ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * komori ku no * patuse no yama ni * teru tukwi pa * miti kake si kyeri * pito no tune na ki MYS.7.1270
 2. * oki pye ywori * miti kuru sipo no * iya masi ni * a ga mopu kimi ga * mi pune kamo kare MYS.18.4045
 3. * ami no ura * puna nori su ramu * woto mye ra ga * tama mo no suswo ni * sipo mitu ramu ka MYS.15.3610b
 4. * aki yama no * momidi wo kazasi * wa ga woreba * ura sipo miti ku * imada aka naku ni MYS.15.3707
 5. * ami no ura ni * puna nori su ramu * wotomye ra ga * tama mo no suswo ni * sipo mitu ramu ka MYS.1.40
 6. * sipo miteba * min awa ni ukabu * managwo ni mo * ware pa ik yeru ka * kwopwi pa sina zute MYS.11.2734
 7. * inisipye ni * ari kyeru waza no * kusubasi ki * koto to ipi tugu * tinu wotokwo * unapi wotokwo no * utusemi no * na wo araswopu to * tama kiparu * inoti mo sutete * araswopi ni * tuma dopi si kyeru * wotomye ra ga * kikeba kanasi sa * paru pana no * nipoye sakayete * aki no pa no * nipopi ni ter eru * atarasi ki * mwi no sakari sura * masura wo no * koto itapasi mi * titi papa ni * mawosi wakarete * ipye zakari * umi bye ni ide tati * asa yopi ni * miti kuru sipo no * ya pye nami ni * nabiku tama mo no * pusi no ma mo * wosi ki inoti wo * tuyu simo no * sugwi masi ni kyere * oku tu kwi wo * koko to sadamete * noti no yo no * kiki tugu pito mo * iya topo ni * sinwopi ni seyo to * tuge wo gusi * sika sasi kye rasi * opwite nabik yeri MYS.19.4211
 8. * yo no naka pa * munasi ki mono to * ara mu to so * ko no teru tukwi pa * miti kake si kyeru MYS.3.442
 9. * kake maku mo * aya ni kasikwo si * pudipara no * miyakwo simimi ni * pito pa si mo * mitite aredomo * kimi pa si mo * opo ku imase do * yuki mukapu * tosi no wo naga ku * tukape ko si * kimi no mikadwo wo * ame no goto * apugite mitutu * kasikwo kyedo * omopi tanomite * itu si ka mo * pitarasi masite * moti dukwi no * tatapasi kye mu to * wa ga omopu * mi kwo no mikoto pa * paru sareba * uwe tukwi ga upe no * topo tu pito * * matu no sita di yu * nobora site * kuni mi aswobasi * nagatukwi no * sigure no aki pa * opo tono no * migiri simimi ni * tuyu opite * nabik yeru pagi wo * tama ta suki * kakete sinwopa si * mi yuki puru * puyu no asita pa * sasi yanagwi * ne pari adusa wo * opomi te ni * tora si tamapite * aswobasi si * wa ga opo kimi wo * kasumi tatu * paru no pi kurasi * maswo kagami * miredo aka neba * yorodu yo ni * kaku si moga mo to * opo bune no * tanom yeru toki ni * oyodure ni * me ka mo matwop yeru * opo tono wo * purisake mireba * sirwo tape ni * kazari maturite * utipi sasu * miya no toneri pa * tape no po no * asa ginu k yereba * ime kamo * ututu kamo to * kumori ywo no * matwop yeru poto ni * asamoyosi * kwinope no miti yu * tunwosapapu * ipare wo mitutu * kamu paburi * paburi matureba * yuku miti no * taduki wo sira ni * omopedomo * sirusi wo na mi * nagekedomo * oku ka wo na mi * opomi swode * yuki pure si matu wo * koto twopa nu * kwi ni pa aredomo * ara tama no * tatu tukwi goto ni * ama no para * purisake mi tutu * tama ta suki * kakete sinwopa na * kasikwo karedomo MYS.13.3324b
