * ta moto yutake ku * pito no nuru * uma i pa ne zu ya * kwopwi watari na mu MYS.12.2963
 2. * sirwo tape no * ta moto yutake ku * pito no nuru * uma i pa ne zu ya * kwopwi watari na mu MYS.12.2963
 3. * kamitukenwo * aswo no maswo mura * kaki mudaki * nuredo aka nu wo * ado ka a ga se mu MYS.14.3404
 4. * awa yuki no * nipa ni puri siki * samu ki ywo wo * ta makura maka zu * pito ri kamo ne mu MYS.8.1663
 5. * inisipye ni * ari kye mu pito mo * wa ga goto ka * imo ni kwopwitutu * i ne kate zu kye mu MYS.4.497
 6. * miti no siri * kwopada wotomye pa * araswopa zu * ne siku wo si zo mo * urupasi mi omopu KK.46
 7. * piru pa saki * yworu pa kwopwi nuru * nebu no pana * kimi nomwi mi me ya * wake sape ni mi yo MYS.8.1461
 8. * kasuga yama * kasumi tanabiki * kokoro gu ku * ter eru tuku ywo ni * pito ri kamo ne mu MYS.4.735
 9. * kari komo no * pito pye wo sikite * sa nuredomo * kimi to si nureba * samu kye ku mo na si MYS.11.2520
 10. * kari komo no * pito pye wo sikite * sa nuredomo * kimi to si nureba * samu kye ku mo na si MYS.11.2520
 11. * nagusame te * ko yopi pa ne na mu * asu ywori pa * kwopwi ka mo yuka mu * ko yu wakare naba MYS.9.1728
 12. * sapo gapa ni * sa basiru ti dwori * ywo gutatite * na ga kowe kikeba * i ne gate naku ni MYS.7.1124
 13. * omopitutu * nureba ka motona * nubatama no * pito ywo mo oti zu * ime ni si mi yuru MYS.15.3738
 14. * kamu kaze no * ise no pama wogwi * wori pusete * tabi ne ya su ramu * ara ki pama pye ni MYS.4.500
 15. * tama katuma * sima kuma yama no * yupu gwiri ni * naga kwopwi situtu * i ne kate nu kamo MYS.12.3193b
 16. * imo ga swode * wakare si pi ywori * sirwo tape no * koromo kata siki * kwopwi tutu so nu ru MYS.11.2608
 17. * ima ywori pa * aki kaze samu ku * puki na mu wo * ika ni ka pito ri * naga ki ywo wo ne mu MYS.3.462
 18. * pikwo posi pa * tanabata tu mye to * ame tuti no * wakare si toki yu * inausiro * kapa ni muki tati * omopu swora * yasu kye na ku ni * nageku swora * yasu kye na ku ni * awo nami ni * nozomi pa taye nu * sira kumo ni * namita pa tukwi nu * kaku nomwi ya * ikiduki wora mu * kaku nomwi ya * kwopwi tutu ara mu * sa ni nuri no * wo bune moga mo * tama maki no * wo sawo moga mo * asa nagi ni * i kaki watari * yupu pe ni mo * i kogi watari * pisakata no * ama no kapara ni * ama tobu ya * pire katasiki * ma tama de no * tama de sasi kape * amata ywo mo * imo sa ne te si ka * aki mata zu tomo MYS.8.1520b
 19. * yupu sareba * kimi ki masa mu to * mati si ywo no * nagori so ima mo * i ne kate ni suru MYS.11.2588
 20. * se mu subye no * taduki wo sira ni * ipa ga ne no * kogosi ki miti wo * ipa toko no * ne pap yeru kadwo wo * asita ni pa * ide wite nageki * yupu pye ni pa * iri wite sinwopi * sirwo tape no * wa ga koromo de wo * wori kapyesi * pito ri si nureba * nubatama no * kurwo kami sikite * pito no nuru * uma i pa ne zute * opo bune no * yuku ra yuku ra ni * omopitutu * wa ga nuru ywo ra wo * yomi mo ape mu kamo MYS.13.3274
 21. * se mu subye no * taduki wo sira ni * ipa ga ne no * kogosi ki miti wo * ipa toko no * ne pap yeru kadwo wo * asita ni pa * ide wite nageki * yupu pye ni pa * iri wite sinwopi * sirwo tape no * wa ga koromo de wo * wori kapyesi * pito ri si nureba * nubatama no * kurwo kami sikite * pito no nuru * uma i pa ne zute * opo bune no * yuku ra yuku ra ni * omopitutu * wa ga nuru ywo ra wo * yomi mo ape mu kamo MYS.13.3274
 22. * se mu subye no * taduki wo sira ni * ipa ga ne no * kogosi ki miti wo * ipa toko no * ne pap yeru kadwo wo * asita ni pa * ide wite nageki * yupu pye ni pa * iri wite sinwopi * sirwo tape no * wa ga koromo de wo * wori kapyesi * pito ri si nureba * nubatama no * kurwo kami sikite * pito no nuru * uma i pa ne zute * opo bune no * yuku ra yuku ra ni * omopitutu * wa ga nuru ywo ra wo * yomi mo ape mu kamo MYS.13.3274
 23. * se mu subye no * taduki wo sira ni * ipa ga ne no * kogosi ki miti wo * ipa toko no * ne pap yeru kadwo wo * asita ni pa * ide wite nageki * yupu pye ni pa * iri wite sinwopi * sirwo tape no * wa ga koromo de wo * wori kapyesi * pito ri si nureba * nubatama no * kurwo kami sikite * pito no nuru * uma i pa ne zute * opo bune no * yuku ra yuku ra ni * omopitutu * wa ga nuru ywo ra wo * yomi mo ape mu kamo MYS.13.3274
 24. * osi teru * nanipa pori ye no * asi pye ni pa * kari ne taru kamo * simo no puraku ni MYS.10.2135
 25. * ya sima kuni * tuma maki kanete * paru pi no * kasuga no kuni ni * kupasi * mye wo * ari to kikite * yorosi * mye wo * ari to kikite * ma kwi saku * pi no ita two wo * osi piraki * ware iri masi * atwo dwori * tuma dwori site * makura dwori * tuma dwori site * imo ga te wo * ware ni maka sime * wa ga te woba * imo ni maka sime * masakidura * tadaki azapari * sisi kusiro * uma i ne si twoni * nipa tu tori * kakye pa naku nari * nu tu tori * kigisi pa toyomu * pasi kyeku mo * imada ipa zute * ake ni kyeri wagimo NSK.96


Page of 12      (currently showing results 26 to 50 of 279)