ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * kotopi usi no * miyake no ura ni * sasi mukapu * kasima no saki ni * sa ni nuri no * wo bune wo make * tama maki no * wo kadi sizi nuki * yupu sipo no * miti no totomi ni * mi puna kwo wo * adomopi tatete * ywobi tatete * mi pune ide naba * pama mo se ni * okure nami wite * koi marobi * kwopwi ka mo wora mu * asi zuri si * ne nomwi ya naka mu * unakami no * so no tu wo sasite * kimi ga kogi yukaba MYS.9.1780
  2. * aratu no umi * sipo pwi sipo miti * toki pa aredo * idure no toki ka * wa ga kwopwi zara mu MYS.17.3891
  3. * pori ye ywori * asa sipo miti ni * yoru kotumi * kapi ni ari seba * tutwo ni se masi wo MYS.20.4396


showing results 1 to 3 of 3