 10. * kake maku mo * aya ni kasikwo si * pudipara no * miyakwo simimi ni * pito pa si mo * mitite aredomo * kimi pa si mo * opo ku imase do * yuki mukapu * tosi no wo naga ku * tukape ko si * kimi no mikadwo wo * ame no goto * apugite mitutu * kasikwo kyedo * omopi tanomite * itu si ka mo * pitarasi masite * moti dukwi no * tatapasi kye mu to * wa ga omopu * mi kwo no mikoto pa * paru sareba * uwe tukwi ga upe no * topo tu pito * * matu no sita di yu * nobora site * kuni mi aswobasi * nagatukwi no * sigure no aki pa * opo tono no * migiri simimi ni * tuyu opite * nabik yeru pagi wo * tama ta suki * kakete sinwopa si * mi yuki puru * puyu no asita pa * sasi yanagwi * ne pari adusa wo * opomi te ni * tora si tamapite * aswobasi si * wa ga opo kimi wo * kasumi tatu * paru no pi kurasi * maswo kagami * miredo aka neba * yorodu yo ni * kaku si moga mo to * opo bune no * tanom yeru toki ni * oyodure ni * me ka mo matwop yeru * opo tono wo * purisake mireba * sirwo tape ni * kazari maturite * utipi sasu * miya no toneri mo * tape no po no * asa ginu k yereba * ime kamo * ututu kamo to * kumori ywo no * matwop yeru poto ni * asamoyosi * kwinope no miti yu * tunwosapapu * ipare wo mitutu * kamu paburi * paburi matureba * yuku miti no * taduki wo sira ni * omopedomo * sirusi wo na mi * nagekedomo * oku ka wo na mi * opomi swode * yuki pure si matu wo * koto twopa nu * kwi ni pa aredomo * ara tama no * tatu tukwi goto ni * ama no para * purisake mi tutu * tama ta suki * kakete sinwopa na * kasikwo karedomo MYS.13.3324a
 11. * sumyeroki no * topo no mikadwo to * siranupi * tukusi no kuni pa * ata mamoru * osape no kwi so to * kikosi wosu * yo mo no kuni ni pa * pito sapa ni * mitite pa aredo * tori ga naku * aduma wo no kwo pa * ide mukapi * kapyeri mi se zute * isami taru * takye ki ikusa to * negwi tamapi * make no manima ni * taratine no * papa ga me karete * waka kusa no * tuma wo mo maka zu * ara tama no * tukwi pi yomitutu * asi ga tiru * nanipa no mitu ni * opo pune ni * ma kai sizi nuki * asa nagi ni * kakwo totonope * yupu sipo ni * kadi piki wori * adomopite * kogi yuku kimi pa * nami no ma wo * i yuki sagukumi * ma saki ku mo * paya ku itarite * opo kimi no * mi koto no manima * masura wo no * kokoro wo motite * ari meguri * koto si woparaba * tutumapa zu * kapyeri ki mase to * ipapi be wo * toko pye ni suwete * sirwo tape no * swode wori kapyesi * nubatama no * kurwo kami sikite * naga ki ke wo * mati ka mo kwopwi mu * pasi ki tuma ra pa MYS.20.4331
 12. * wotomye ra ga * woke ni tare taru * umi wo nasu * naga two no ura ni * asa nagi ni * miti kuru sipo no * yupu nagi ni * yose kuru nami no * so no sipo no * iya masumasu ni * so no nami no * iya sikusikuni * wa g imo kwo ni * kwopwitutu kureba * agwo no umi no * ariswo no upe ni * pama na tumu * ama wotomye domo * unaga s eru * pire mo teru gani * te ni mak ye ru * tama mo yurara ni * sirwo tape no * swode puru mi ye tu * api omopu rasi mo MYS.13.3243
 13. * ame tuti no * topo ki pazime ywo * yo no naka pa * tune na ki mono to * katari tugi * nagarape ki tare * ama no para * puri sake mire ba * teru tukwi mo * miti kake si kyeri * asipikwi no * yama no ko nure mo * paru sare ba * pana saki nipopi * aki dukeba * tuyu simo opite * kaze mazipe * momiti tiri kyeri * utusemi mo * kaku nomwi na rasi * kurenawi no * iro mo uturopi * nubatama no * kurwo kami kapari * asa no wemi * yupu pye kaparapi * puku kaze no * mi ye nu ga goto ku * yuku midu no * tomara nu goto ku * tune mo na ku * uturopu mireba * nipatadumi * nagaruru namita * todomwi kane tu mo MYS.19.4160
