ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * atarasi ki * tosi no pazime ni * kaku si koso * tukape matura me * yorodu yo madeni SNK.1
 2. * wosu kuni no * topo no mikadwo ni * imasi ra ga * kaku makari na ba * tapirake ku * ware pa aswoba mu * ta mudakite * ware pa imasa mu * sumyera wa ga * udu no mi te moti * kaki nade so * negwi tamapu * uti nade so * negwi tamapu * kapyeri ko mu pi * api noma mu ki so * ko no toyo mi ki pa MYS.6.973
 3. * kaku situtu * ari nagusamete * tama no wo no * tayete wakareba * subye na karu be si MYS.11.2826
 4. * yama buki no * pana no sakari ni * kaku no goto * kimi wo mi maku pa * ti tose ni moga mo MYS.20.4304
 5. * kyepu no tame to * omopite sime si * asi pikwi no * wo no pe no sakura * kaku saki ni kyeri MYS.19.4151
 6. * nara yama no * kwo no te gasipa no * puta omote ni * ka ni mo kaku ni mo * kwobwi bito no tomo MYS.16.3836
 7. * uti pa buki * tori pa naku tomo * kaku bakari * puri siku yuki ni * kimi imasa me ya mo MYS.19.4233
 8. * sira ga opu ru * koto pa omopa zu * woti midu pa * ka ni mo kaku ni mo * motomete yuka mu MYS.4.628
 9. * yo no naka si * tune kaku nomwi to * katu sire do * ita ki kokoro pa * sinobwi kane tu mo MYS.3.472
 10. * omopu dwoti * masura wo no kwo no * ko no kure no * sige ki omopi wo * mi aki rame * kokoro yara mu to * puse no umi ni * wo bune turaname * ma kai kake * i kogi megureba * wopu no ura ni * kasumi tanabiki * tarupimye ni * pudi nami sakite * pama kiywo ku * sira nami sawaki * sikusikuni * kwopwi pa masaredo * kyepu nomwi ni * aki dara me ya mo * kaku si koso * iya tosi no pa ni * paru pana no * sige ki sakari ni * aki no pa no * momitapu toki ni * ari gaywopi * mi tutu sinwopa me * ko no puse no umi wo MYS.19.4187
 11. * opo mapye * wo mapye sukune ga * kana two kage * kaku tati yorane * ame tati yame mu NSK.72
 12. * miwa yama no * yama pye ma swo yupu * mizika yupu * kaku nomwi yuwe ni * naga si to omopi ki MYS.2.157
 13. * ara tama no * tosi no wo naga ku * kaku kwopwiba * makoto wa ga inoti * mata kara me ya mo MYS.12.2891
 14. * titi papa wo * mireba taputwo si * mye kwo mireba * megusi utukusi * * yo no naka pa * kaku zo kotowari * moti dori no * kakarapasi * mo yo * yuku pye sira neba * uke gutu wo * nuki turu goto ku * pumi nukite * yuku t ipu pito pa * ipa kwi ywori * nari de si pito ka * na ga na nora sane * ame pye yukaba * na ga manima ni * tuti naraba * opo kimi imasu * ko no terasu * pi tukwi no sita pa * ama kumo no * muka busu kipami * taniguku no * sa wataru kipami * kikosi wosu * kuni no mapora zo * ka ni kaku ni * posi ki manima ni * sika ni pa arazi ka MYS.5.800
 15. * titi papa wo * mireba taputwo si * mye kwo mireba * megusi utukusi * * yo no naka pa * kaku zo kotowari * moti dori no * kakarapasi * mo yo * yuku pye sira neba * uke gutu wo * nuki turu goto ku * pumi nukite * yuku t ipu pito pa * ipa kwi ywori * nari de si pito ka * na ga na nora sane * ame pye yukaba * na ga manima ni * tuti naraba * opo kimi imasu * ko no terasu * pi tukwi no sita pa * ama kumo no * muka busu kipami * taniguku no * sa wataru kipami * kikosi wosu * kuni no mapora zo * ka ni kaku ni * posi ki manima ni * sika ni pa arazi ka MYS.5.800
