ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * tukwi pi pa * yuki kapare domo * pisa ni pu ru * mimoro no yama no * two tu miya tokoro MYS.13.3231a
  2. * tama no wo no * utusi kokoro ya * tosi tukwi no * yuki kaparu made * imo ni apa zara mu MYS.11.2792
  3. * asipikwi no * yama saka kwoyete * yuki kaparu * tosi no wo naga ku * sinazakaru * kwosi ni si sumeba * opo kimi no * siki masu kuni pa * miyakwo wo mo * koko mo oyazi * to * kokoro ni pa * omopu monokara * katari sake * mi sakuru pito me * tomosi mi to * omopi si sige si * soko yuweni * kokoro nagu ya to * aki duke ba * pagwi saki nipopu * ipase nwo ni * uma daki yukite * woti koti ni * tori pumi tate * sira nuri no * kwo suzu mo yura ni * apase yari * purisake mitutu * ikidoporu * kokoro no uti wo * omopi nobe * uresibwi nagara * makura duku * tuma ya no uti ni * to gura yupi * suwete zo wa ga kapu * ma sira pu no taka MYS.19.4154
  4. * ara tama no * tosi yuki kapari * paru sareba * pana nomwi nipopu * asipikwi no * yama sita toyomi * oti tagiti * nagaru sakita no * kapa no se ni * ayu kwo sa basiru * sima tu tori * u kapi tomonape * kagari sasi * nadusapi yukeba * wagimo kwo ga * kata mi gatera to * kurenawi no * ya sipo ni somete * okose taru * koromo no suswo mo * toporite nure nu MYS.19.4156
  5. * tukwi pi pa * yuki kapare domo * pisa ni pu ru * puru ki miyakwo no * totu miya tokoro MYS.13.3231b
  6. * ama dera su * kamwi no mi yo ywori * yasu no kapa * naka ni pyedatete * mukapi dati * swode puri kapasi * iki no wo ni * nageka su kwo ra * watari mori * pune mo mauke zu * pasi dani mo * watasite araba * so no pe yu mo * i yuki watara si * tadusapari * unagakeri wite * omoposi ki * koto mo katarapi * nagusamuru * kokoro pa ara mu wo * nani si ka mo * aki ni si ara neba * koto dopi no * tomosi ki kwo ra * utusemi no * yo no pito ware mo * koko wo si mo * aya ni kususi mi * yuki kaparu * tosi no pa gotoni * ama no para * purisake mi tutu * ipi tugi ni sure MYS.18.4125


showing results 1 to 6 of 6