ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * sapyenapye nu * mi koto ni areba * kanasi * imo ga * ta makura panare * aya ni kanasi * mo MYS.20.4432
 2. * yamato pye ni * kaze puki agete * kumo banare * soki wori tomo yo * wa wo wasura su na FK.13
 3. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * kanasi * imo ga * ta makura panare * ywo dati ki nwo kamo MYS.14.3480
 4. * taratine no * papa ga te panare * kaku bakari * subye na ki koto pa * imada se na ku ni MYS.11.2368
 5. * utipi sazu * miya pye noboru to * taratisi ya * papa ga te panare * tune sira nu * kuni no okuka wo * momo pye yama * kwoye te sugwi yuki * itu si ka mo * miyakwo wo mi mu to * omopitutu * katarapi woredo * ono ga mwi si * itapasi kyereba * tama poko no * miti no kuma mwi ni * kusa ta wori * siba twori sikite * toko zimono * uti kopi pusite * omopitutu * nageki pus eraku * kuni ni araba * titi twori mi masi * ipye ni araba * papa twori mi masi * yo no naka pa * kaku nomwi na rasi * inu zimono * miti ni pusite ya * inoti sugwi na mu MYS.5.886a
 6. * yo tu no pemi * itu tu no mono no * atumar eru * kitana ki mwi woba * itopi sutu be si * panare sutu be si BS.19
 7. * awo ni yo si * nara wo ki panare * ama zakaru * pina ni pa aredo * wa ga sekwo wo * mi tutu si woreba * omopi yaru * koto mo ari si wo * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * wosu kuni no * koto tori motite * waka kusa no * ayupi ta dukuri * mura tori no * asa dati inaba * okure taru * are ya kanasi ki * tabi ni yuku * kimi ka mo kwopwi mu * omopu swora * yasu ku ara neba * nagekaku wo * todome mo kanete * mi wataseba * u no pana yama no * pototogisu * ne nomwi si naka yu * asa gwiri no * midaruru kokoro * koto ni idete * ipaba yuyusi mi * twonami yama * tamuke no kamwi ni * nusa maturi * a ga kopi nomaku * pasikyeyasi * * kimi ga tadaka wo * ma saki ku mo * ari ta motopori * tukwi tataba * toki mo kapasa zu * nadesi kwo ga * pana no sakari ni * api mi sime to so MYS.17.4008
 8. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * tuma wakare * kanasi ku pa aredo * masura wo no * kokoro puri okosi * tori yosopi * kadwo de wo sureba * taratine no * papa kaki nade * waka kusa no * tuma pa tori tuki * tapirake ku * ware pa ipapa mu * ma saki kute * paya kapyeri ko to * ma swode moti * namita wo nogopi * musepitutu * katarapi sureba * mura tori no * ide tati kate ni * todokopori * kapyeri mi situtu * iya topo ni * kuni wo ki panare * iya taka ni * yama wo kwoye sugwi * asi ga tiru * nanipa ni ki wite * yupu sipo ni * pune wo uke suwe * asa nagi ni * pe muke koga mu to * samorapu to * wa ga woru toki ni * paru gasumi * sima mwi ni tatite * tadu ga ne no * kanasi ku nake ba * paroparo ni * ipye wo omopi de * opi so ya no * soyo to naru made * nageki turu kamo MYS.20.4398
 9. * opo namuti * sukuna bikwo na no * kamwi yo ywori * ipi tugi kyeraku * titi papa wo * mire ba taputwo ku * mye kwo mire ba * kanasi ku megusi * * utusemi no * yo no kotowari to * kakusama ni * ipi kyeru monowo * yo no pito no * taturu koto date * tisa no pana * sak yeru sakari ni * pasikiyosi * * so no tuma no kwo to * asa yopi ni * wemi mi wema zu mo * uti nakeki * katari kye maku pa * tokosipye ni * kaku si mo ara me ya * ama tuti no * kamwi koto yosete * paru pana no * sakari mo ara mu to * mata si kye mu * toki no sakari so * panare wite * nagyeka su imo ga * itu si ka mo * tukapi no ko mu to * mata su ramu * kokoro sabusi ku * minami puki * yuki ke masarite * imidu kapa * nagaru minawa no * yoru pye na mi * saburu so no kwo ni * pimo no wo no * i tugari apite * nipodori no * puta ri narabi wi * nagwo no umi no * oki wo pukamete * sadwopa s eru * kimi ga kokoro no * subye mo subye na sa MYS.18.4106
 10. * ame tuti to * tomo ni moga mo to * omopitutu * ari kye mu monowo * pasikyeyasi * * ipye wo panarete * nami no upe yu * nadusapi ki nite * ara tama no * tukwi pi mo ki pe nu * kari ga ne mo * tugite ki nakeba * taratine no * papa mo tuma ra mo * asa tuyu ni * mo no suswo piduti * yupu gwiri ni * koromo de nurete * saki ku si mo * aru ramu goto ku * ide mi tutu * matu ramu monowo * yo no naka no * pito no nageki pa * api omopa nu * kimi ni are ya mo * aki pagwi no * tirap eru nwo pye no * patu wo pana * karipo ni pukite * kumo banare * topo ki kuni pye no * tuyu simo no * samu ki yama bye ni * yadori s eru ramu MYS.15.3691
 11. * satwo panare * topo ku ara na ku ni * kusa makura * tabi to si omopeba * napo kwopwi ni kyeri MYS.12.3134
 12. * yamato pye ni * nisi puki agete * kumwo banare * soki wori tomo * ware wasure me ya KK.55
 13. * utipi sazu * miya pye noboru to * taratisi ya * papa ga te panare * tune sira nu * kuni no okuka wo * momo pye yama * kwoye te sugwi yuki * itu si ka mo * miyakwo wo mi mu to * omopitutu * katarapi woredo * ono ga mwi si * itapasi kyereba * tama poko no * miti no kuma mwi ni * kusa ta wori * siba twori sikite * toko zimono * uti kopi pusite * omopitutu * nageki pus eraku * kuni ni araba * titi twori mi masi * ipye ni araba * papa twori mi masi * yo no naka pa * kaku nomwi na rasi * inu zimono * miti ni pusite ya * wa ga yo sugwi na mu MYS.5.886b
 14. * wotomye no * i kakuru woka wo * kana suki mo * i po ti moga mo * suki banuru mono KK.99


showing results 1 to 14 of 14