ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * wagimo kwo wo * ime ni mi ye ko to * yamato di no * watari ze gotoni * ta muke so wa ga suru MYS.12.3128
 2. * momo tara zu * ya swo kuma saka ni * ta muke seba * sugwi ni si pito ni * kedasi apa mu kamo MYS.3.427
 3. * pisakata no * ama no two piraki * taka ti po no * take ni amori si * sumyeroki no * kamwi no mi yo ywori * pazi yumi wo * ta nigwiri motasi * makagwoya wo * ta basami swopete * opo kume no * masura takye wo wo * saki ni tate * yuki tori opose * yama kapa wo * ipane sakumite * pumi topori * kuni magi situtu * tipayaburu * kamwi wo koto muke * maturope nu * pito wo mo yapasi * paki kiywome * tukape maturite * akidu sima * yamato no kuni no * kasi para no * unebwi no miya ni * miya basira * putwo siri tatete * ame no sita * sira si myesi kyeru * sumyeroki no * ama no pi tugi to * tugwite kuru * kimi no mi yo mi yo * kakusapa nu * aka ki kokoro wo * sumyera bye ni * kipame tukusite * tukape kuru * oya no tukasa to * koto datete * saduke tamap yeru * umi no kwo no * iya tugitugi ni * miru pito no * katari tugitete * kiku pito no * kagami ni se mu wo * atarasi ki * kiywo ki so no na so * oboroka ni * kokoro omopite * muna koto mo * oya no na tatu na * opotomo no * udi to na ni op yeru * masura wo no tomo MYS.20.4465
 4. * asi para no * midupo no kuni ni * ta muke su to * amori masi kye mu * i po yorodu * ti yorodu kamwi no * kamu yo ywori * ipi tugi ki taru * kamunabwi no * mi moro no yama pa * paru sareba * paru kasumi tati * aki yukeba * kurenawi nipopu * kamunabwi no * mimoro no kamwi no * obi ni s eru * asuka no kapa no * mi wo paya mi * opwi tame kata ki * isi makura * koke musu made ni * arata ywo no * saki ku kaywopa mu * koto pakari * ime ni mise koso * turugi tati * ipapi matur eru * kamwi ni si maseba MYS.13.3227
 5. * supa ni aru * ipakuni yama wo * kwoye mu pi pa * ta muke yo ku se yo * ara si so no miti MYS.4.567
 6. * titi gimi ni * ware pa mana gwo zo * papa twozi ni * ware pa mana gwo zo * mawi noboru * ya swo udi pito no * ta muke suru * kasikwo no saka ni * nusa maturi * ware pa zo makaru * topo ki twosa di wo MYS.6.1022
 7. * akidu sima * yamato no kuni wo * ama kumo ni * ipa pune ukabe * tomo ni pe ni * ma kai sizi nuki * i kogitutu * kuni mi si se site * amori masi * parapi koto muke * ti yo kasane * iya tugitugi ni * sira si k yeru * ama no pi tugi to * kamu nagara * wa go opo kimi no * ame no sita * wosame tamapeba * mononopu no * ya swo tomo no wo wo * nade tamapi * totonope tamapi * wosu kuni no * yo mo no pito wo mo * abusapa zu * megumi tamapeba * inisipye yu * na ka ri si sirusi * tabi mane ku * mawosi tamapi nu * ta udakite * koto na ki mi yo to * ame tuti * pi tukwi to tomo ni * yorodu yo ni * sirusi tuga mu zo * yasumisisi * wa go opo kimi * aki no pana * si ga iroiro ni * myesi tamapi * akira me tamapi * saka miduki * sakayu ru kyepu no * aya ni taputwo sa MYS.19.4254
 8. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * tuma wakare * kanasi ku pa aredo * masura wo no * kokoro puri okosi * tori yosopi * kadwo de wo sureba * taratine no * papa kaki nade * waka kusa no * tuma pa tori tuki * tapirake ku * ware pa ipapa mu * ma saki kute * paya kapyeri ko to * ma swode moti * namita wo nogopi * musepitutu * katarapi sureba * mura tori no * ide tati kate ni * todokopori * kapyeri mi situtu * iya topo ni * kuni wo ki panare * iya taka ni * yama wo kwoye sugwi * asi ga tiru * nanipa ni ki wite * yupu sipo ni * pune wo uke suwe * asa nagi ni * pe muke koga mu to * samorapu to * wa ga woru toki ni * paru gasumi * sima mwi ni tatite * tadu ga ne no * kanasi ku nake ba * paroparo ni * ipye wo omopi de * opi so ya no * soyo to naru made * nageki turu kamo MYS.20.4398
 9. * sasizumi no * kurusu no wo nwo no * pagwi no pana * tira mu toki ni si * yukite ta muke mu MYS.6.970
 10. * ika nara mu * na opu kamwi ni * ta muke seba * wa ga omopu imo wo * ime ni dani mi mu MYS.11.2418
 11. * kake maku pa * aya ni kasikwo si * tarasipimye * kamwi no mikoto * kara kuni wo * muke tapiragete * mi kokoro wo * sidume tamapu to * i twora site * ipapi tamapi si * ma tama nasu * puta tu no isi wo * yo no pito ni * simyesi tamapite * yorodu yo ni * ipi tugu gane to * wata no soko * oki tu puka ye no * unakami no * kwopu no para ni * mi tedukara * oka si tamapite * kamu nagara * kamusabwi imasu * kusi mi tama * ima no wotudu ni * taputwo ki rokamu MYS.5.813
 12. * yamasiro no * ipata no mori ni * kokoro oso ku * ta muke si tare ya * imo ni api kata ki MYS.12.2856
 13. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * miredo aka nu * nara yama kwoyete * ma kwi tumu * idumi no kapa no * paya ki se wo * sawo sasi watari * tipayaburu * udi no watari no * tagitu se wo * mitutu watarite * apumi di no * apusaka yama ni * ta muke site * wa ga kwoye yukeba * sasanami no * siga no kara saki * saki ku araba * mata kapyeri mi mu * miti no kuma * ya swo kuma goto ni * nagekitutu * wa ga sugwi yukeba * iya topo ni * satwo sakari ki nu * iya taka ni * yama mo kwoye ki nu * turugi tati * saya yu nuki idete * ikagwo yama * ika ni ka wa ga se mu * yuku pye sira zute MYS.13.3240


showing results 1 to 13 of 13