ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * api mite pa * iku ka mo pe nu wo * kokodaku mo * kurupi ni kurupi * omopoyuru kamo MYS.4.751
 2. * sira nami no * pamamatu ga ye no * ta muke kusa * iku yo made ni ka * tosi pa pe ni kye mu MYS.1.34b
 3. * nubatama no * ywo wataru tukwi wo * iku ywo pu to * yomitutu imo pa * ware matu ramu so MYS.18.4072
 4. * nipibari * tukupa wo sugwite * iku ywo ka ne turu NSK.25
 5. * ko no mi ki pa * wa ga mi ki nara zu * yamato nasu * opo mono nusi no * kami si mi ki * iku pisa * iku pisa NSK.15
 6. * ko no mi ki pa * wa ga mi ki nara zu * yamato nasu * opo mono nusi no * kami si mi ki * iku pisa * iku pisa NSK.15
 7. * nubatama no * ywo wataru kari pa * opoposi ku * iku ywo wo pete ka * ono ga na wo noru MYS.10.2139
 8. * asa pi sasi * so gapi ni mi yuru * kamu nagara * mi na ni oba s eru * sira kumo no * ti pye wo osi wake * ama sosori * taka ki tatiyama * puyu natu to * waku koto mo na ku * sirwo tape ni * yuki pa puri okite * inisipye yu * ari ki ni kyereba * kogosi ka mo * ipa no kamusabwi * tama kiparu * iku yo pe ni kye mu * tatite wite * mi redomo ayasi * * mine daka mi * tani wo puka mito * oti tagitu * kiywo ki kaputi ni * asa sara zu * kwiri tati watari * yupu sareba * kumo wi tanabiki * kumo wi nasu * kokoro mo sinwo ni * tatu kwiri no * omopi sugusa zu * yuku midu no * oto mo sayake ku * yorodu yo ni * ipi tugi yuka mu * kapa si taye zupa MYS.17.4003
 9. * sira nami no * pama matu no kwi no * ta muke kusa * iku yo made ni ka * tosi pa pe nu ramu MYS.9.1716
 10. * aki tatite * iku ka mo ara neba * ko no ne nu ru * asake no kaze pa * ta moto samu si mo MYS.8.1555
 11. * sira nami no * pamamatu ga ye no * ta muke kusa * iku yo made ni ka * tosi no pe nu ramu MYS.1.34a
 12. * ama tobu ya * karu no yasiro no * ipapi tukwi * iku yo made ara mu * komori duma so mo MYS.11.2656
 13. * opo namuti * sukuna pikwo na no * imasi kye mu * situ no ipa ya pa * iku yo pe ni kye mu MYS.3.355
 14. * api mite pa * iku pisasa ni mo * ara naku ni * tosi tukwi no goto * omopo yuru kamo MYS.11.2583
 15. * tobusa tate * puna kwi kiru to ipu * noto no sima yama * kyepu mireba * ko dati sige si mo * iku yo kamu bwi so MYS.17.4026
 16. * wa ga inoti wo * naga two no sima no * kwo matu bara * iku yo wo pete ka * kamusabwi wataru MYS.15.3621
 17. * api mi nu pa * iku pisasa ni mo * ara na ku ni * kokodaku ware pa * kwopwitutu mo aru ka MYS.4.666
 18. * kusa makura * tabi yuku pito wo * ipapi sima * iku yo puru made * ipapi ki ni kye mu MYS.15.3637
 19. * pito tu matu * iku yo ka pe nu ru * puku kaze no * oto no kiywo ki pa * tosi puka mi ka mo MYS.6.1042
 20. * nipibari * tukupa wo sugwite * iku ywo ka ne turu KK.25


showing results 1 to 20 of 20