ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * miyabwi wo ni * ware pa ari kyeri * yadwo kasa zu * kapyesi si ware zo * miyabwi wo ni pa aru MYS.2.127
  2. * miyabwi wo ni * ware pa ari kyeri * yadwo kasa zu * kapyesi si ware zo * miyabwi wo ni pa aru MYS.2.127
  3. * wotomye ra ga * kazasi no tame ni * miyabwi wo no * kadura no tame to * siki mas e ru * kuni no patate ni * saki ni kyeru * sakura no pana no * nipopi pa mo ana ni MYS.8.1429
  4. * miyabwi wo to * ware pa kik ye ru wo * yadwo kasa zu * ware wo kapyes e ri * oso no miyabwi wo MYS.2.126
  5. * miyabwi wo to * ware pa kik ye ru wo * yadwo kasa zu * ware wo kapyes e ri * oso no miyabwi wo MYS.2.126
  6. * kasuga n aru * mikasa no yama ni * tukwi no pune idu * miyabwi wo no * nomu sakaduki ni * kage ni mi ye tutu MYS.7.1295
  7. * una para no * topo ki watari wo * miyabwi wo no * aswobu wo mi mu to * nadusapi so ko si MYS.6.1016
  8. * asipiki no * yama ni si woreba * miyabwi na mi * wa ga su ru waza wo * toga me tamapu na MYS.4.721


showing results 1 to 8 of 8