 14. * asa sareba * imo ga te ni maku * kagami nasu * mitu no pama bwi ni * opo bune ni * ma kadi sizi nuki * kara kuni ni * watari yuka mu to * tada mukapu * minume wo sasite * sipo matite * miwo biki yukeba * oki pye ni pa * sira nami taka mi * ura mwi ywori * kogite watareba * wagimo kwo ni * apadi no sima pa * yupu sareba * kumo wi kakuri nu * sa ywo pukete * yuku pye wo sira ni * a ga kokoro * akasi no ura ni * pune tomete * uki ne wo situtu * watatumi no * oki pye wo mi reba * izari suru * ama no woto mye pa * wo bune nori * turara ni uk yeri * aka toki no * sipo miti kureba * asi bye ni pa * tadu naki wataru * asa nagi ni * puna de wo se mu to * puna bito mo * kakwo mo kowe ywobi * nipodori no * nadusapi yukeba * ipyesima pa * kumo wi ni mi ye nu * a ga mop yeru * kokoro nagu ya to * paya ku kite * mi mu to omopite * opo bune wo * kogi wa ga yukeba * oki tu nami * taka ku tati ki nu * yoso nomwi ni * mi tutu sugwi yuki * tama no ura ni * pune wo todomete * pama bwi ywori * ura iswo wo mi tutu * naku kwo nasu * ne nomwi si naka yu * watatumi no * ta maki no tama wo * ipye dutwo ni * imo ni yara mu to * piripi tori * swode ni pa irete * kapyesi yaru * tukapi na kyereba * mot eredomo * sirusi wo na mito * mata oki turu kamo MYS.15.3627
 15. * utipi sasu * miya di wo pito pa * miti yukedo * wa ga omopu kimi pa * tada pito ri nomwi MYS.11.2382
 16. * minatwo mwi ni * miti kuru sipo no * iya masi ni * kwopwi pa masaredo * wasura ye nu kamo MYS.12.3159
 17. * tama sik yeru * kiywo ki nagisa wo * sipo miteba * aka zu ware yuku * kapyerusa ni mi mu MYS.15.3706
 18. * oki pye ywori * sipo miti ku rasi * kara no ura ni * asari suru tadu * nakite sawaki nu MYS.15.3642
 19. * minabe no ura * sipo na miti sone * ka sima n aru * turi suru ama wo * mite kapyeri ko mu MYS.9.1669
 20. * yupu saraba * sipo miti ki na mu * suminoye no * asa ka no ura ni * tama mo kari tena MYS.2.121
 21. * sira kumo no * tanabiku kuni no * awo kumo no * muka busu kuni no * ama kumo no * sita n aru pito pa * a nomwi ka mo * kimi ni kwopu ramu * a nomwi ka mo * kimi ni kwopu reba * ame tuti ni * miti tarapasite * kwopure ka mo * mune no yami taru * omope ka mo * kokoro no ita ki * a ga kwopwi zo * pi ni kye ni masaru * itu pa si mo * kwopwi nu toki to pa * ara ne domo * ko no nagatukwi wo * wa ga sekwo ga * sinwopi ni se yo to * ti yo ni mo * sinwopi watare to * yorodu yo ni * katari tugape to * katari site * ko no nagatukwi no * sugwi maku wo * ita mo subye na mi * ara tama no * tukwi no kapareba * se mu subye no * tadwoki wo sira ni * ipa ga ne no * kogosi ki miti no * ipa toko no * ne pap yeru kadwo ni * asita ni pa * ide wite nageki * yupu pye ni pa * iri wi kwopwitutu * nubatama no * kurwo kami sikite * pito no nuru * uma i pa ne zu ni * opo bune no * yukurayukura ni * omopitutu * wa ga nuru ywo ra pa * yomi mo ape nu kamo MYS.13.3329
 22. * sipo mitaba * ika ni se mu to ka * watatumi no * kamwi ga two wataru * ama wotomye domo MYS.7.1216
 23. * oki tu sima * ariswo no tama mo * sipo pwi miti * kakuropi yukaba * omopoye mu kamo MYS.6.918
 24. * sipo miteba * iri nuru iswo no * kusa nare ya * mi raku sukuna ku * kwopu raku no opo ki MYS.7.1394
 25. * waka no ura ni * sipo miti kureba * kata wo na mi * asi pye wo sasi te * tadu naki wataru MYS.6.919


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 40)