ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * wosu kuni no * topo no mikadwo ni * imasi ra ga * kaku makari na ba * tapirake ku * ware pa aswoba mu * ta mudakite * ware pa imasa mu * sumyera wa ga * udu no mi te moti * kaki nade so * negwi tamapu * uti nade so * negwi tamapu * kapyeri ko mu pi * api noma mu ki so * ko no toyo mi ki pa MYS.6.973
 2. * oboroka ni * ware si omopaba * kaku bakari * kata ki mikadwo wo * makari de me ya mo MYS.11.2568
 3. * midorikwo no * waku gwo ga mwi ni pa * taratisi * papa ni udaka ye * pimutuki no * papu kwo ga mwi ni pa * yupu kata ginu * pitura ni nupi ki * kubi tuki no * warapa ga mwi ni pa * yupi pata no * swode tuke goromo * ki si ware wo * nipopi yoru * kwo ra ga yoti ni pa * mina no wata * ka gurwo si kami wo * ma kusi moti * koko ni kaki tari * tori tukane * agete mo maki mi * toki midari * warapa ni nasi mi * sa ni tukapu * iro ni na tukasi ki * murasaki no * opo aya no kinu * suminoye no * topo satwo wo nwo no * ma pari moti * ni posi si kinu ni * koma nisiki * pimo ni nupi tuke * sasa pu kasana pu * nami kasane ki * utisoyasi * womi no kwo ra * ari kinu no * takara no kwo ra ga * uti tape pa * pete oru nuno * pi sarasi no * asa te dukuri wo * pire mo nasu * pasi ki ni tori siki * ipye ni puru * inaki womina ga * tuma do pu to * ware ni okose si * wotikata no * puta aya sita kutu * tobu tori no * asuka wotokwo ga * nagame imi * nupi si kuro kutu * sasi pakite * nipa ni tatazumye * makari na tati to * sapuru wotomye ga * pono kikite * ware ni okose si * mipanada no * kinu no obi wo * piki obi nasu * kara obi ni tora si * watatumi no * tono no iraka ni * tobi kakeru * sugaru no goto ki * kosi poso ni * tori kazarapi * maswo kagami * tori name kakete * ono ga kapo * kapyerapi mitutu * paru sarite * nwo pye wo megureba * omosirwo mi * ware wo omo pe ka * sa nwo tu tori * ki naki kakerapu * aki sarite * yama pye wo yukeba * natukasi * to * ware wo omo pe ka * ama kumo mo * yuki tanabik yeru * kapyeri tati * miti wo kureba * utipi sasu * miya womina * sasutake no * toneri wotokwo mo * sino burapi * kapye rapi mitutu * ta ga kwo so to ya * omopa yete aru * kaku no goto * se rare si yuweni * inisipye * sazaki si ware ya * pasikiyasi * * kyepu ya mo kwo ra ni * isa ni to ya * omopa yete aru * kaku no goto * serare si yuweni * inisipye no * sakasi ki pito mo * noti no yo no * kagami ni se mu to * oi pito wo * okuri si kuruma * moti kapyeri ko si * moti kapyeri ko si MYS.16.3791
 4. * titi gimi ni * ware pa mana gwo zo * papa twozi ni * ware pa mana gwo zo * mawi noboru * ya swo udi pito no * ta muke suru * kasikwo no saka ni * nusa maturi * ware pa zo makaru * topo ki twosa di wo MYS.6.1022
 5. * kaku site ya * napo ya makara mu * tika kara nu * miti no apida wo * nadumi mawi kite MYS.4.700
 6. * momo sikwi no * opo miya pito no * makari dete * aswobu ko yopi no * tukwi no sayake sa MYS.7.1076
 7. * iswo no kami * puru no mikoto pa * tawayamye no * matwopi ni yorite * uma zimono * napa tori tuke * sisi zi mono * yumi ya kakumite * opo kimi no * mikoto kasikwo mi * ama zakaru * pina bye ni makaru * puru koromo * matuti no yama yu * kapyeri ko nu kamo MYS.6.1019
