ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * aki kaze ni * ima ka ima ka to * pimo tokite * ura mati woru ni * tukwi katabuki nu MYS.20.4311
 2. * ko no ywo ra pa * sa ywo puke nu rasi * kari ga ne no * kikoyuru swora yu * tukwi tati wataru MYS.10.2224
 3. * aki pagwi no * sita ba momiti nu * ara tama no * tukwi no pe nure ba * kaze wo ita mi ka mo MYS.10.2205
 4. * wa g imo kwo si * ware wo omopaba * maswo kagami * teri iduru tukwi no * kage ni mi ye kone MYS.11.2462
 5. * nubatama no * ywo wataru tukwi no * sayake kupa * yo ku mi te masi wo * kimi ga sugata wo MYS.12.3007
 6. * isana tori * pama pye wo kiywo mi * uti nabiki * opuru tama mo ni * asa nagi ni * ti pye nami yori * yupu nagi ni * i po pye nami yoru * pye tu nami no * iya sikusikuni * tukwi ni kye ni * pi ni pi ni mi tomo * ima nomwi ni * aki dara me ya mo * sira nami no * i saki megur eru * suminoye no pama MYS.6.931
 7. * pototogisu * ki naku sa tukwi no * mizika ywo mo * pito ri si nureba * akasi kane tu mo MYS.10.1981
 8. * yama no pa ni * isaywopu tukwi no * ide mu ka to * wa ga matu kimi ga * ywo pa kutati tutu MYS.6.1008
 9. * tori ga naku * aduma no kuni ni * inisipye ni * ari kyeru koto to * ima madeni * taye zu ipi kuru * katusika no * mama no tegwona ga * asa ginu ni * awo kubi tuke * pita sa wo wo * mo ni pa ori kite * kami dani mo * kaki pa kedura zu * kutu wo dani * paka zu yukedomo * nisiki aya no * naka ni tutum yeru * ituki gwo mo * imo ni sika me ya * moti dukwi no * tar eru omowa ni * pana no goto * wemite tat ereba * natu musi no * pwi ni iru ga goto * minatwo iri ni * pune kogu goto ku * yuki kagure * pito no ipu toki * ikubaku mo * ik yerazi mono wo * nani su to ka * mwi wo tana sirite * nami no oto no * sawaku minatwo no * oku tu kwi ni * imo ga koyas eru * topo ki yo ni * ari kyeru koto wo * kinopu si mo * mi kye mu ga goto mo * omopoyuru kamo MYS.9.1807
 10. * asipikwi no * yama mo tika ki wo * pototogisu * tukwi tatu madeni * nani ka ki naka nu MYS.17.3983
 11. * tama kusiro * maki ne si imo wo * tukwi mo pe zu * okite ya kwoye mu * ko no yama no saki MYS.12.3148
 12. * pimukasi no * nwo ni kagirwopwi no * tatu mi yete * kapyeri mi sureba * tukwi katabuki nu MYS.1.48
 13. * tatite wite * subye no tadoki mo * ima pa na si * imo ni apa zute * tukwi no pe nure ba MYS.12.2881a
 14. * titi papa wo * mireba taputwo si * mye kwo mireba * megusi utukusi * * yo no naka pa * kaku zo kotowari * moti dori no * kakarapasi * mo yo * yuku pye sira neba * uke gutu wo * nuki turu goto ku * pumi nukite * yuku t ipu pito pa * ipa kwi ywori * nari de si pito ka * na ga na nora sane * ame pye yukaba * na ga manima ni * tuti naraba * opo kimi imasu * ko no terasu * pi tukwi no sita pa * ama kumo no * muka busu kipami * taniguku no * sa wataru kipami * kikosi wosu * kuni no mapora zo * ka ni kaku ni * posi ki manima ni * sika ni pa arazi ka MYS.5.800
 15. * tarasipimye * mi pune pate kye mu * matu ura no umi * imo ga matu be ki * tukwi pa pe nitutu MYS.15.3685
 16. * komori ku no * patuse no yama ni * teru tukwi pa * miti kake si kyeri * pito no tune na ki MYS.7.1270
