ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * sira nami no * yosuru iswo mwi wo * kogu pune no * kadi toru ma na ku * omopoye si kimi MYS.17.3961
 2. * opo no ura no * so no naga pama ni * yosu ru nami * yutake ku kimi wo * omopu ko no koro MYS.8.1615
 3. * yamato di no * sima no ura mwi ni * yosuru nami * apida mo na kye mu * wa ga kwopwi maku pa MYS.4.551
 4. * asa nagi ni * ki yoru sira nami * mi maku pori * ware pa suredomo * kaze koso yose ne MYS.7.1391
 5. * kazanasi no * pama no sira nami * itadura ni * koko ni yose kuru * miru pito na si ni MYS.9.1673a
 6. * namayomi no * kapwi no kuni * uti yosu ru * suruga no kuni to * koti goti no * kuni no mi naka yu * ide tat eru * puzi no taka ne pa * ama kumo mo * i yuki pabakari * tobu tori mo * tobi mo nobora zu * moyuru pwi wo * yuki moti keti * puru yuki wo * pwi moti keti tutu * ipi mo e zu * na duke mo sira zu * kususi ku mo * imasu kamwi kamo * se no umi to * na dukete aru mo * so no yama no * tutum yeru umi so * puzi kapa to * pito no wataru mo * so no yama no * midu no tagiti so * pi no moto no * yamato no kuni no * sidume to mo * imasu kamwi kamo * takara to mo * nar eru yama kamo * suruga n aru * puzi no taka ne pa * miredo aka nu kamo MYS.3.319
 7. * suminoye no * oki tu sira nami * kaze pukeba * ki yosu ru pama wo * mireba kiywo si mo MYS.7.1158
 8. * suminoye no * kwisi ni ipye moga * oki ni pye ni * yosuru sira nami * mitutu sinwopa mu MYS.7.1150
 9. * kamusaburu * aratu no saki ni * yosuru nami * ma na ku ya imo ni * kwopwi watari na mu MYS.15.3660
 10. * tagwo no ne ni * yose tuna papete * yosuredomo * ani ku ya sidusi * so no kapo yo ki ni MYS.14.3411
 11. * tagwo no ne ni * yose tuna papete * yosuredomo * ani ku ya sidusi * so no kapo yo ki ni MYS.14.3411
 12. * sira nami no * yose kuru tama mo * yo no apida mo * tugite mi ni ko mu * kiywo ki pama bwi wo MYS.17.3994
 13. * taka pama ni * ki yosuru nami no * oki tu nami * yosu tomo yorazi * kwo ra ni si yoraba FK.4
 14. * mononopu no * ya swo tomo no wo no * omopu dwoti * kokoro yara mu to * uma namete * utikutiburi no * sira nami no * ariswo ni yosuru * sibutani no * saki ta motopori * matudaye no * naga pama sugwite * unapi kapa * kiywo ki se gotoni * u kapa tati * ka yuki kaku yuki * mi turedomo * soko mo aka nito * puse no umi ni * pune uke suwete * oki pye kogi * pye ni kogi mi reba * nagisa ni pa * adi mura sawaki * sima mwi ni pa * konure pana saki * kokobaku mo * mi no sayakye ki ka * tama kusige * putagami yama ni * papu tuta no * yuki pa wakare zu * ari gaywopi * iya tosi no pa ni * omopu dwoti * kaku si aswoba mu * ima mo mi ru goto MYS.17.3991
 15. * arare puri * topo tu opo ura ni * yosuru nami * yosi mo yosu tomo * niku kara na ku ni MYS.11.2729
 16. * sira tama no * apida aketutu * nuk yeru wo mo * kukuri yosureba * mata apu mono wo MYS.11.2448
 17. * yama suge no * mwi nara nu koto wo * ware ni yose * ipa re si kimi pa * tare to ka nu ramu MYS.4.564
 18. * ise no umi no * iswo mo todoro ni * yosu ru nami * kasikwo ki pito ni * kwopwi wataru kamo MYS.4.600
 19. * wagime kwo to * puta ri wa ga mi si * uti yesuru * suruga no ne ra pa * kupusi ku me aru ka MYS.20.4345
 20. * wa ga inoti no * ma saki ku araba * mata mo mi mu * siga no opotu ni * yosu ru sira nami MYS.3.288
 21. * awo no ura ni * yosuru sira nami * iya masi ni * tati siki yose ku * ayu wo ita mi kamo MYS.18.4093
 22. * awo no ura ni * yosuru sira nami * iya masi ni * tati siki yose ku * ayu wo ita mi kamo MYS.18.4093
 23. * yasumisisi * wa go opo kimi no * kikosi myesu * ame no sita ni * kuni pa si mo * sapa ni aredomo * yama kapa no * kiywo ki kaputi to * mi kokoro wo * * yosi nwo no kuni no * pana tirapu * akidu no nwo pye ni * miya basira * putwo siki mase ba * momo sikwi no * opo miya pito pa * pune name te * asa kapa watari * puna gipopi * yupu kapa wataru * ko no kapa no * tayuru koto na ku * ko no yama no * iya taka sira su * midu tagitu * taki no miyakwo pa * mi redo aka nu kamo MYS.1.36
 24. * oki tu nami * pye nami sikusiku * yose ku tomo * kimi ni masar eru * tama yose me ya mo MYS.7.1206b
 25. * oki tu nami * pye nami sikusiku * yose ku tomo * kimi ni masar eru * tama yose me ya mo MYS.7.1206b


Page of 4      (currently showing results 1 to 25 of 83)