ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * paru sugwite * natu ki mukapeba * asipikwi no * yama ywobi toyome * sa ywo naka ni * naku pototogisu * patu kowe wo * kike ba natukasi * * ayamye gusa * pana tatibana wo * nuki mazipe * kaduraku madeni * satwo toyome * naki wata redomo * napo si sinwopa yu MYS.19.4180
  2. * kaze mazipe * ame puru ywo no * ame mazipe * yuki puru ywo pa * subye mo na ku * samu ku si areba * kata sipo wo * twori tudusiropi * kasu yu zake * uti susuropite * sipabukapi * pana bisibisi ni * sika to ara nu * pige kaki nadete * are wo okite * pito pa arazi to * pokoropedo * samu ku si areba * asa pusuma * piki kagapuri * nuno kata kinu * ari no kotogoto * ki sopedomo * samu ki ywo sura wo * ware ywori mo * madusi ki pito no * titi papa pa * uwe kogoyu ramu * mye kwo domo pa * kopu kopu naku ramu * ko no toki pa * ika ni situtu ka * na ga yo pa wataru * ame tuti pa * piro si to ipedo * a ga tame pa * sa ku ya nari nuru * pi tukwi pa * akasi to ipedo * a ga tame pa * teri ya tamapa nu * pito mwina ka * a nomwi ya sikaru * wakuraba ni * pito to pa aru wo * pito nami ni * are mo tukuru wo * wata mo na ki * nuno kata kinu no * miru no goto * wawake sagar eru * kakapu nomwi * kata ni uti kake * puse ipo no * mage ipo no uti ni * pita tuti ni * wara kaki sikite * titi papa pa * makura no kata ni * mye kwo domo pa * atwo no kata ni * kakumi wite * urepe sa maywopi * kamadwo ni pa * po ke puki tate zu * kosiki ni pa * kumo no su kakite * ipi kasiku * koto mo wasurete * nuye dori no * nodoyopi woru ni * ito nokite * sema ki mono wo * pasi kiru to * ip eru ga goto ku * simoto toru * satwo wosa ga kowe pa * ne ya dwo made * ki tati ywoba pi nu * kaku bakari * subye na ki mo noka * yo no naka no miti MYS.5.892
  3. * kaze mazipe * ame puru ywo no * ame mazipe * yuki puru ywo pa * subye mo na ku * samu ku si areba * kata sipo wo * twori tudusiropi * kasu yu zake * uti susuropite * sipabukapi * pana bisibisi ni * sika to ara nu * pige kaki nadete * are wo okite * pito pa arazi to * pokoropedo * samu ku si areba * asa pusuma * piki kagapuri * nuno kata kinu * ari no kotogoto * ki sopedomo * samu ki ywo sura wo * ware ywori mo * madusi ki pito no * titi papa pa * uwe kogoyu ramu * mye kwo domo pa * kopu kopu naku ramu * ko no toki pa * ika ni situtu ka * na ga yo pa wataru * ame tuti pa * piro si to ipedo * a ga tame pa * sa ku ya nari nuru * pi tukwi pa * akasi to ipedo * a ga tame pa * teri ya tamapa nu * pito mwina ka * a nomwi ya sikaru * wakuraba ni * pito to pa aru wo * pito nami ni * are mo tukuru wo * wata mo na ki * nuno kata kinu no * miru no goto * wawake sagar eru * kakapu nomwi * kata ni uti kake * puse ipo no * mage ipo no uti ni * pita tuti ni * wara kaki sikite * titi papa pa * makura no kata ni * mye kwo domo pa * atwo no kata ni * kakumi wite * urepe sa maywopi * kamadwo ni pa * po ke puki tate zu * kosiki ni pa * kumo no su kakite * ipi kasiku * koto mo wasurete * nuye dori no * nodoyopi woru ni * ito nokite * sema ki mono wo * pasi kiru to * ip eru ga goto ku * simoto toru * satwo wosa ga kowe pa * ne ya dwo made * ki tati ywoba pi nu * kaku bakari * subye na ki mo noka * yo no naka no miti MYS.5.892
  4. * ume no pana * * si dari yanagwi ni * wori mazipe * pana ni maturaba * kimi ni apa mu kamo MYS.10.1904
  5. * susu no ama no * oki tu mi kamwi ni * i watarite * kaduki toru to ipu * apabi tama * i po ti moga mo * pasikiyosi * * tuma no mikoto no * koromo de no * wakare si toki ywo * nubatama no * ywo doko kata sari * asa ne gami * kaki mo kedura zu * idete ko si * tukwi pi yomitutu * nakeku ramu * kokoro nagusa ni * pototogisu * ki naku satukwi no * ayamye gusa * pana tatibana ni * nuki mazipe * kadura ni seyo to * tutumite yara mu MYS.18.4101
  6. * ame tuti no * topo ki pazime ywo * yo no naka pa * tune na ki mono to * katari tugi * nagarape ki tare * ama no para * puri sake mire ba * teru tukwi mo * miti kake si kyeri * asipikwi no * yama no ko nure mo * paru sare ba * pana saki nipopi * aki dukeba * tuyu simo opite * kaze mazipe * momiti tiri kyeri * utusemi mo * kaku nomwi na rasi * kurenawi no * iro mo uturopi * nubatama no * kurwo kami kapari * asa no wemi * yupu pye kaparapi * puku kaze no * mi ye nu ga goto ku * yuku midu no * tomara nu goto ku * tune mo na ku * uturopu mireba * nipatadumi * nagaruru namita * todomwi kane tu mo MYS.19.4160
  7. * tunwosapapu * ipare no miti wo * asa sara zu * yuki kye mu pito no * omopitutu * kaywopi kye maku pa * pototogisu * naku satukwi ni pa * ayamye gusa * pana tatibana wo * nuki mazipe * kadura ni se mu to * nagatukwi no * sigure no toki pa * momiti ba wo * wori kazasamu to * kuzu no ne no * iya topo naga ni * opo bune no * omopi tanomite * kaywopi kye mu * kimi wo asu yu pa * yoso ni ka mo mi mu MYS.3.423b
  8. * pototogisu * na ga patu kowe pa * ware ni moga * sa tukwi no tama ni * mazipete nuka mu MYS.10.1939
  9. * kaze mazipe * yuki pa puru tomo * mwi ni nara nu * wagipye no ume wo * pana ni tirasu na MYS.8.1445


showing results 1 to 9 of 9