ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * asa di para * tipu ni asi pumi * kokoro gu mi * wa ga omopu kwo ra ga * ipye no atari mi tu MYS.12.3057a
 2. * opo tono no * ko no motopori no * yuki na pumi so ne * sibasiba mo * pura nu yuki zo * yama nomwi ni * puri si yuki zo * yume yoru na pito ya * na pumi so ne yuki pa MYS.19.4227
 3. * opo tono no * ko no motopori no * yuki na pumi so ne * sibasiba mo * pura nu yuki zo * yama nomwi ni * puri si yuki zo * yume yoru na pito ya * na pumi so ne yuki pa MYS.19.4227
 4. * yasumisisi * wa go opo kimi no * taka sika su * yamato no kuni pa * sumyeroki no * kamwi no mi yo ywori * siki mas e ru * kuni ni si areba * are masa mu * mi kwo no tugi tugi * ame no sita * sira si imase to * ya po yorodu * ti tose wo kanete * sadame kye mu * nara no miyakwo pa * kagirwopwi no * paru ni si nareba * kasuga yama * mikasa no nwo pye ni * sakura bana * ko no kure komori * kapo dori pa * ma na ku siba naku * tuyu simo no * aki sari kureba * ikwoma yama * tobupwi ga take ni * pagwi no ye wo * sigarami tirasi * sa wo sika pa * tuma ywobi toyomu * yama mireba * yama mo mi gaposi * * satwo mireba * satwo mo sumi yo si * mononopu no * ya swo tomo no wo no * uti papete * omop ye ri siku pa * ame tuti no * yoriapi no kagiri * yorodu yo ni * sakaye yuka mu to * omop yeri si * opo miya sura wo * tanom yeri si * nara no miyakwo wo * arata yo no * koto ni si areba * opo kimi no * piki no manima ni * paru pana no * uturo pi kapari * mura tori no * asa dati yukeba * sasutake no * opo miya pito no * pumi nara si * kaywopi si miti pa * uma mo yuka zu * pito mo yuka neba * are ni kyeru kamo MYS.6.1047
 5. * wa ga sekwo ga * atwo pumi motome * opi yukaba * kwi no seki mori i * todome te mu kamo MYS.4.545
 6. * ika naru ya * pito ni imase ka * ipa no upe wo * tuti to pumi nasi * ato nok yeru ramu * taputwo ku mo aru ka BS.5
 7. * titi papa wo * mireba taputwo si * mye kwo mireba * megu si utukusi * * yo no naka pa * kaku zo kotowari * moti dori no * kakarapasi * mo yo * yuku pye sira neba * uke gutu wo * nukituru goto ku * pumi nukite * yuku t ipu pito pa * ipa kwi ywori * nari de si pito ka * na ga na nora sane * ame pye yukaba * na ga manima ni * tuti naraba * opo kimi imasu * ko no terasu * pi tukwi no sita pa * ama kumo no * muka busu kipami * taniguku no * sa wataru kipami * kikosi wosu * kuni no mapora zo * ka ni kaku ni * posi ki manima ni * sika ni pa arazi ka MYS.5.800
 8. * simo tu kyenwo * aswo no kapara ywo * isi puma zu * swora yu to ki nu yo * na ga kokoro nore MYS.14.3425
 9. * tada ni yuka zu * ko yu kose di kara * ipa se pumi * motome so wa ga ko si * kwopwite subye na mi MYS.13.3320
 10. * ama kumo wo * poroni pumi adasi * naru kamwi mo * kyepu ni masarite * kasikwo kye me ya mo MYS.19.4235
 11. * sapo gapa no * kwo isi pumi watari * nubatama no * kurwo ma no kuru ywo pa * tosi ni mo ara nu ka MYS.4.525
 12. * pisakata no * ama no two piraki * takatipo no * take ni amori si * sumyeroki no * kamwi no mi yo ywori * pazi yumi wo * ta nigwiri motasi * makagwoya wo * ta basami swopete * opo kume no * masura takye wo wo * saki ni tate * yuki tori opose * yama kapa wo * ipane sakumite * pumi topori * kuni magi situtu * tipayaburu * kamwi wo koto muke * maturope nu * pito wo mo yapasi * paki kiywome * tukape maturite * akidu sima * yamato no kuni no * kasipara no * unebwi no miya ni * miya basira * putwo siri tatete * ame no sita * sira si myesi kyeru * sumyeroki no * ama no pi tugi to * tugite kuru * kimi no mi yo mi yo * kakusapa nu * aka ki kokoro wo * sumyera bye ni * kipame tukusite * tukape kuru * oya no tukasa to * koto datete * saduke tamap yeru * umi no kwo no * iya tugitugi ni * miru pito no * katari tugitete * kiku pito no * kagami ni se mu wo * atarasi ki * kiywo ki so no na so * oboroka ni * kokoro omopite * muna koto mo * oya no na tatu na * opotomo no * udi to na ni op yeru * masura wo no tomo MYS.20.4465
 13. * kapa no se no * isi pumi watari * nubatama no * kurwo ma no kuru ywo pa * tune ni ara nu kamo MYS.13.3313
 14. * sinanwo di pa * ima no pari miti * kari bane ni * asi puma si na mu * kutu pake wa ga se MYS.14.3399
