ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * murasaki wo * kusa to waku waku * pusu sika no * nwo pa koto ni site * kokoro pa oyazi * MYS.12.3099
 2. * murasaki wo * kusa to waku waku * pusu sika no * nwo pa koto ni site * kokoro pa oyazi * MYS.12.3099
 3. * sira tuyu to * aki no pagwi to pa * kwopwi midare * waku koto kata ki * wa ga kokoro kamo MYS.10.2171
 4. * wa ga sekwo ni * kwopwite subye na mi * paru same no * puru waki sira zu * idete ko si kamo MYS.10.1915
 5. * asa pi sasi * sogapini mi yuru * kamu nagara * mi na ni oba s eru * sira kumo no * ti pye wo osi wake * ama sosori * taka ki tati yama * puyu natu to * waku koto mo na ku * sirwo tape ni * yuki pa puri okite * inisipye yu * ari ki ni kyereba * kogosi * ka mo * ipa no kamusabwi * tamakiparu * iku yo pe ni kye mu * tatite wite * mi redomo ayasi * * mine daka mi * tani wo puka mito * oti tagitu * kiywo ki kaputi ni * asa sara zu * kwiri tati watari * yupu sareba * kumo wi tanabiki * kumo wi nasu * kokoro mo sinwo ni * tatu kwiri no * omopi sugusa zu * yuku midu no * oto mo sayake ku * yorodu yo ni * ipi tugi yuka mu * kapa si taye zupa MYS.17.4003
 6. * wa ga kwopwi pa * yworu piru waka zu * momo pye nasu * kokoro si omopeba * ita mo subye na si MYS.12.2902
 7. * yu no para ni * naku asi tadu pa * wa ga goto ku * imo ni kwopure ya * toki waka zu naku MYS.6.961
 8. * uti nabiku * paru no yanagwi to * wa ga yadwo no * ume no pana to wo * ika ni ka waka mu MYS.5.826
 9. * koromo de no * waku ko yopi ywori * imo mo ware mo * ita ku kwopwi mu na * apu yosi wo na mi MYS.4.508
 10. * pigurasi pa * toki to nakedomo * kata kwopwi ni * tawaya mye ware pa * toki waka zu naku MYS.10.1982
 11. * taka mi kura * ama no pi tugi to * sumyeroki no * kamwi no mikoto no * kikosi wosu * kuni no mapora ni * yama wo si mo * sapa ni opo mito * momo tori no * ki wi te naku kowe * paru sareba * kiki no kanasi * mo * idure wo ka * wakite sinwopa mu * u no pana no * saku tukwi tateba * medurasi ku * naku pototogisu * ayamye gusa * tama nuku madeni * piru kurasi * ywo watasi kikedo * kiku gotoni * kokorotugwokite * uti nageki * apare no tori to * ipa nu toki na si MYS.18.4089
 12. * ame tuti no * pazime no toki * pisakata no * ama no kapara ni * ya po yorodu * ti yorodu kamwi no * kamu tudwopi * tudwopi imasite * kamu pakari * pakari si toki ni * ama tera su * pirumye no mikoto * ame woba * sira si myesu to * asi para no * midu po no kuni wo * ame tuti no * yoriapi no kipami * sira si myesu * kamwi no mikoto to * ama kumo no * ya pye kaki wakite * kamu kudasi * imase maturi si * taka tera su * pi no mi kwo pa * tobu tori no * kiywomi no miya ni * kamu nagara * putwo siki masite * sumyeroki no * siki masu kuni to * ama no para * ipa two wo piraki * kamu agari * agari imasi nu * wa go opo kimi * mi kwo no mikoto no * ame no sita * sira si myesi se ba * paru pana no * taputwo kara mu to * moti dukwi no * tata pasi kye mu to * ame no sita * yomo no pito no * opo bune no * omopi tanomite * ama tu midu * apugite matu ni * ika sama ni * omoposi myese ka * ture mo na ki * mayumi no woka ni * miya basira * putwo siki imasi * mi ara ka wo * taka siri masite * asa gotoni * mi koto twopa sa nu * pi tukwi no * mane ku nari nuru * soko yuwe ni * mi kwo no miya pito * yuku pye sira zu mo MYS.2.167a
 13. * kuni guni no * saki mori tudwopi * puna norite * wak aru wo mireba * itwo mo subye na si MYS.20.4381
 14. * ame tuti no * pazime no toki * pisakata no * ama no kapara ni * ya po yorodu * ti yorodu kamwi no * kamu tudwopi * tudwopi imasi * kamu pakari * pakari si toki ni * sasi noboru * pirumye no mikoto * ame woba * sira si myesu to * asi para no * midu po no kuni wo * ame tuti no * yoriapi no kipami * sira si myesu * kamwi no mikoto to * ama kumo no * ya pye kumo wakite * kamu kudasi * imase maturi si * taka tera su * pi no mi kwo pa * tobu tori no * kiywomi no miya ni * kamu nagara * putwo siki masite * sumyeroki no * siki masu kuni to * ama no para * ipa two wo piraki * kamu nobori * imasi ni sikaba * wa go opo kimi * mi kwo no mikoto no * ame no sita * sira si myesi se ba * paru pana no * taputwo kara mu to * moti dukwi no * tata pasi kye mu to * wosu kuni * yomo no pito no * opo bune no * omopi tanomite * ama tu midu * apugite matu ni * ika sama ni * omoposi myese ka * ture mo na ki * mayumi no woka ni * miya basira * putwo siki imasi * mi ara ka wo * taka siri masite * asa gotoni * mi koto twopa sa nu * pi tukwi no * mane ku nari nuru * sasutake no * mi kwo no miya pito * yuku pye sira ni su MYS.2.167b


showing results 1 to 14 of 14