 17. * opo kimi no * make no manima ni * masura wo no * kokoro puri okosi * asipikwi no * yama zaka kwoyete * ama zakaru * pina ni kudari ki * iki dani mo * imada yasume zu * tosi tukwi mo * ikura mo ara nu ni * utusemi no * yo no pito nareba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku si * pi ni kye ni masaru * taratine no * papa no mikoto no * opo pune no * yukurayukura ni * sita gwopwi ni * itu ka mo ko mu to * mata su ramu * kokoro sabusi ku * pasikiyosi * * tuma no mikoto mo * ake kureba * two ni yori tati * koromo de wo * wori kapyesitutu * yupu sareba * toko uti parapi * nubatama no * kurwo kami sikite * itu si ka to * nageka su ramu so * imo mo se mo * waka ki kwo domo pa * woti koti ni * sawaki naku ramu * tama poko no * miti wo ta dopo mi * ma dukapi mo * yaru yosi mo na si * omoposi ki * koto tute yara zu * kwopuru ni si * kokoro pa moye nu * tama kiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * kaku site ya * ara si wo surani * nageki puse ramu MYS.17.3962
 18. * pisakata no * ama tu mi swora ni * teru tukwi no * use na mu pi koso * wa ga kwopwi yama me MYS.12.3004
 19. * imo mo ware mo * kokoro pa oyazi * * tagup yeredo * iya natukasi ku * api mire ba * toko patu pana ni * kokoro gu si * me gusi * mo na si ni * pasikyeyasi * * a ga oku duma * opo kimi no * mi koto kasikwomi * asipikwi no * yama kwoye nu yuki * ama zakaru * pina wosame ni to * wakare ko si * so no pi no kipami * ara tama no * tosi yuki gapyeri * paru pana no * uturopu madeni * api mi neba * ita mo subye na mi * siki tape no * swode kapyesitutu * nuru ywo oti zu * ime ni pa mi redo * ututu ni si * tada ni ara neba * kwopwisi kyeku * ti pye ni tumori nu * tika ku araba * kapyeri ni dani mo * uti yukite * imo ga ta makura * sasi kapete * nete mo ko masi wo * tama poko no * miti pa si dopo ku * seki sapeni * pyenarite are koso * yosi we ya si * yosi pa ara mu so * pototogisu * ki naka mu tukwi ni * itu si ka mo * paya ku nari na mu * u no pana no * nipop yeru yama wo * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * apumi di ni * i yuki nori tati * awo ni yo si * nara no wagipye ni * nuye dori no * ura nake situtu * sita gwopwi ni * omopi urabure * kadwo ni tati * yupu ke twopitutu * a wo matu to * nasu ramu imo wo * apite paya mi mu MYS.17.3978
 20. * aki no ywo no * tukwi kamo kimi pa * kumo gakuri * simasi ku mi neba * kokoda kwopo si ki MYS.10.2299
 21. * kaku dani mo * imo wo mati na mu * sa ywo pukete * ide ko si tukwi no * katabuku made ni MYS.11.2820
 22. * nubatama no * ywo wataru tukwi wo * todome mu ni * nisi no yama pye ni * seki mo ara nu kamo MYS.7.1077
 23. * tukwi tatite * tada mikadukwi no * maywo ne kaki * ke naga ku kwopwi si * kimi ni ap yeru kamo MYS.6.993
 24. * oti tagiti * nagaruru midu no * ipa ni pure * yodom yeru yodo ni * tukwi no kage mi yu MYS.9.1714
 25. * tama mo yo si * sanuki no kuni pa * kuni kara ka * miredomo aka nu * kamu kara ka * kokoda taputwo ki * ame tuti * pi tukwi to tomo ni * tari yuka mu * kamwi no mi omo to * tugite kuru * naka no mina two yu * pune ukete * wa ga kogi kureba * toki tu kaze * kumo wi ni puku ni * oki mireba * towi nami tati * pye mireba * sira nami sawaku * isana tori * umi wo kasikwo mi * yuku pune no * kadi piki worite * woti koti no * sima pa opo kyedo * na kupa si * * sa mine no sima no * ariswo omo ni * iporite mireba * nami no to no * sige ki pama bye wo * siki tape no * makura ni nasite * ara doko ni * koro pusu kimi ga * ipye siraba * yukite mo tuge mu * tuma siraba * ki mo topa masi wo * tama poko no * miti dani sira zu * opoposi ku * mati ka kwopu ramu * pasi ki tuma ra pa MYS.2.220


Page of 10      (currently showing results 1 to 25 of 227)