 15. * tatite wite * tadoki mo sira zu * wa ga kokoro * ama tu swora nari * tuti pa pume domo MYS.12.2887
 16. * turugi tati * moro pa no two ki ni * asi pumite * sinaba sinu to mo * kimi ni yori na mu MYS.11.2498
 17. * ko no woka ni * wo sika pumi okosi * ukanerapi * kamokamo su raku * kimi yuweni koso MYS.8.1576
 18. * uma kapaba * imo kati nara mu * yosi we ya si * isi pa pumu tomo * a pa puta ri yuka mu MYS.13.3317
 19. * opo kimi no * topo no mikadwo so * mi yuki puru * kwosi to na ni op yeru * ama zakaru * pina ni si areba * yama taka mi * kapa toposiro si * nwo wo piro mi * kusa koso sigye ki * ayu pasiru * natu no sakari to * sima tu tori * u kapi ga tomo pa * yuku kapa no * kiywo ki se gotoni * kagari sasi * nadusapi noboru * tuyu simo no * aki ni itareba * nwo mo sapa ni * tori sudak yeri to * masura wo no * tomo izanapite * taka pa si mo * amata aredomo * ya kata wo no * a ga opo kurwo ni * sira nuri no * suzu tori tukete * asa kari ni * i po tu tori tate * yupu kari ni * ti dori pumi tate * opu gotoni * yurusu koto na ku * ta banare mo * woti mo ka yasu ki * kore wo okite * mata pa ari gata si * sa narab yeru * taka pa na kye mu to * kokoro ni pa * omopi pokorite * wemapitutu * wataru apida ni * tabure taru * siko tu okina no * koto dani mo * ware ni pa tuge zu * tonogumori * ame no puru pi wo * to gari su to * na nomwi wo norite * misimanwo wo * sogapini mi tutu * putagami no * yama tobi kwoyete * kumo gakuri * kakeri ini ki to * kapyeri kite * sipabure tugure * woku yosi no * soko ni na kyereba * ipu subye no * tadoki wo sira ni * kokoro ni pa * pwi sape moyetutu * omopi kwopwi * ikiduki amari * kedasiku mo * apu koto ari ya to * asipikwi no * wotemo konomo ni * tonami pari * mori bye wo suwete * tipayaburu * kamwi no yasiro ni * teru kagami * situ ni tori swope * kopi nomite * a ga matu toki ni * wotomye ra ga * ime ni tuguraku * na ga kwopuru * so no potu taka pa * matudaye no * pama yuki gurasi * tunasi toru * pimi no ye sugwi te * takwo no sima * tobi ta motopori * asi gamo no * sudaku puruye ni * woto tu pi mo * kinopu mo ari tu * tika ku araba * ima putu ka damwi * topo ku araba * nanu ka no woti pa * sugwi me ya mo * ki na mu wa ga sekwo * nemokoro ni * na kwopwi so yo to so * ima ni tuge turu MYS.17.4011
 20. * nipi murwo wo * pumi sidumu kwo ga * ta dama si naru mo * tama no goto * teras eru kimi wo * uti ni to mawo se MYS.11.2352
 21. * momokine * minwo no kuni no * taka kita no * kukuri no miya ni * pi mukapi ni * yuki nabik yeru wo * ari to kikite * wa ga yuku miti no * okiswo yama * minwo no yama * nabikye to * pito pa pumedomo * kaku yore to * pito pa tukedomo * kokoro na ki yama no * okiswo yama * minwo no yama MYS.13.3242
 22. * asipikwi no * yama saka kwoyete * yuki kaparu * tosi no wo naga ku * sinazakaru * kwosi ni si sumeba * opo kimi no * siki masu kuni pa * miyakwo wo mo * koko mo oyazi * to * kokoro ni pa * omopu monokara * katari sake * mi sakuru pito me * tomosi mi to * omopi si sige si * soko yuweni * kokoro nagu ya to * aki duke ba * pagwi saki nipopu * ipase nwo ni * uma daki yukite * woti koti ni * tori pumi tate * sira nuri no * kwo suzu mo yura ni * apase yari * purisake mitutu * ikidoporu * kokoro no uti wo * omopi nobe * uresibwi nagara * makura duku * tuma ya no uti ni * to gura yupi * suwete zo wa ga kapu * ma sira pu no taka MYS.19.4154
 23. * ko no tukwi pa * kimi ki masa mu to * opo bune no * omopi tanomite * itu si ka to * wa ga mati woreba * momiti ba no * sugwite ini ki to * tamadusa no * tukapi no ipeba * potaru nasu * ponoka ni kikite * opo tuti wo * ponopo to pumite * tatite wite * yuku pye mo sira zu * asa gwiri no * omopi matwopite * tuwe tara zu * ya saka no nageki * nageke domo * sirusi wo na mito * iduku ni ka * kimi ga masa mu to * ama kumo no * yuki no manima ni * i yu sisi no * yuki mo sina mu to * omope domo * miti no sira neba * pito ri wite * kimi ni kwopuru ni * ne nomwi si naka yu MYS.13.3344
 24. * komori ku no * patuse wo guni ni * tuma si areba * isi pa pume domo * napo si ki ni kyeri MYS.13.3311
 25. * tada ni ko zu * ko yu kose di kara * ipa pasi pumi * nadumi zo wa ga ko si * kwopwi te subye na mi MYS.13.3257


Page of 3      (currently showing results 1 to 25 of 60)