 16. * osi teru * nanipa no suge no * nemokoro ni * kimi ga kiko site * tosi puka ku * naga ku si ipeba * maswo kagami * twogi si kokoro wo * yurusi te si * so no pi no kipami * nami no muta * nabiku tama mo no * ka ni kaku ni * kokoro pa mota zu * opo bune no * tanom yeru toki ni * tipayaburu * kamwi ya sake kye mu * utusemi no * pito ka sapu ramu * kaywopa si si * kimi mo ki masa zu * tamadusa no * tukapi mo mi ye zu * nari nureba * ita mo subye na mi * nubatama no * yworu pa sugara ni * aka ra piku * pi mo kururu made * nagekedomo * sirusi wo na mi * omopedomo * ta duki wo sira ni * tawayamye to * ipa ku mo siru ku * tawarapa no * ne nomwi naki tutu * ta motopori * kimi ga tukapi wo * mati ya kane te mu MYS.4.619
 17. * opo kimi no * make no manima ni * masura wo no * kokoro puri okosi * asipikwi no * yama zaka kwoyete * ama zakaru * pina ni kudari ki * iki dani mo * imada yasume zu * tosi tukwi mo * ikura mo ara nu ni * utusemi no * yo no pito nareba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku si * pi ni kye ni masaru * taratine no * papa no mikoto no * opo pune no * yukurayukura ni * sita gwopwi ni * itu ka mo ko mu to * mata su ramu * kokoro sabusi ku * pasikiyosi * * tuma no mikoto mo * ake kureba * two ni yori tati * koromo de wo * wori kapyesitutu * yupu sareba * toko uti parapi * nubatama no * kurwo kami sikite * itu si ka to * nageka su ramu so * imo mo se mo * waka ki kwo domo pa * woti koti ni * sawaki naku ramu * tama poko no * miti wo ta dopo mi * ma dukapi mo * yaru yosi mo na si * omoposi ki * koto tute yara zu * kwopuru ni si * kokoro pa moye nu * tama kiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * kaku site ya * ara si wo surani * nageki puse ramu MYS.17.3962
 18. * masura wo to * omop yeru ware wo * kaku bakari * kwopwi se simuru pa * asi ku pa ari kyeri MYS.11.2584
 19. * ware nomwi ya * kaku kwopwi su ramu * kaki tu pata * ni turapu imo pa * ika ni ka aru ramu MYS.10.1986
 20. * kaku dani mo * imo wo mati na mu * sa ywo pukete * ide ko si tukwi no * katabuku made ni MYS.11.2820
 21. * puri ni si * omina ni site ya * kaku bakari * kwopwi ni siduma mu * ta warapa no goto MYS.2.129a
 22. * yuku pye na ku * ari wataru tomo * pototogisu * naki si wataraba * kaku ya sinwopa mu MYS.18.4090
 23. * wa ga tatami * mipye no kapara no * iswo no ura ni * kaku si moga mo to * naku kapadu kamo MYS.9.1735
 24. * mononopu no * ya swo tomo no wo no * omopu dwoti * kokoro yara mu to * uma namete * utikutiburi no * sira nami no * ariswo ni yosuru * sibutani no * saki ta motopori * matudaye no * naga pama sugwite * unapi kapa * kiywo ki se gotoni * u kapa tati * ka yuki kaku yuki * mi turedomo * soko mo aka nito * puse no umi ni * pune uke suwete * oki pye kogi * pye ni kogi mi reba * nagisa ni pa * adi mura sawaki * sima mwi ni pa * konure pana saki * kokobaku mo * mi no sayakye ki ka * tama kusige * putagami yama ni * papu tuta no * yuki pa wakare zu * ari gaywopi * iya tosi no pa ni * omopu dwoti * kaku si aswoba mu * ima mo mi ru goto MYS.17.3991
 25. * mononopu no * ya swo tomo no wo no * omopu dwoti * kokoro yara mu to * uma namete * utikutiburi no * sira nami no * ariswo ni yosuru * sibutani no * saki ta motopori * matudaye no * naga pama sugwite * unapi kapa * kiywo ki se gotoni * u kapa tati * ka yuki kaku yuki * mi turedomo * soko mo aka nito * puse no umi ni * pune uke suwete * oki pye kogi * pye ni kogi mi reba * nagisa ni pa * adi mura sawaki * sima mwi ni pa * konure pana saki * kokobaku mo * mi no sayakye ki ka * tama kusige * putagami yama ni * papu tuta no * yuki pa wakare zu * ari gaywopi * iya tosi no pa ni * omopu dwoti * kaku si aswoba mu * ima mo mi ru goto MYS.17.3991


Page of 8      (currently showing results 1 to 25 of 184)