 8. * opo kimi no * maki no manima ni * tori motite * tukapuru kuni no * tosi no uti no * koto katane moti * tama poko no * miti ni ide tati * ipa ne pumi * yama kwoye nwo yuki * miyakwo pye ni * mawi si wa ga se wo * ara tama no * tosi yuki gapyeri * tukwi kasane * mi nu pi sa mane mi * kwopuru sora * yasu ku si ara neba * pototogisu * ki naku satukwi no * ayamye gusa * yomogwi kaduraki * saka miduki * aswobi naguredo * imidu kapa * yuki ke papurite * yuku midu no * iya masini nomwi * tadu ga naku * nagwo ye no suge no * ne mokoro ni * omopi musubore * nagekitutu * a ga matu kimi ga * koto wopari * kapyeri makarite * natu no nwo no * sa yuri no pana no * pana wemi ni * nipubu ni wemite * apa si taru * kyepu wo pazimete * kagami nasu * kaku si tune mi mu * omo gapari se zu MYS.18.4116
 9. * nanipa tu ni * yosopi yosopite * kepu no pi ya * idete makara mu * miru papa na si ni MYS.20.4330
 10. * wa ga sekwo si * kedasi makaraba * sirwo tape no * swode wo pura sane * mi tutu sinupa mu MYS.15.3725
 11. * amori tuku * ame no kagu yama * kasumi tatu * paru ni itare ba * matu kaze ni * ike nami tatite * sakura bana * ko no kure sige ni * oki pye pa * kamo tuma ywobapi * pye tu pye ni * adi mura sawaki * momo sikwi no * opo miya pito no * makari dete * aswobu pune ni pa * kadi sawo mo * na kute sabusi * mo * kogu pito na si ni MYS.3.257
 12. * amori tuku * kamwi no kagu yama * uti nabiku * paru sari kureba * sakura bana * ko no kure sige ni * matu kaze ni * ike nami tati * pye tu pye ni pa * adi mura sawaki * oki bye ni pa * kamo tuma ywobapi * momo sikwi no * opo miya pito no * makari dete * kogi k yeru pune pa * sawo kadi mo * na kute sabusi * mo * koga mu to omopedo MYS.3.260
 13. * wo kakitu no * asa wo piki posi * imo nane ga * tukuri kise kye mu * sirwo tape no * pimo wo mo toka zu * pito pye yupu * obi wo mi pye yupi * kurusi ki ni * tukape maturite * ima dani mo * kuni ni makarite * titi papa mo * tuma wo mo mi mu to * omopitutu * yuki kye mu kimi pa * tori ga naku * aduma no kuni no * kasikwo ki ya * kamwi no mi saka ni * niki pada no * koromo samu ra ni * nubatama no * kami pa midarete * kuni twope do * kuni wo mo nora zu * ipye twope do * ipye wo mo ipa zu * masura wo no * yuki no manima ni * koko ni koyas eru MYS.9.1800
 14. * okura ra pa * ima pa makara mu * kwo naku ramu * so wo opu papa mo * wa wo matu ramu so MYS.3.337
 15. * kamwi yo ywori * ipi tute kuraku * swora mitu * yamato no kuni pa * sumye kamwi no * itukusi ki kuni * koto dama no * sakipapu kuni to * katari tugi * ipi tugapi kyeri * ima no yo no * pito mo kotogoto * me no mapye ni * mi tari siri tari * pito sapa ni * miti te pa aredomo * taka bikaru * pi no mikadwo * kamu nagara * mede no sakari ni * ame no sita * mawosi tamapi si * ipye no kwo to * erabi tamapite * opo mikoto * itadaki moti te * morokwosi no * topo ki sakapi ni * tukapa sa re * makari imase * una para no * pye ni mo oki ni mo * kamu dumari * usipaki imasu * moromoro no * opomi kamwi tati * puna no pe ni * miti biki mawosi * ame tuti no * opomi kamwi tati * yamato no * opo kuni mi tama * pisakata no * ama no mi swora yu * ama gakeri * mi watasi tamapi * koto wopari * kapyera mu pi pa * mata sara ni * opomi kamwi tati * puna no pe ni * mi te uti kake te * sumi napa wo * pape taru goto ku * atikawosi * tika no saki ywori * opotomo no * mitu no pama bwi ni * tada pate ni * mi pune pa pate mu * tutumi na ku * saki ku imasite * paya kapyeri ma se MYS.5.894


showing results 1 to 15 of 15