ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * ama wotomye * tama motomu rasi * oki tu nami * kasikwo ki umi ni * puna de s e ri miyu MYS.6.1003
 2. * aki yama no * momiti wo sige mi * matwopi nu ru * imo wo motome mu * yama di sira zu mo MYS.2.208a
 3. * midorikwo no * tame koso omo pa * motomu to ipe * ti nome ya kimi ga * omo motomu ramu MYS.12.2925
 4. * midorikwo no * tame koso omo pa * motomu to ipe * ti nome ya kimi ga * omo motomu ramu MYS.12.2925
 5. * sira ga opu ru * koto pa omopa zu * woti midu pa * ka ni mo kaku ni mo * motomete yuka mu MYS.4.628
 6. * wa ga sekwo ga * atwo pumi motome * opi yukaba * kwi no seki mori i * todome te mu kamo MYS.4.545
 7. * inisipye ni * ari kye mu pito no * motometutu * kinu ni suri kye mu * manwo no pari para MYS.7.1166
 8. * tada ni yuka zu * ko yu kose di kara * ipa se pumi * motome so wa ga ko si * kwopwite subye na mi MYS.13.3320
 9. * ye payasi ni * yadoru sisi ya mo * motomuru ni yo ki * sirwo tape no * swode maki agete * sisi matu wa ga se MYS.7.1292
 10. * x tu xxx * xxxx pitaru * x no ta ni * kusurisi motomu * yo ki pito motomu * samasa mu ga tame ni BS.21
 11. * x tu xxx * xxxx pitaru * x no ta ni * kusurisi motomu * yo ki pito motomu * samasa mu ga tame ni BS.21
 12. * aki yama no * momiti wo sige mi * matwopi nu ru * imo wo motome mu * miti sira zusite MYS.2.208b
 13. * paru sareba * tuma wo motomu to * ugupisu no * konure wo tutapi * nakitutu motona MYS.10.1826
 14. * nuna gapa no * soko n aru tama * motomete * e si tama kamo * piripite * e si tama kamo * atarasi ki * kimi ga * oyu raku wosi * mo MYS.13.3247
 15. * wa ga ta moto * maka mu to omopa mu * masura wo pa * woti midu motome * sira ga opwi ni tari MYS.4.627
 16. * matu gapyeri * sipi nite are ka mo * sa yama da no * wodi ga so no pi ni * motome apa zu kye mu MYS.17.4014
 17. * musasabi pa * konure motomu to * asi pikwi no * yama no satu wo ni * api ni kyeru kamo MYS.3.267
 18. * ko no mi ato wo * tadune motomete * yo ki pito no * imasu kuni ni pa * ware mo mawi te mu * moromoro wo wite BS.8
 19. * kwi no kuni no * pama ni yoru to ipu * apabi tama * piripa mu to ipite * imo no yama * se no yama kwoyete * yuki si kimi * itu ki masa mu to * tama poko no * miti ni ide tati * yupu ura wo * wa ga twopi sikaba * yupu ura no * ware ni tugu raku * wa g imo kwo ya * na ga matu kimi pa * oki tu nami * ki yoru sira tama * pye tu nami no * yosu ru sira tama * motomu to so * kimi ga ki masa nu * piripu to so * kimi pa ki masa nu * pisa ni araba * ima nanu ka bakari * paya ku araba * ima putu ka bakari * ara mu to so * kimi pa kiko si si * na kwopwi so wa g imo MYS.13.3318
 20. * kamitukenwo * ikapo no numa ni * uwe kwo nagwi * kaku kwopwi mu to ya * tane motome kye mu MYS.14.3415
 21. * imo ga tame * ware tama motomu * oki pye n aru * sira tama yose ko * oki tu sira nami MYS.9.1667
 22. * tatu no ma wo * are pa motome mu * awo ni yo si * nara no miyakwo ni * ko mu pito no ta ni MYS.5.808
 23. * yu tane maku * arakwi no wo da wo * motome mu to * ayupi ide nure nu * ko no kapa no se ni MYS.7.1110
 24. * kuyasi ku mo * oi ni kyeru kamo * wa ga sekwo ga * motomu ru omo ni * yuka masi mono wo MYS.12.2926


showing results 1 to 24 of 24